Stendysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-46

Fredningsnr.
110817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i NØ-SV, 1,5 m høj, 7-8 m bred, 55 m lang. I SV et lysthus gravet ind. I sydsiden 11 randsten, i nordsiden 6 og i NØ-enden 2. Løvtræer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stendysse" kaldet; Langdysse, 185 Fod lang; en Del ramponeret.

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Retning omtrent N.Ø. til S.V; ca. 1,50 M. høj, mod N. ca. 7 M., mod S. ca. 8 M. bred mellem Randstenenes Ydersider, ca. 55 M. lang. Meget beskadiget, stærkt afgravet og ujævn langs Ryggen. De fleste Sten bortfjernedes, da Landevejen for ca. 56 Aar siden anlagdes. Dyssen forefindes omtrent i samme Stand, som da den opmaalte Tegning af Magnus Petersen, vedlagt den ældre Beskr., udfærdigedes. Der er dog fjernet nogle sten yderligere; fremdeles har Lodsejeren bygget et slags Lysthus i den, idet han har ladet indsætte to Stenvægge i Sydvestenden, den ene, der støder op til Stengærdet mod N., er 2,30, den anden 2,70 M. lang, og har rejst Sten a, der tidligere, saaledes som nævnte Tegning viser [skitse], laa hen over Dyssens Ryg, for at benytte den som Væg; Jorden er imellem disse fire Vægge bortgravet til Bunden, og der er ført en Sti ud derfra. Ligeledes har han blottet Randstenene "for at man skulde kunne se dem i deres fulde Størrelse". Foruden de bevarede Sten ses langs Siderne dybe Huller efter andre fjernede, hvilke man nu ikke kan faa Rede paa. Beplantet i Plantage. (Se ogsaa ovennævnte farvelagte Tegning). De tiloversblevne Randsten kan - med Udgangspunkt fra S.V. - beskrives saaledes: Den nordlige Side: Fra 3,70-3,90 M: a. 1,15 M. lang, 0,70 M. bred, 1,05 M. høj. Den øverste Flade er plan, afkløvet med Spor af Borehuller, der viser, at Sprængningen er foretaget i ny Tid. Fra 3,90 til 15,70: sammenhængende Gærde bestaaende af 9 Sten: 3,90-5,40: b. 1,50 M. lang, 0,70 m. bred, 1,50 M. høj. 5,40-6,00: c. 0,60 M. lang, 1 M. høj. En ret flad, afkløvet Skal. 6,00-7,30: d. 1,30 M. lang, 1 M. høj. 7,40-8,60: e. 1,29 M. lang, 1,05 M. høj. 8,90-9,90: f. 1 M. lang, 0,85 M. høj. 10,10-11,00: g. 0,90 M. lang, 0,85 M. høj. 11,25-12,60: h. 1,35 M. lang, 0,90 M. høj. 13,00-14,20: i. 1,20 M. lang, 0,90 M. høj. 14,50-15,70: k. 1,20 M. lang, 0,75 M. høj. Ved 7,30 M. den indsatte Væg, 1,20 M. høj; den nederste Del, 0,50 M., er ikke stensat. Fra 7,70 til 18,60: l. 0,90 M. lang, 0,60 M. høj. Fra 31 M. til 35,30: sammenhængende Gærde bestaaende af 4 Sten: 31,00-31,40: m. 0,40 M. lang, 0,50 M. høj. 32,20-33,20: n. 1 M. lang, 0,60 M. høj. 33,80-34,50: o. 0,70 M. lang, 0,60 M. høj. 34,70-35,30: p. 0,60 M. lang, 0,40 M. høj. Fra 47,70 til 48,40: q. Mindre Sten, 0,70 M. lang. Fra 49,20 til 49,90: r. Mindre Sten, 0,70 M. lang. Fra 52 til 52,50 : s. 1,10 M. lang, 0,50 M. bred. Ligger paa tværs af Dyssens Længderetning, t, 1,30 M. lang, 0,80 M. bred. Ved 53 ligger midt paa Ryggen bb, der er sprængt i to Stykker; 0,80 x 1 M. Den sydlige Side: Fra 7,20 M. til 8,30: u. 1,10 M. lang, 0,80 M. bred, 1,10 M. høj. 9,90-10,70: v. 0,80 M. lang, 0,60 M. høj. Den øverste Del er bortsprængt. 11,10-12,40: x. 1,30 M. lang, 0,50 M. bred, 1,10 M. høj. 14,50-15,80: y. 1,30 M. lang, 0,60 M. bred, 0,75 M. høj. 17,70-18,40: z. Mindre Sten; 0,70 M. lang, 0,50 M. høj. 19,00-19,60: æ. 0,60 M. lang, 0,60 M. høj. 20,20-20,60: ø. 0,40 M. lang, 0,50 M. høj. 21,10-21,90: aa. 0,80 M. lang, 0,40 M. høj; udvæltet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i NØ-SV, 1,5 m høj, 7-8 m bred, 55 m lang. I SV et Lysthus gravet ind. I S-Siden 11 Randsten, i N-Siden 6 og i NØ-Enden 2. Løvtræer i Plantage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Præghtig, men tilgroet langdysse i mindre skovparcel.

Litteraturhenvisninger  (0)