Stenhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-16

Fredningsnr.
110727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Gravning fra N. til over østlige del af højen, 3 m bred. Beplantet med blomsterbuske i frugtplan- tage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 29-30] "Stenhøie" - splittede og ødelagte; nu snart helt borte. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M høj, Diam 20.50 M. Ødelagt ved Banens Anlæggelse; Øst for Toppen er en 3.50 M. bred Grav ført igennem fra N til S og i denne er man stødt paa en Jættestue, af hvilken en Del Sten endnu staar eller ligger paa Stedet: Sydligst ligger paa Bunden en 1.75 x 1 M stor, kløvet Sten; nord for den ligger en 2.50 x 1.70 M stor Dæksten, mod Vestenden endnu hvilende paa en af Vestsidens Sten. Godt 3 M nord for denne staar en anden af Vestsidens Sten, 090 bred. Skraas over for den ses, næsten dækket, en af Østsiden, vist søndre Ganghjørne. Tæt nord for det ses en stor trekløvet, nedfalden Dæksten. Kamrets Bredde har været c 2 M. Af Randsten ses 2 ved Nordenden af Gravningen; vest derfor er 1 udvæltet; mod NV ses 1 ved et Hul; mod SV ses en med et Hul paa hver Side; mod Syd 1 i et Hul, mod SØ ses et langt Hul efter Randsten. Der er ikke gravet ned i Højens vestlige Halvdel; Kamrets Bagside ligger 8.50 fra den østre Fod; der kunde altsaa muligt være endnu et Kammer. Græsgroet i Ager. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 20 m. Gravning fra N til S over østlige Del af Højen, 3 m bred. Beplantet med Blomsterbuske i Frugtplantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritliggende rundhøj i ager. Græsklædt og med bøgetræer. Langoval form med afgravede højfod. Kvadratisk ompløjet N-S / Ø-V til højfod med undt. af V-siden hvor der er ca. 4 m. til agerkant. Naturlige rævegrave i S + SV-lige højside og - top. Ø. højside afgravet fladt i gl. tid. N. Højfod afskåret ved tidligere pløjning. Synlig fra landevej ca. 250 m. S for højen. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger træklædt i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj bevokset med høje træer. Ligger i dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)