Vesløs Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110709-12

Fredningsnr.
110612

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 2,5 m høj. Orindelig ca. 18 m bred, men nu kun ca. 1/2 tilbage. Centralgrav sikkert borte. Tidligere C-høj noteret med følgende fredningstekst: *************************************************** Højruin af jættestue, diameter 10,5 x 14 m. Den sydlige højdel er afgravet og har en østvestgående grøft til højbund. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 12-13] Smaa Jordhøie, ikke godt bevarede. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.70 M. høj; oprindelig Diam c 18 M. Kun den nordvestlige Fjerdedel staar tilbage: [skitse]. Paa hosstaaende er det hvide urørt, det skraverede er afgravet til en Højde af 1.20 M. Det stærkt skravedere er en Rende der er ført 3.50 M ind, helt til Bunden. Ved denne Indgravnings Vestende ses foroven en stor Sten, formentlig en Dæksten; i Indgravningens Sydbrink ses 3 kantstillede Sten, der naar ud indtil 3 M. fra Dækstenen; i Nordsiden ses sydvest 1, længere inde endnu 1 Sten. I Sydsiden ligger endnu længere ude, c 4.20 M. fra Dækstenen, endnu 1 Sten. Det synes at være gangen til en Jættestue; den gaar i ØSØ. Kamrets nordlige Del skulde da ligge i Højens urørte Del, medens den sydlige antagelig er ødelagt; de afgravede Partis Overflade ligger nemlig c 30 Cm under Dækstenens Overkant. Lynggroet i Ager. Af Randsten ses 1 i SV, 1 væltet i NV, 1 i N. Højens østlige Halvdel er bortgravet til dybt ned i Grunden. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest 2,5 m høj. Oprindelig ca 18 m bred, men nu kun ca Halvdelen tilbage. Centralgrav sikkert borte.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-højrest. Fritliggende i ager. Ca. 1/4 af højen imod NV er bevaret i fuld højde ca. 2.5m. Ialt ses ca. 1/2 delen af den oprindelige høj. Nuvær. S. del er afgravet til ca. 1m. over nuværende markflade, og i den bevarede højdels østside, omtrent midt på fører en ca. 1,5 m. bred grødt ca. 3m V-over til højcentrum. Denne grøft går helt til højbund. Centralgraven er som tidl. beskrevet sikkert fjernet, men NV-lige højfragment kan rumme sekundærgrave in situ. Jvf. iøvrigt udførlig beskrivelse i sb. teksten. I dag ses der ingen af de i sb-teksten beskrevne sten i højen, - de er sikkert jordækkede. Højen ompløjes helt til nuværende højfod. Bør fredes / tinglyses. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, jf. nyberejsningstekst. Ligger i græsmark. Formen noget forgravet, men højen er OK set fra nord og øst (landevejen). Pleje bør foretages ved fortidsmindet, da højen er delvis bevokset med gamle hyldetræer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)