Voldhøi
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110401-5

Fredningsnr.
140521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldhøj Voldstedet består af en ca. 4,50 m høj borgbanke omgivet af en gravsænkning med spor af en ydervold. Bortset fra selve banken, der er græsklædt, er voldstedet under dyrkning. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. For selve borgbanken, der er totalt fredet, gæl- der, at den ikke må fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, men den skal henligge i græs som hidtil. For resten af voldstedet gælder, at det ikke må udjævnes el- ler beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Med iagttagelse af disse ind- skrænkninger har ejeren dog lov til landbrugsmæssigt at ud- nytte denne del af voldstedet i samme omfang, som det hidtil er sket. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade for- tidsmindet undersøge. Voldstedets udstrækning og form frem- går af vedføjede opmåling, hvorpå også servitutgrænsen, der omgiver det fredede areal, er angivet. Endvidere er yder- grænsen for den totalt fredede borgbanke angivet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Voldhöi" eller "Alstedvold" (Grundplan og Opmaaling af I. M. Petersen) Firsidet og med en 20 Fod høi regelmæssig Jordhöi omtrent i Midten. Indvendig Høide af Brystværnet er 5 Fod. Længde Ø - V 280 Fod, N - S 266 Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Voldhøj". Ringformet Voldsted med en stor Høj i Midten. Markvej fører over Voldstedet forbi selve Midthøjens Østfod, i N - S. Øst for denne Markvej er Voldstedet sløjfet. Den miderste og vestlige Del af Voldstedet er delvis indhegnet til Kreatur - Fenne, græsgroet, har næppe været pløjet. Den sydlige Del af Voldstedet er delvis bortgravet; her, mod Syd, ligger en uregelmæssig, avndfyldt Grav langs Voldstedet. Engelhaldt kalder Voldstedet "Voldhøj" eller "Alstedvold". Den stedlige Befolkning anvender dog Navnet "Alstedvold" om No 4. Bevoksning: 1980: Græs

1957 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 4,50 m høj borgbanke omgivet af en gravsænkning med spor af en ydervold. Bortset fra selve banken, der er græsklædt, er voldstedet under dyrkning. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. For selve borgbanken, der er totalt fredet, gælder, at den ikke må fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres, men den skal henligge i græs som hidtil. For resten af voldstedet gælder, at det ikke må udjævnes eller beskadiges ved gravning, beplantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med iagttagelse af disse indskrænkninger har ejeren dog lov til landbrugsmæssigt at udnytte denne del af voldstedet i samme omfang, som det hidtil er sket. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Voldstedets udstrækning og form fremgår af vedføjede opmåling, hvorpå også servitutgrænsen, der omgiver det fredede areal, er angivet. Endvidere er ydergrænsen for den totalt fredede borgbanke angivet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Kreaturer har i adskillige år haft adgang til borgbanken, hvilket har ført til flere alvorlige åbne brud på nord-, øst- og sydsiden - alvorligst på østsiden. Den nuværende ejer oplyser, at disse brud allerede eksisterede, da han overtog gården for ca 6 år siden, så han kan ikke lastes for skaderne. Borgbanken og voldgraven er nu indhegnet, men den burde istandsættes (med arkæologisk bistand). Iøvrigt er voldgraven og den ydre vold stadig af en sådan størrelse og tilstand, at disse burde fredes. Ejeren er positivt stemt overfor dette, men en årlig græsningserstatning og en vis pleje af anlægget så det ikke gror til, synes han er rimeligt. Genbesigtiget af Jørgen Dencker i 1981. Herved udarbejdet nærmere beskrivelse af skaderne, men ikke gjort påtale over for ejeren (se F 599-36, 167). Mål: 4,5x30x30 m. Bevoksning: 1980: Græs

2003 Diverse sagsbehandling
Morslands Historiske Museum
Fredet middelalderligt voldsted.

2003 Diverse sagsbehandling
Morslands Historiske Museum
Oplyst i forbindelse med kortlægning af kulturarvsarealer.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)