Strandgade 12, Nibe
Anlæg og datering  (2)
Bosættelse, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1400 - 1800 e.Kr.)

Bolværk, Historisk Tid (dateret 1400 - 1800 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 for forundersøgelsen til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Ved forundersøgelsen fremkom der anlæg og/eller kulturlag i alle tre søgegrøfter, og resultatet peger entydigt på, at alle de ca. 2.000 m² med stor sandsynlighed indeholder væsentlige arkæologiske levn. Især fem områder viste tydelige tegn på bebyggelsesmæssig aktivitet i form af bl.a. gulvlag af kridt og ler fra huse. Endvidere fandtes ca. 80 stolpehuller, hvoraf der i søgegrøft 3 blev udskilt en langside af et hus, liggende langs med Mellemgade, på max. 10 meter i længden. Der fremkom også 30 gruber af forskellige størrelse og funktion, herunder en enkelt grøft samt flere brønde og latriner, der naturligt nok må ses i sammenhæng med bebyggelsens huse. Ud over den ene stolpebyggede husside indgår de øvrige stolpehuller sandsynligvis i huskonstruktioner, som dog ikke kunne udledes i forundersøgelsesfasen pga. de gravede grøfters begrænsede udstrækning. Et enkelt kulturlag kan dateres til efter 1300-tallet, mens fund af stjertpotter og hornmalet keramik samt blyplomber fra kulturlagene tyder på en datering fra 1500-tallet og frem. Stolpehullerne skal formentlig dateres til senmiddelalderen.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Indsendelse af budget for en arkæologisk udgravning af ca. 2.000 kvm af grundens i alt ca. 2.500 kvm.

2016 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Forud for et planlagt byggeri ønsker bygherre et budget for en større arkæologisk forundersøgelse på grunden Strandgade 12 i Nibe. På grunden må der forventes væsentlige fortidsminder fra middelalder og renæssance.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Indsendelse af delregnskab nr. 1 med tilhørende statusrapport for overvågningen, etape 1 af afgravning af nyere tids fyldjord ud mod Strandgade, Nibe.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Indsendelse af budget for udgravning af Etape 1, område ud mod Strandgade, hvor der er påtruffet fladedækkende kulturlag og to hustomter mv. foreløbigt dateret til 15-1600-tallet, muligvis også 1700-tallet. Budgettet sendes hermed til sagsbehandling hos Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Indsendelse af budget til Slots- og Kulturstyrelsen for overvågning af afgravning af nyere tids fyldlag, beliggende direkte over arkæologiske kulturlag, på et ca. 750 kvm stort areal ud mod Strandgade i Nibe (etape 1).

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6680: Ved den afsluttende, 2. etape af forundersøgelsen blev der også ud mod Strandgade påtruffet arkæologiske anlæg og kulturlag fra senmiddelalder og renæssance. Den samlede konklusion for forundersøgelsens etape 1 og 2 er, at hele det forundersøgte areal på i alt 2511 m² indstilles til arkæologisk udgravning forud for enhver form for anlægsarbejder på grunden, hvor der graves dybere end til topkoterne af de bevarede fortidsminder og kulturlag; kotekort findes vedlagt beretningen. Alle koter, der her er påført, repræsenterer det niveau, hvorunder der med sikkerhed findes uforstyrrede arkæologiske anlæg. Der må under ingen omstændigheder graves dybere end til disse niveauer; graves der dybere, vil en regulær arkæologisk udgravning blive nødvendig. Det kan endvidere ikke udelukkes, at der lokalt på grunden kan være mindre områder, hvor de arkæologiske fortidsminder og kulturlag ligger lidt højere end de på planen angivne koter. Sådanne fortidsminder og kulturlag skal undersøges arkæologisk, inden anlægs- og jordarbejder på grunden kan finde sted. Enhver form for afgravning af nyere tids muld på grunden skal derfor ske under overvågning af en arkæolog fra museet. Den ved en sådan afgravning fremkomne terrænoverflade skal – såfremt overfladen udgøres af arkæologiske fortidsminder og kulturlag – registreres ved opmåling og beskrivelse, inden anlægs- og jordarbejder på grunden kan finde sted.

2017 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: ÅHM 6680
Nordjyllands Historiske Museum
Seks mønter fra forundersøgelsen indsendt til identificering hos Den Kgl. Mønt og Medaillesamling.

Litteraturhenvisninger  (0)