Asmild kloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130801-140

Fredningsnr.
200960

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Filer
1
Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brønd, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tomten af Asmild kloster Tomten med ruinerne af de tre sydliggende bygningslænger, der har omgivet klostergården, er beliggende umiddelbart syd for Asmild sognekirke, der har udgjort nordfløjen i det oprinde- ligt firfløjede anlæg. Det fredede areal måler i øst-vestlig retning ca. 45 m og i nord-sydlig ca. 30 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller evt. tildækning af ruinerne må kun finde sted efter aftale med rigsantikvaren. På det fredede område findes Jakobs Brønd som en synlig del af fortidsmindet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister
Lokaliteten mgl. data

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: VSM F879
Viborg Museum
I en Ø-V gående søgegrøft gennem østfløjen kunne det ses, at bygningerne fra nyere tid højst sandsynligt har stået på klosterfundamenterne. Desuden kunne det ses, at store dele af klosteret ligger på et kunstigt skabt plateau, hvor meget store mængder sand er blevet båret eller kørt til området for at hæve terrænet syd for kirken.

2000 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 194G
Viborg Museum
Planer om udvidelse af kirkegården.

2001 Museal prøvegravning
Journal nr.: 194G
Viborg Museum
Udgravningen viste, at størstedelen af området var afgravet ved omfattende terrænreguleringer i anden halvdel af det 20. årh. Dog blev der i et af de undersøgte felter påtruffet en større fladedækkende brolægning, som sandsynligvis stammer fra forgængeren til den nuværende Asmildgård. Dette område bør undersøges nærmere.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)