Eierslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110404-9

Fredningsnr.
130619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssigt formet, noget udjæv- net banke, der hæver sig indtil ca. 3 m over det omgivende terræn. I nordvest står banken med en stejl skråning og langs denne er en lav, delvis vandfyldt grav. Banken er dyrket, medens graven og dens nærmeste omgivelser henligger udyr- ket. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af det fredede areal kan finde sted i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jord- bundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jord- bebarbejdning. På den hidtil udyrkede del af voldstedet er pløjning ikke tilladt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Voldsted. Se Magn. Petersens Grundplan. "Stotten" Kaldes det paa [Stedet?] Det ligger paa flad Mark; mod Nord og Nordvest ere tydelige Spor af Volde og en Grav af 8 til 9 Fods Dybde og 44 Fods Bredde. Volden danner en Firkant af 215 Fods Længde i Øst, 210 Fod i Vest. Mod Sydvest og Sydøst ingen Spor af Grave og mod Sydøst intet Spor af Vold. Bevoksning: 1980: Græs

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet Voldsted. Kaldes af de stedlige Beboere "Skyver", hos Engelhardt "Stotten". Paa NNØ - Siden ses endnu en c. 80 m lang Rest af en Voldgrav, men selve Volden er her pløjet ned. Paa Vestsiden er Graven bedre bevaret, og her ses endnu noget af Volden indenfor. Paa de andre Sider er intet Spor tilbage. Paa det nordvestlige Hjøne skal der være fundet nogle Jernsager ("Smedeværk"). Bevoksning: 1980: Græs

1972 Tinglysning
Kulturstyrelsen
Voldstedet består af en uregelmæssigt formet, noget udjævnet banke, der hæver sig indtil ca. 3 m over det omgivende terræn. I nordvest står banken med en stejl skråning og langs denne er en lav, delvis vandfyldt grav. Banken er dyrket, medens graven og dens nærmeste omgivelser henligger udyrket. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af den dyrkede del af det fredede areal kan finde sted i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbebarbejdning. På den hidtil udyrkede del af voldstedet er pløjning ikke tilladt.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Det fredede areals nøjagtige udstrækning og form var jeg ikke i besiddelse af ved besigtigelsen, men 100 m.-zonen er markeret på "Fredninger og Byggelinier" - 1:50000 og indenfor denne grænse er der blevet udstykket sommerhusgrunde (endnu ingen huse herpå, men campingvogn), dels blevet anlagt en grusvej, der fører ind til sommerhusparcellerne. Vejen er lavet af påkørte mursten, brokker o.lign. (se billede nr. 15). Desuden er der V for grusvejen kørt et par læs brokker ud i det uopdyrkede, sumpede område (evt. med den hensigt at få vejen forlænget på et tidspunkt) - se billede nr. 15. Derforuden udledes der tilsyneladende urenset spildevand ud i vådområdet (se billede 28). En del affald skæmmer desuden stedet. Opfyldningen er påført gennem flere år af private, men med ejerens samtykke (oplysninger indhentet fra lokale borgere). Vejen er anlagt indenfor de sidste to år. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ret udvisket voldsted. Permanent græsningsarel. November 2013 vand i voldgraven mod nordøst

Litteraturhenvisninger  (0)