Ydby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110613-167

Fredningsnr.
160366

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Ydby Hede i Sydthy findes en af landets største samlinger af gravhøje. "Oldtidskirkegården" kaldes den af samme grund. Der har oprindelig været omkring 50 gravhøje på det højtliggende plateau, og langt de fleste er bevaret. Nogle af højene er ganske lave, under 1 meter i højden, mens andre er helt op til 5 meter høje. Det er kun et par af højene, der er udgravet. Heri fandt man grave fra den periode af bondestenalderen, som kaldes enkeltgravskultur. De større høje stammer dog uden tvivl fra bronzealderen. Den centrale del af hedeområdet med 32 gravhøje, blev i 1915 købt til fredning af en kreds af lokale folk. Imellem højene kan man se bevarede hjulspor, der formentlig er lige så gamle som højene selv.
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/9 1915. Gdr. Jens Nielsen Olesen, Nygaard Diplom Langhøj, 2,5 x 14 x 26 m (SV-NØ). Meget medtaget, hele søndre side er uregelmæssig afgravet, udvendig til bund. Top ligeledes uregelmæssig, kun NV-side og begge ender ret velbevarede. 11 m fra NØ-ende et kammer midt i højen i SSØ-NNV, 2,5 m langt i SSØ, 0,53 m bredt i NNV og ca. 0,75 m dybt, sat af 1 sten i SSØ-ende, 2 i hver langside, uden tærskel og helt åbent mod NV. Anselig dæksten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1915 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Sv-Nø., 26 M. l., 14 M. br., 2,5 M. h., meget medtaget; hele søndre Side er uregelm. afgravet, udvendigt til Bund; Toppen ligeledes uregelmæssig, kun nv. Side og begge Ender ret vel bevarede; 11 M. fra nø. Ende et Kammer midt i Højen i Ssø-Nnv., 2,05 M. l., i Ssø 0,70, i Nnv. 0,53 M. br., ca. 0,75 M. d., sat af 1 Sten for ssø. Ende, 2 i hver Langside, uden Tærskel og helt aabent mod Nnv. Bærestenen er indtil 0,40 M.br. og staar nær lodret. Herpaa hviler en anselig Dæksten, 2,40 x 2,10 M. br., 0,55 M. t. Udgravet 1890 af Lærer Andreassen, dog næppe første Gang. Det var da væs. Jordfrit og der fandtes intet. Synes udgravet før 1838 og mulig gælder en Bemærkning af L. L. A. Kjær i et Makr. i Museets Arkiv dette Kammer, der da mulig indeholdt Lerkar. Dets Karakter er yngre Dysse, eller Gravkiste. Fredlystes 2/8 af Gaardejer Jens Nielsen Olesen, Nygaard. Jvf. Fot. Pl. III. Til Højene 163-204. Højene ligger sjældent smukt paa et Højdeplateau, der kun paa et enkelt Sted (med ringe Held) er forsøgt dyrket. Plateauets Yderkanter er beplantede med Fredskovspligt. Hele Midtpartiet er i 1915 af en lokal Kreds af Mænd med Nationalmuseets Støtte købt til bestandig Fredning. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2,5x14x26 m (SV-NØ). Meget medtaget, hele søndre Side er uregelmæssig afgravet, udvendig til Bund. Top ligeledes uregelmæssig, kun NV-Side og begge Ender ret velbevaret. 11 m fra NØ-Ende et Kammer midt i Højen i SSØ-NNV, 2,5 m langt i SSØ, 0,53 m bredt i NNV og ca. 0,75 m dybt, sat af 1 Sten i SSØ-Ende, 2 i hver Langside, uden Tærskel og helt aabent mod NV. Anselig Dæksten FM 1915.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Som tidligere beskrevet. Hertil: Omtalte stenkammer ses i bund af gl. nedgravning. Dækstenen fuldt synlig. Måler i N/S 2,5 m., Ø/V 1,9 m. Højen er bevokset med fyr, der bør fældes ell. udtyndes. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig p.g.a. stenkammer. Let adgang fra nærliggende skovsti. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mos- og lyngklædt i hede, vistnok ekstensivt afgræsset. Ligger nu i åbent hedeareal. Midt på højen omtalte grav med stor dæksten.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0004
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)