Klovenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-7

Fredningsnr.
110813

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/9 1880. Gdr. Melchior Madsen Afmærkn.: MS. 1899, ved Skjoldborg "Klovenhøj", 2,7 x 21 m. Vestlige halvdel stærkt afgravet. Hul i top fra SV. Fure over toppen. 30 svære randsten syn- lige. I højen jættestue. 10 bæresten, 2 overliggere i kam- ret, gangen tildels blottet. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Jordhøi med svære Randsten (4' høie og brede) omtrent 60 Fod i Tværmaal, 12' høi. I den ene Side en udgravet Jættestue, over hvis Dækstene der er et Par Alen Jord. Kammeret ligger i N-S, Gangen gaaer ud mod Øst. Klovenhøi.

1880 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klovenhøj, 2,70 M. høj; Diam. 21 M. Hele den vestlige Halvdel af Højen er stærkt afgravet fra N. rundt til S., saaledes at der nær ved Toppen staar lodrette Brudflader, indtil 1 M. høje. Fra S.V. er ud fra disse Brud ført et Hul ind i Toppen, ved dets sydlige Ende ca. 4,50 M. bredt, ved dets nordøstlige ca. 1,50 M. bredt, 3,20 M. langt og ca. 1 M. dybt. - I Retning N.V. til S.Ø. gaar over Toppen en Fure, som paa Midten afbrydes af ovennævnte Hul; S.Ø. for dette skraaner Furen lidt nedad og er her 4 M. lang, 4 M. bred og 1,20 M. dyb; imod N.V. er den 3,50 M. lang, 2,50 M. bred og ca. 0,70 M. dyb. Højen indeholder en Jættestue med en Gang, der gaar i Retning Ø. til V.; den skal være udgravet i 1864 af dansk Militær. Opmaaling og Tegning ved Magnus Petersen er vedlagt den ældre Beskr. Denne synes ikke ganske korrekt. I Gangens Sydside staar 3 Sten. Nr. 2, regnet fra Kammeret, er bragt af Leje, idet den springer lidt frem i Gangen; imellem den og Nr. 3 mangler vistnok en Sten, hvad der kun utydeligt fremgaar af Tegningen. I Nordsiden staar ligeledes endnu 3 Sten; imellem Nr. 2 og 3, hvilken sidste ikke findes paa Tegningen, synes at mangle en Sten. De to yderste er mindre Sten; imellem dem og Randstenene ligger i Gangen, som anført paa Tegningen, en Sten. - Umiddelbart over de nordre Gangsten er oppe paa Højen anbragt løst 3 svære Sten, den, der ligger nærmest Kammeret, er firkantet, afkløvet, 1,20 M. lang og 1 M. bred; Den næstes Flade har Form som en ligebenet Trekant, hvis Kateter er 0,90 M., og hvis Hypotenuse er 0,80 M. lang; den tredje er trind og ellipseformet, 0,80 M. lang og 0,40 M. bred. Gaar man fra Gangen N. om Højen, ses mod N.Ø. 9 Randsten, af hvilke den sidste er væltet af Leje, lidt nedad Skraaningen; imellem Nr. 1 og 2 og N. 2 og 3 mangler en Sten. Efter en Afbrydelse staar igen imod N.V. 7; Nr. 1 og 4 er væltet lidt ned ad Skraaningen; Nr. 7 er jorddækket, saa at kun Overfladen ses, de øvige er blottede ved Afgravning; eksempelvis anføres, at Nr. 6 er 1,30 M. høj og 0,70 M. bred. Imod S.V. er 5 Randsten, der alle ligger noget uregelmæssigt; Nr. 1 og 3 er væltet af Leje. Derefter ses i S. 4 Randsten, af hvilke kun Nr. 3 er paa Plads, og endelig fra S.Ø. op til Indgangens sydlige Væg 6 Randsten. - Stenene tiltager efterhånden i Størrelse for at kulminere mod N.V.; aftager derefter lidt efter lidt og er mindst i S.Ø. De staar lidt oppe paa Højens Sider, indtil 1,30 m. fra Foden. Fredlyst 1880. Mærkestenen staar midt paa Nordsiden. Græsgroet i Ager.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klovenhøj", 2,7 x 21 m. V-Halvdel stærkt afgravet. Hul i Top fra SV. Fure over Toppen. 30 svære Randsten synlige. I Højen Jættestue: 10 Bæresten, 2 Overliggere i Kamret; Gangen tildels blottet. Græs i Ager. FM 1880 MS 1899.

1998 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8259/01 (SN 613-169)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
For at understøtte en dæksten blev der tilføjet en svagt kileformet sten mellem dæksten og bæresten. Den manglende pakning mellem bære- og dæksten blev repareret med forhåndenværende sten og kalkmørtel. Flere stykker af formodede dæksten blev flyttet ud af gangen. Et stykke blev gravet ned ud for et offerlag ved randstenene. Der blev gravet et prøvehul for at dokumentere, om der var bevarede gulvlag. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for nedfalden højfyld. Den opgravede højfyld blev brugt til at udfylde diverse huller i højen. Se beretning.

2009 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Jættestuekammeret var gennemgravet af grævlinger. Grævlingehullerne under bærestenene blev opfyldt med sten. Gulvet i hele jættestuen blev dækket af tykke sandstensfliser. Huller i selve højen blev også opfyldt. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Klovenhøj. Græsklædt jættestur i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)