Rønne lufthavn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-245

Fredningsnr.
533335

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanse. Skansen består af en trefløjet jordvold, der er ca. 4-5 m bred og ca. 1,50 m høj. Facen (mod vest) er ca. 15 m lang, og de 2 flanker er ca. 4-5 m lange. Skansen, der i nord-syd- lige retning måler ca. 25 m og i øst-vestlig retning ca. 10 m, er græsklædt med enkelte buske. Fredningsgrænsen går i nord, vest og syd langs voldens ydre fod, i øst langs en linie der forbinder flankernes endepunkter. Skanserne ( 5333-35, 36) er beliggende med en indbyrdes af- stand af ca. 25 m umiddelbart vest for hegnet omkring luft- havnen på toppen af skrænten ud mod kysten. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, beyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trefløjet skanse som beskrevet i fredningstekst. 1,5 x 30 x 10 m. I skansens østlige flanke er (skønsmæssigt for ca. 10 år siden) indgravet et formodet observationsskjul: en ½ m dyb nedgravning, 1,8 x 0,6 m, på alle 4 sider afstivet af omhyggeligt satte, aflange betonplader, og delvis overdækket med lignende. Efter graden af tilgroning og delvis tilflygning med flyvesand anslås alderen til de nævnte 10 år. Bortset fra det lidet pyntelige hegn omkring lufthavnen er skansens omgivelser ualmindelig smukke. Dog vil kysterosion inden for den nærmeste fremtid gøre indgreb i skansens vestlige vold: her står helt friske skred i klinten kun 0,5 m fra voldfoden. Tilgængelig via sti på klinten. Både nr. 35 og 36 synes afsat lidt for langt mod SØ på mb. (hvilket dog pga. de store terrænændringer i forbindelse med lufthavnens anlæggelse kan være svært at afgøre helt nøjagtigt alene ud fra mb.) samt indbyrdes lidt for langt fra hinanden. Afsætningen på 4 cm kort er den konkrete. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4-F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)