NYE etape 1-2

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150604-178

Anlæg og datering

Flinthuggeplads, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2016 Planlagt byggeri/anlæg
Moesgård Museum
Afventer data

2017 Museal forundersøgelse
Moesgård Museum
Større forundersøgelse af 4,2 ha der dækker etape 1, delområde 2B til arealerne for den nye bydel Nye ved Elev, nord for Aarhus. Fund af en tyndnakket grønstensøkse nedlagt som offer i tørvemose. Spor efter ødelagt dysse ”Hundehøj”. Tæt vest for dyssen fremkom på dyssehøjningen et sandet kulturlag med fund af bearbejdet flint og keramik fra mellemste tragtbægerkultur MNI - bopladslag eller anden aktivitet samtidig med dyssen. Nær dette fandtes større kardele til et svajet bæger der tolkes som rester af en jordfæstegrav fra tidlig enkeltgravskultur. På lavereliggende sandet terræn nedenfor højingen fremkom kulturlag, kogestensgruber og andre gruber fra senneolitisk tid - sandsynligvis et bopladsområde i tilknytning til lavtliggende vådbund.

2017 Museal udgravning
Moesgård Museum
Der er over det meste af undersøgelsesområdet fremkommet løsfund og spredte jordfaste levn efter bosættelse og anden aktivitet igennem yngre stenalder. Fund der underbygger og supplerer indtrykket fra de tidligere undersøgelser. I nogle områder fremtræder disse så koncentreret og af så væsentlig arkæologisk karakter, at de udpeges til videre arkæologisk undersøgelse. Et samlet areal på 6.140 m2 fordelt på 6 fundområder indstilles herefter til videre undersøgelse ved en opfølgende udgravning

2017 Museal udgravning
Moesgård Museum
udgravning af 4 flinthuggerpladser i forbindelse med anlæggelse af kloaktrace.

2017 Museal prøvegravning
Moesgård Museum
Arkæologisk forundersøgelse af 2. etape af NYE. i alt 7,7 hektar