Løgten Østervej

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
141108-99

Anlæg og datering

Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2011 Diverse sagsbehandling
Moesgård Museum
Forundersøgelse af 19 ha ved Løgten Østervej, Skødstrup - Lp 908. Der er tale om et område med et terræn der falder fra en flad højning i kote 52 i nord oven for fugtige lavninger/moser i kote 40 mod syd og øst. Der er ikke registreret fortidsminder på det berørte areal. På de omkring liggende arealer er der imidlertid registreret mange gravhøje fra oldtiden og umiddelbart syd for er der udgravet bebyggelse og gravplads fra ældre jernalder tiden omkr. Kr. fødsel. Nær disse er der sent i 1800-tallet ved tørvegravning i Hedelisker Mose fundet et våbenoffer fra jernalderen.

2012 Museal forundersøgelse
Moesgård Museum
Ved forundersøgelsen på knap 20 ha stort område udlagt til villaudstykning, blev påtruffet spor af boplads- og offeraktiviteter fra sen yngre bronzealder, en udateret gavlgrøft og to jordfæstegrave fra ældre romersk jernalder, som at dømme efter metaldetektorundersøgelser begge indeholder metaller. Bopladsaktiviteterne fra yngre bronzealder består af mindst to treskibede huse, kulturlag og et større antal enkeltgruber. Offeraktiviteter består af keramikdeponeringer i kanten af et 4 meter dybt uforstyrret mosehul på 20 meter i diameter, og i en lavning med høj grundvandsstand. De to jordfæstegrave synes at ligge isoleret, men tilhører måske den nærliggende lokalitet Lauritshøj, som blev undersøgt for syv år siden.

2012 Museal udgravning
Moesgård Museum
Ved udgravningen blev 1,5 ha undersøgt, fordelt på 4 større og 7 mindre felter (bilag 1). Bebyggelsessporene omfatter kun 3 forskellige treskibede langhuse med henholdsvis 3, 4 og 5 sæt tagbærende stolper fra overgangen yngre bronzealder/førromersk jernalder (bilag 2+3). Til gengæld er der omfattende spor af andre bopladsaktiviteter i form af gruber, hvoraf 55 blev udvalgt til nærmere undersøgelse med henblik på opbygning, aflejring, funktionsbestemmelse, opbygning af typologi v.h.a. pollenanalyse, makrofossilanalyse. Materialet bliver sammenlignet en række andre lignende lokaliteter, som er undersøgt indenfor de seneste par år nord for Århus. Udvælgelse af prøver og analysemetoder er afsluttet og godkendt i KUS. De ved prøvegravningen registrerede to jordfæstegrave viste sig at være langstrakte gruber med keramik i toppen. To dødishuller med metertykke gytjelag blev også undersøgt og vurderet med henblik på udtagelse af pollensøjler og tephraprøver fra overgangen mellem ældre og yngre dryas. I det ene blev der fundet førromersk keramik, dyreknogler og en fuldsleben flintøkse. I fem lavninger med kulturlag sås næsten udelukkende aktivitetsspor fra tidlig førromersk jernalder, dog med enkelte neolitiske indslag i form af skrabere og flintøkser. Sidstnævnte tolkes som enkeltstående vådbundsofringer.