Holbæk Lergrav

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140802-20

Anlæg og datering

Bygning, Jernalder (dateret 400 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Affaldsgrube, Jernalder (dateret 400 f.Kr. - 0 e.Kr.)
Bygning, Oldtid (dateret 700 - 401 f.Kr.)
Et enkelt langhus fra overgangen mellem bronze- og jernalder
Undersøgelsehistorie

2017 Museal forundersøgelse
Museum Østjylland
I forbindelse med lerudvinding i Holbæk Lergrav har Museum Østjylland løbende overvåget muldafrømningen i perioden april til september 2017. De undersøgte områder ligger i direkte forlængelse af MOE 699 Etape 1 og 2 områderne og dækker et område på ca. 5,8 ha. Der blev ved undersøgelsen afdækket et enkelt langhus samt spredte gruber langs kanten af et større vådområde, der strækker sig mod syd væk fra bebyggelsen undersøgt ved etape 1 og 2. Gruberne er fra tidlige førromerks jernalder og altså en smule ældre end bebyggelserne fra etape 1 og 2. Ingen af overvågningerne gav dog anledning til større undersøgelser. I den sydligste halvdel af det undersøgte område blev der ikke registreret fortidsminder.

2017 Museal udgravning
Museum Østjylland
Fortsættelse af lerindvnding fra Hammershøj teglværk. MOE 699 etape 1 fortsat I december 2016 undersøgtes et nyt område på 4200 m2. Her dokumenteredes et enkelt langhus fra førromersk jernalder med et tilhørende større antal gruber. MOE 699 etape 2 I marts 2017 undersøgtes endnu et område på 4200 m2. Igen blev fundet et enkelt langhus fra førromersk jernalder med tilhørende gruber og grubekomplekser. Langhusene ligger adskilt fra hinanden og bebyggelsen undersøgt i oktober 2016. De har samme SV-NØ orientering, der markant adskiller dem fra bebyggelsen undersøgt i oktober 2016. De tolkes som en tidligere fase af bebyggelsen med mere adskilte gårde. Keramikken daterer dem til anden halvdel af førromersk jernalder.

2017 Museal udgravning
Museum Østjylland
Hammerhøj Teglværk har taget et nyt område, vest for det forrige MOE 00252/sb. 14.08.02-18, på 17,7 ha i brug. Området bliver afrømmet løbende. MOE 699 etape 1 Museet undersøgte i august og oktober 2016 det første stykke helt oppe ved Holbæk vej på 6500 m2. Her blev afdækket en velbevaret bebyggelse fra førromerks jernalder bestående af 7 gårde, alle i mindst to faser. Keramikken daterer dem til anden halvdel af førromersk jernalder.

2019 Museal forundersøgelse
Museum Østjylland
Overvågning af jordarbejde forud for råstofindvinding.