Bjerregrav

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131214-40

Fredningsnr.
191257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Fire stensatte jernaldergrave. Oprindeligt indført under sb. nr. 10. Senere udskilt i separate sb. nr.: Sb. nr. 10 og 39-41.
Fredningstekst

Fr.nr. 1912:57 Stensat grav (grav C). Indvendige mål: 2 m lang i Ø-V og 1,7 m bred i N-S. Graven er 0,7 m dyb. Af stenrammen ses en sten i nordsiden, en sten i østsiden og en sten i vestsiden.
Undersøgelsehistorie

1941 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance, af d. 13/8 1941, mellem N01 og lodsejer P. Chr. Petersen samt mellem N01 og udgraver cand. pharm. O. Løye (Randers Museum). Korrespondancen omhandler bl.a. en opretholdelse af fredningen af de fire stensatte jernaldergrave (Sb. 10 og 39-41, Ø. Bjerregrav sogn), på trods af at de allerede er blevet udgravet af Randers Museum v. apoteker O. Løye.

1941 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev dateret d. 30/7 1941, modtaget på N01 d. 12/8 1941. Fra Randers Museum (Historisk afdeling) v. O. Løye. Indeholdende fundanmeldelse/-beretning for sb. nr. 10 og 39-41: Til Nationalmuseet 1. Afd. I Forfjor blev der paa Gaardejer P. Chr. Petersens Ejendom i Bjerregrav Matr. No. [1y] fundet en stensat Jernaldergrav af vendsysselsk Type. Gaardens Karle besørgede Udgravningen, men jeg overtog straks efter Gravgodset, en anden paabegyndt Udgravning, samt to urørte Grave. Undersøgelse af disse Grave var jeg færdig med ifjor. Jeg føler mig lidt betynget, fordi jeg ikke har faaet Fundet indberettet til N.M., men Sagen er den, at jeg havde tænkt mig hurtigt at faa samlet Lerkarrene, for at kunne sende en fuldstændig Indberetning; det er dog endnu ikke tilendebragt og jeg maa altsaa nu nøjes med en foreløbig Anmeldelse. Det drejer sig altsaa om fire sværtbyggede Gravkamre fra rom. Jernalder med 6 á 7 Lerkar i hver Grav, deraf nogle ornamenterede Kun den ene Grav har været benyttet til mere end en Begravelse. Gravens Sider er delvis i 2 eller 3 Skifter. I en af Gravene er indsat en stor Mortersten, i en anden en Skubbekværnsunderligger. De ligger alle ved Foden af en lille Lyngbakke, udyrkeligt Sandjord, og jeg mener absolut, at de er fredningsværdige. Der er af og til fundet Grave af denne Type Nord for Rds. Fjord og Gudenaaen, men hidtil kun i dyrket jord. Her er der Tale om Grave paa udyrket Jord og det vilde derfor være rimeligt at opretholde Fredningen af dem. Jeg har forhørt mig hos Ejeren om hans Indstilling over for et saadant Arrangement, og han har stillet sig meget forstaaende. Jeg har forklaret ham, at Gravene i saa Fald skulde cementeres langs Stenenes Yderside og fremtidig ligge urørte. Jeg vil derfor varmt anbefale N.M. at optage Sagen, det vil her paa Egnen styrke Interessen for vore Oldtidsminder at kunne fremvise saadanne karakteristiske Grave, som der jo kan fortælles en hel Del om. Jeg har nævnt Graven i min lille Oversigt, der findes hoslagt, og der er blevet bedt mig om at fremvise Gravene for Rds. naturhistoriske Forening engang i August maaned. jeg skal senere komme tilbage til en fuldstændig Indberetning ledsaget af Fotografi - iøvrigt er det sandsynligt - for ikke at sige givet - at der findes flere Grave det nævnte Sted; jeg har ikke søgt, da jeg synes de allerede fremdragne først bør ordnes. Venlig hilsen Deres ærbødige O. Løye [[Stedets beliggenhed er 450 m. N.V for Bjerregrav Kirke paa Punkt 165 paa Maalebordsblad M 1912 Faarup P. Chr. Petersen bor i Gaarden lige S. for Punkt 113]].

1941 Museal udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Stensatte Jernaldergrave [Sb. nr. 10, 39-41] undersøgt af Randers Museum.

1942 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dagene 23. Juli - 28. Juli 1942 har Undertegnede for Nationalmuseet, sammen med Kustode Jensen, Randers Museum, foretaget en Cementering af 4 stensatte jernaldergrave paa Grd. P. Chr. Petersens Mark i Bjerregrav. Disse Grave er undersøgt 1939-40 af cand. pharm. O. Løye, Randers. Arbejdet med Cementeringen er udført paa den Maade, at Stenene er gravet fri - nogle dog kun delvis - paa Bagsiden, hvorefter de er fæstnet med Cementmørtel og en Pakning af større og mindre Sten, især i Hjørnerne, hvor to Sten støder sammen. Alle de øvre Skifter er tillige fæstnet med Cement paa Undersiden. I een af Gravene (Grav 3 i "Løyes Beretning") manglede nogle Sten uden for Langsiden nær Vestenden, her er til Markering af Graven vistnok ialt 6 gennemgaaende hovedstore Sten, 3 i Nordsiden og 3 i Sydsiden. Iøvrigt fremtræder Gravene nu ganske som de saa ud efter Udgravningen, dog at det enkelte Steder har været nødvendigt at anbringe nogle mindre Sten som Kiler mellem de store Sten i Gravene. Randers, 28/7-42 Christian Leif Vebæk

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Stensat jernaldergrav [C].

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Grav C. Ligner bare et rundt dybt hul. Ser ud til at være dybere end 0,7 m. To sten i rammen kan lokaliseres. Beliggende mellem en lille gruppe træer. Selve graven er dækket af højt græs. Beliggende i udyrket græsmark.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Graven er græsklædt.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2016 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Grav C ligger 18 m. sydvest for grav B i en lille klynge træer. Den stensatte grav (grav C) er tidligere beskrevet som værende 2,7 x 2 m. og 0,7 m. dyb. Graven er i dag sammenskreden og jordfyldt, hvilket betyder, at den i dag fremtræder som et rundt dybt hul, der måler ca. 2 m. i øst-vest og ca. 1,7 m. i nord-syd. Graven er 0,7 m. dyb. Alle mål er indvendige mål. Af stenrammen kan genfindes 1 sten i nordsiden, 1 sten i østsiden og 1 sten i vestsiden. Formentlig gemmer der sig flere sten under græsset. Graven er græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra NV