Troldsting
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110707-9

Fredningsnr.
10076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lild Tingl.: Afvist fra tingbogen. Sten A, omkring denne i halvkreds B, C, D, E. Flintaffald ligger overalt omkring stenene. (Bogstaverne henviser til skitse i sb. som er aftegnet i lommebogen.)
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bulbjerg Værkstedsplads [sb. 1-16] fra Stenalderen ligger ved og omkring det saakaldte Troldsthing, store reiste og liggende Stene, og navnlig ved en Rundkreds af reiste Stene omkring en større staaende Sten, og nedad Skraaningerne. Mno 54a, 53 og 57 af Nørklithederne ere opgivne af Eierne som Troldsthing. Det indtager omtrent den sydlige Trediedel af det Bakkestrøg, som ender i Bulbjerg Klint. Det gaaer i en Strækning omtrent fra Nord til Syd paa begge Sider af Skjellet mellem Vust og Lild Sogne, dog saaledes at den største Del ligger i Lild Sogn. En Værkstedsplads fra Stenalderen er paa 54a langs Vust Skjel samt paa en lille Strækning af 53a. - Omtrent 1000 Fod i nordøstlig Retning for dette Værksted kommer man til et Sted, hvor der ligger en Del store Stene væltede omkring; det lignede ganske en Kæmpehøj. - Omtrent 2000 Alen nord for Værkstedet findes et lignende Sted, ca 2000 Alen øst-nord-øst for Værkstedet atter et lignende. - I Vust Sogn findes omtrent 3000 Fod nordøst for Værkstedet en Kæmpehøi, hvor Stenene ere huggede i Stykker og tildels kjørte bort. Lidt sønder derfor, ligeledes i Vust Sogn, findes store Stene, der maaske ogsaa høre til Kæmpehøie. Desuden findes adskillige Smaahøie, som jeg ikke kan have nogen Mening om. - Omtrent 400 Favne øst for Værkstedet er en meget stor Høi; men om det er en Kæmpehøi, kan jeg ikke sige; den ligger i Vust Sogn og synes omsat med store Stene. Dette mærkelige Sted er af stort Omfang - omtrent 40 à 60 Tønder Land - Sandflugten har skjult den oprindelige Jordoverflade; men paa flere Steder, hvor dette ikke er Tilfældet, findes Pletter opfyldte af Flintstykker, der mere eller mindre tyde paa at have været i Menneskehænder. (Pastor Kr. J. Klausens Brev, 20 September 1880).

1913 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den manglende Sten fandtes ved Eftergravning i Sommeren 1913.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensætning, tegnet til den ældre Beretning, af Magnus Petersen; paa denne Tegning ses en Sten mere end der nu er blottet; den nordlige og østlige Del er klitdækket. Der ses nu Stensætningens oprindelige Midtsten (a) 0.90 M. høj 1-1.10 M vid. Omkring denne i en Halvkreds 4 Sten b, c, d, e med en Afstand fra Midtstenen af henholdsvis 3.75, 4.00, 3.40 og 3.50 M. De er delvis begravede og mellem d og e har antagelig været eller er muligt begravet 1 Sten. De ses nu i en Størrelse af henholdsvis 0.60, 0.90, 0.90 og 0.75 M, den væsentligste rager endnu 0.75 M op. Disse Randstens indbyrdes Afstand er 3.20, 3.10 og 5.00 M. [sb. 6-12] (se Skizze paa foregaaende Side). Paa Maalebordsbladet er kun No 6 opført. Troldsting [sb. 1-16], et stort Areal af Bakketerrænet bag Bulbjerg, strækkende sig ind i Vust Sogn, paa hvilket findes Bo- Maaltids- og Værkstedspladser fra den yngste Stenalder og Bronzealderen, samt talrige større Stene, rejste eller liggende, og Stensætninger. Største Delen af Arealet er dækket af Klit, saaledes at Bopladsen kun ses, hvor Sandet tilfældigt blæser fra. En udtømmende Beskrivelse lader sig saaledes ikke give, heller ikke for Stenenes Vedkommende; en Del af dem er sikkert ogsaa skjulte under Klit, fra andres Vedkommende kan det være tvivlsomt, om de ikke muligt kan være Istidsblokke. Der er i det følgende medtaget, hvad der kunde ses af Bopladsrester og saadanne større Stene, der kunde antages hidbragte af Menneskehaand uden at dette dog for alles Vedkommende tør paastaaes med Sikkerhed. Paa omstaaende Skizze er Afstanden mellem Stenene indenfor den enkelte Gruppe maalt, ligeledes Afstanden mellem Grupperne; i Gruppernes Beliggenhed til hinanden i Forhold til Verdenshjørnerne kan derimod være nogen Fejl, idet kun et Lommekompas er benyttet. I det væsentlige er dog Beliggenheden rigtig [skitse].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1 Sten A, omkring denne i Halvkreds B, C, D, E. Flintaffald ligger overalt omkring Stenene.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætning. 4-5 sten i halvkreds.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er store sten der ligger i lyngklædt areal på Troldsting ved Bulbjerg. Omfatter fredningsnumrene 1007:1-1007:6 og 1007:29. Det var ved tilsynet ikke muligt at identificere de enkelte sten/fredningsnumre ud fra det tilgængelige materiale.

Litteraturhenvisninger  (0)