Holtsemyrediget

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060204-91

Fredningsnr.
533537a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1067 - 2013 e.Kr.)
Fredningstekst

Holtsemyrediget. L-formet vold orienteret Ø-V, der har en længde på ca. 150 m. I den østlige ende drejer volden mod N på en strækning af 26 m. Volden er op til ca. 1,7 m høj. I vest løber volden sammen med skovløkkediget.
Undersøgelsehistorie

1933 Tinglysning
Nationalmuseet

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Holtsemyrediget". F.M. 1933.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Holsemyrdiget". En godt 200 m lang vold beliggende på sydligt skrånende mark i S-kanten af den nu opdyrkede mose Holsemyre. Orienteret ØNØ/VSV. 1,5 x 208 x 7 m. I S er volden ca. 1,5 m høj; i N, hvor det foranliggende terræn er lavere, er den ca. 2 m høj. Volden synes velbevaret med en ret markeret profil, der dog sløres noget af slåen, tjørne og hyldetræer. Volden udgør et lige forløb uden knæk. Det ovenfor beskrevne er DEN BEVAREDE, IKKE OVERPLØJEDE del af Holsemyrediget. Imidlertid ses det, at volden mod Ø fortsætter overpløjet ud i dyrket mark, hvor den kan anes som en svag men umiskendelig højning mindst 50 m længere mod Ø. Det var dog ikke muligt, at konstatere, om den i fredningsteksten nævnte nordlige udløber fra østenden også var påviselig, da der på marken stod højt korn. Det synes således, som om der er sket en ulovlig overpløjning af Holsemyredigets østlige del. Det kunne dog ud fra luftfotos fastslås, at skaden er sket før 1960. Nær voldens ø-ende var umiddelbart N for denne tilplantet et ca. 50 m langt og ca. 25 m bredt areal med gran, el og pil. Denne ulovlige beplantning er næppe over 3 år gammel. På matr.nr. 53 g. ............................. 3-11-1988: Volden 208 m lang - som vist på 4 cm kort. På m.b. kun 180 m. Overpløjningen mod ø er sket før tinglysningen af matr.nr. at dømme. Der ses overhovedet ingen spor af en N-S-vold. M.B. + Cl. ** Seværdighedsforklaring ** Det længste ud af flere forsvars-anlæg i omegnen, ret velbevaret og tilgængeligt (med ejers tilladelse) ad markvej og langs markskel. Juni 2006: I forbindelse med en sag vedr. juletræsbeplantning ved Markeregård er det blevet klart, at diget lige nord for Markeregård fejlagtigt, formodentlig efter fredningsrejsen i 1943, ikke er beskrevet som et selvstændigt dige. Frednr. 5335:37 dækker både over Holtsemyrediget og diget lige nord for Markeregård. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 11a af Povlsker: En langvold nord og nordøst for Markeregård i en indhegnet skovløkke. Den begynder omtr. nord for gården, fortsætter mod øst og drejer i ret vinkel mod nord. De fleste steder brysthøj, enkelte steder lidt lavere, på en lille strækning mandshøj; stærkt beskadiget ved det sydøstre hjørne, mod vest ret uforstyrret; har lidt noget ved anlæg af en spadseresti langs sydsiden. Den N-S gående del ikke beskadiget, men lavere end den Ø-V gående. Nedenstående tekst handler om Holtsemyrediget. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 12a af Povlsker: Den på matr.nr. 12a beliggende del af nordsiden af Holtzemyrediget en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. En midtlinje på langs gennem diget danner skel mellem matr.nr. 13 og nr 53g, 42n og 12a, hvilke tre sidste lodders del af volden danner dens nordside, mens hele sydsiden ligger på matr.nr. 13. Volddelene på matr.nr. 13, 53g og 42n fredes samtidig med volddelen på matr.nr. 12a. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 13 af Povlsker: Søndre side af Holtzemyrediget en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 42n af Povlsker: Den på matr.nr. 42n beliggende del af nordsiden af Holtzemyrediget, en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. Tinglyst tekst 1933 på matr.nr. 53g: Den på matr.nr. 53g beliggende del af nordsiden af Holtzemyrediget en 268 skridt lang, ca 5 m bred og i det hele brysthøj, enkelte steder mandshøj, langvold med gennemkørsel omtrent på midten. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2016 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Inden for et skovløkkedige ligger en langvold kaldet "Holtsemyrediget". Langvoldens SV-lige del er orienteret fra øst til vest. Den ses tydeligst fra nord (indersiden af indhegningen), ca. 170 cm høj. Set fra syd er denne del af langvolden ca. 60 cm høj. Den SV-lige del af langvolden er synlig på en sektion af 36 m hvorefter den flader ud, og det ikke længere er mulig at adskille langvolden og skovløkkediget fra hinanden. I den den østlige del af skovløkken ses langvolden som en 26 m lang nordsyd-gående sektion. Denne del af langvolden er lavere end den SV-lige med en højde på 50-60 cm. Midt på den nordsyd-gående sektion står en fortidsminde sten.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt, set fra vest
OS sydvestlig sektion, set fra N
Højden af sydvestlig sektion, set fra S
Højden af sydvestlig sektion, set fra N