Overdrevsbakken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-123

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3700 - 3501 f.Kr.)

Stolpehul m. uvis funktion, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2019 Museal prøvegravning
Journal nr.: MVE3541
Museum Vestsjælland
Mindre, afklarende forundersøgelse af et 407 kvm stort areal umiddelbart nord for Overdrevsbakken ved Birkendegård. På stedet observerede Thorkild Ramskou for 50 år siden cirkler af markpletter på et luftfoto, som han tolkede som kulturhistoriske stenspor. Den mindre arkæologiske undersøgelse er iværksat for at belyse karakteren af kulturhistoriske spor på stedet, da der ikke er udarbejdet/bevaret rapporter over de to udgravninger Ramskou iværksatte i 1969 og 1970. Ved den aktuelle undersøgelse blev der registreret i alt 38 anlæg, først og fremmest gruber, stolpehuller samt både kulturhistoriske og naturlige stenspor. I to af anlæggene blev der fundet slebne afslag fra neolitikum, og i endnu et anlæg en lille skiveøkse, ligesom der fandtes keramik, flintafslag og brændt flint i et par anlæg. Der var ikke overensstemmelse mellem Museum Vestsjællands georeferering af cirkelsporene i Ramskous yderste cirkel, og fremkomst af anlæg i feltet. Cirka 15 meter syd for georefereringen af den yderste cirkel, fandtes der to større amorfe/U-formede anlæg, med neolitisk materiale i begge, og fem stenspor i det ene. Ved en georefereret plet ved den midterste cirkel på luftfoto, blev der erkendt et aflangt kulturhistorisk anlæg med et keramikskår og to stenspor. En hasselnøddeskal fra anlægget er C-14 dateret til tidligneolitisk tragtbægerkultur (ca. 3700-3600 f.Kr). Det er muligt, at de kulturhistoriske stenspor afspejler rester af et mindre gravanlæg. Undersøgelsen viser, at der er forhistorisk aktivitet på stedet, hvoraf en del kan dateres til neolitikum, men ikke om denne aktivitet ligger i et cirkelforløb, eller er udtryk for en bebyggelse eller anden forhistorisk aktivitet ved foden af bakken. Desuden har undersøgelsen vist, at der på arealet er en del både naturlige og kulturhistoriske stenspor, samt at lokaliteten er stærkt præget af dyrkning, men at anlæggene endnu er bevaret. For yderligere at belyse eller afkræfte Ramskous teori, vil det være nødvendigt at foretage en fladeafrømning af et noget større areal.

Litteraturhenvisninger  (0)