Årre
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190518-149

Printvenlig side
Anlæg og datering  (0)
Undersøgelsehistorie  (1)
2017 Kulturarvsareal af international betydning
Kulturstyrelsen
Tuegravpladsen ved Årre fra førromersk jernalder er en klassisk lokalitet og regnes fortsat som én af de vigtigste kilder til vor viden om perioden. Det anslås at mindre end halvdelen af gravpladsen er undersøgt. Tuegravpladsen blev første gang undersøgt i 1892 af A.P. Madsen. Han undersøgte dengang i alt 250 grave med stadig synlige tuer og ringgrøft, dog indebar undersøgelsen kun udgravning af den nedsatte urne og ikke selve gravanlægget. Ved udgravninger af C. J. Becker i 1953-54, var tuerne pløjet væk, mens ringgrøfter stadig kunne erkendes i undergrunden. Senere udgravninger har desuden vist, at Årre-gravpladen langt fra er færdigudgravet; således har fladeafdækning givet helt nyt indblik i gravpladsen i form af anlæg og grave mellem tuerne. Årre-gravpladsen rummer uden tvivl et stadigt stort forskningsmæssigt potentiale. Pladsen ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)