Vorm'hyv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110612-68

Fredningsnr.
15023

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/7 1903, gdr. Peter Jespersen Diplom Afmærkn.: MS 1912, ved løjtnant L. Lassen Høj, af "Ormehøje", 2 x 15 m. I top flad sænkning 3 m bred. Fod tæt tilpløjet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vorm'hyv'. Saales kaldes tre Høje [N. nr. 175-177, svarer til sb. 67-69], der ere beliggende ca. 400 Alen S. for den søndre Ørum Bro og tæt Ø. for Vejen, som gaaer fra Vestervig gjennem Trankjær og Handrup til Ørum. De ere alle paa Matr. No. 9 i Handrup, tilhørende Jesper Pedersens Enke. Den østlige Høj er 73 Skridt Ø. for den forrige [sb. 67] og 30 Skridt fra N. Skjel. Det er en lille kjøn, grøn Høj, noget sunken i Midten; men da den er ompløjet, er den firkantet ved Foden - 19 Skridt i S-N. og 13 i Ø-V. Bevoksning: 1980: Græs

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vormhøiene [E. 175-177, svarer til sb. 67-69]: 175 er 73 Fod i Tværmaal, 9 Fod høi; formodentlig udgravet; - 176 er af 46 Fods Tværmaal, 7-8 Fod høi; Midten udgravet; Siderne kvadratisk afksaarne; - 177 af Tværmaal 47 Fod, nu høist 6 Fod h. Toppen afgravet, men forøvrigt i god Stand. Bevoksning: 1980: Græs

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 15 m. I Top en flad Sænkning, 3 m. br. Fod i ældre Tid for tæt tilpløjet. (N: overpløjet). Mærkesten i vestre Side; fredlyst. - Nr. 67-69 = "Ormhøje". Bevoksning: 1980: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Ormehøje". 2 x 15 m. I Top flad Sænkning 3 m bred. Fod tæt tilpløjet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Ormehøje". Mål: 2,0 x 13,5 x 9,5 m. Flad top med næsten helt bortslidt vegetation. Fod aftrådt hele vejen rundt. Mod N med op til 30 cm. høj, let skrånende brink uden vegetation. Mod Ø op til 60 cm. høj, let udadskrånende brink. Enkelte op til 35 cm. store sten synlige ved fod, delvis blottede ved kreaturfærdsel. S-lige højfod i mindre grad beskadiget. 1 større, op til 40 cm. høj randsten blottet. På NV-lige højside et 1 m. bredt stykke uden vegetation med op til 20 cm. høj brink. Alle beskadigelser ved højfod under 1 år gamle. M.S. ligger løst på vestre højside sammen med en dynge håndstore marksten. Ejer (ejeroplysning på skema) lover at hegne høj. Anmodede om at lægge jord på kreaturskader. Ejer hævder, at højen har set ud som beskrevet i de 11 år, han har haft ejendommen. Dette gælder også den væltede M.S. *********************************************** Genbesigtigelse 25.6.1981: Høj hegnet. M.S. rejst. Derimod ikke foretaget retablering af skader. Talte med ejerens kone, der fremførte, at jord vil blive tilført ved førstkommende pløjning af omgivende mark. JHB *********************************************** Genbesigtigelse 2.5.1983: Skader ikke udbedret, under delvis tilgroning. Afgrøde på marken. Skriftlig påmindelse bør foretages. ALO Bevoksning: 1980: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager. Omtalte ældre skader ikke længere synlige, og FMsten står fint over vestlige højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)