Ågård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050101-14

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Hus (evt. med stald), Vikingetid (dateret 900 - 1050 e.Kr.)
Tre Trelleborghuse med væggrøfter og ydre støttestolper.

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 700 - 900 e.Kr.)
Mere end 20 treskibede huse, der er tætliggende og for en dels vedkommende velbyggede med væggrøfter og ydre skråtstillede støttestolper.

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 250 - 374 e.Kr.)
C14-datering af 2 hustomter

Undersøgelsehistorie  (15)
2013 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af hustomter fra germansk jernalder og vikingetid - herunder et Trelleborghus.

2013 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ved overvågning af kabellægning af stærkstrømsledning fremkom i et 10 brdt tracé omfattende bebyggelse dateret til yngre jernalder (VIK) og tidlig middelalder.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om støtte til afholdelse af udgifter til afgrødetab, strukturskade og vandsoldning af hjemtaget fyld fra anlæg.

2015 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af dyrkningstruet bebyggelse fra VT. Den uudgravede del af et krumvægshus med to kraftige sæt tagbærende stolper, væggrøft og ydre støttestolper, fundet i 2013, blev undersøgt. I tilknytning til huset var en indhegning i form af en grøft med stolpehuller på inder- og yderside. Syd herfor var endnu to trelleborghuse med væggrøfter og ydre støttestolper. Søgegrøfter fordelt over et ca. 2,5 ha. stort areal viste omfattende bebyggelsesspor fra YBA/FR og VT, der tydeligvis er under nedpløjning.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om midler vedr. dyrkningstrussel

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Som led i en samlet plan for en arkæologisk totaludgravning af den forhistoriske bebyggelse Ågård i Bjæverskov blev undersøgelsen af det henved 5 ha. store område med bosættelsesspor fra bronzealder og jernalder fortsat i tre mindre felter i 2017. Felterne var udvalgt med udgangspunkt i kabeltraceet fra 2013 og søgegrøfterne fra 2015, og hensigten var dels at klarlægge forhold vedr. formodede og erkendte hustomter, dels at undersøge et område i den sydøstlige del af arealet, hvor der var påvist affaldsgruber. Sidst blev der trukket 12 korte søgegrøfter på op til 15 m´s længde mellem Vestmotorvejen og Energinets ledningstracé for at klarlægge, om bebyggelsessporene strakte sig videre i nordlig retning. Ved udgravningen af sammenlagt 2.338 m2 blev to hustomter, der oprindelig blev fundet i 2013, færdigudgravet, og yderligere tre hustomter fra yngre germansk jernalder eller vikingetid blev påvist i et felt syd herfor. Længst mod sydøst var yderligere fire mere eller mindre sikre hustomter og flere stolpehuller og affaldsgruber, hvor nogle af sidstnævnte rummede oldsager fra vikingetid mens andre var fra middelalderen.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af budget vedr. dyrkningstrussel.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Ansøgning om midler til naturvidenskabelige undersøgelser via puljen for dyrkningstruede lokaliteter.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af ansøgning om markskadeerstatning.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
I efteråret 2016 afdækkedes ca. 8.000 kvm syd for trelleborghuset med separat indhegning med udgangspunkt i søgegrøfter fra 2015 og geo-fysik. Der fremkom en for Køgeområdet usædvanlig stor mængde anlægsspor, hvoriblandt var væggrøfter og stolpehuller fra 19-20 treskibede langhuse med krummede langvægge.

2018 Analyser af materiale
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af ansøgning om midler til naturvidenskabelige analyser.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: KNV0100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af slutregnskab for KNV00100-03

2018 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af ansøgning om midler fra puljen for dyrknings- og erosionstruede fortidsminder.

2019 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af budget for udgravning af det resterende bopladsområde (ca. 1,75 ha.).

2019 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00100
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af ansøgning om midler til udgravning af 3300 kvm i sommeren 2019 (dyrknings- og erosionstruede pladser)

Litteraturhenvisninger  (0)