Øster Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-64

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brolægning, Jernalder (dateret 550 - 1066 e.Kr.)
Fund af mindre stenbrolægning.

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 550 - 1066 e.Kr.)
Fund af brolægning, formentlig i sydindgangen til et hus.

Undersøgelsehistorie  (5)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: THY 2450
Museum Thy
Ved besigtigelse afdækkedes en brolægning på 1,6 m i N-S og 1,3 m Ø-V, formentlig en indgangsbrolægning i sydsiden af et hus. I niveau med brolægningen fandtes et skår fra et halvkuglekar.

2015 Diverse sagsbehandling
Museum Thy
Afventer data

2019 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: THY 2450
Museum Thy
Sagsbehandling i forbindelse med planlagt skovrejsning. Museet indstiller arealet til sonderende forundersøgelse forud for privat skovrejsning uden dybdepløjning.

2020 Museal udgravning
Journal nr.: THY 2450 U1
Museum Thy
Ved sonderende forundersøgelse, finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen, forud for skovrejsning uden dybdepløjning, er der fundet væsentlige fortidsminder i form af grubehuse, huse med gulvlag og stenlægninger samt stolpekonstruktioner, som vurderes truet af skovrejsningen i en grad, at særligt opprioriterede områder indstilles til arkæologisk udgravning. Herom søges der midler ved Slots- og Kulturstyrelsen.

2020 Museal forundersøgelse
Journal nr.: THY 2450 F1
Museum Thy
Forud for skovrejsning uden forudgående dybdepløjning ansøges Slots- og Kulturstyrelsen om midler til sonderende forundersøgelse af dele af arealet, da der på og omkring området er gjort observationer og gravet testhuller, der påviser velbevarede bebyggelsesspor fra jernalder, vikingetid og middelalder. Disse skjulte fortidsminder er udsat i en sådan grad, at almindelig skovdrift på området vurderes at være til stor skade.

Litteraturhenvisninger  (0)