Vestergård, Hanning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-244

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kogegrube, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1661 - 2020 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2020 Museal prøvegravning
Journal nr.: ARV 427
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Forundersøgelse af 2500 m2, forud for etablering af jordvarme. Forundersøgelsen blev udført som en museumsbetalt forundersøgelse onsdag den 25. juni 2020, hvor museet have rekvireret maskine. Søgegrøften blev udlagt efter udgravningsleders anvisning, på områdets højeste punkt så man undgik nedsivningsanlæg og kabelføring. Sammen med besigtigelse af den muldafrømmede flade anslås dækningsgraden i forundersøgelsen at udgøre 15%. Der blev i forundersøgelsen fundet 3 kogestensgruber og 3 afvandingsgrøfter. Området blev frigivet af udgravningsleder til lodsejer direkte efter endt forundersøgelse.

2020 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2020-0072
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Arkæologi Vestjylland er via Ringkøbing- Skjern Kommune blevet gjort opmærksom på, at man har planer om at anlægge et jordvarmeanlæg. I den forbindelse vil ArkVest gerne gøre opmærksom på, at det ansøgte areal befinder sig inden for et område, hvor museet ikke uden en forudgående forundersøgelse kan udtale sig om, hvorvidt der er fortidsminder og deres væsentlighed. Der er en ret stor risiko for at støde på fortidsminder her, idet området ligger i kulturarvsareal, det gule område på nedenstående kort, som er defineret ved en lang række af gravhøje på hver side af Ganer Å. Der er derfor en sandsynlighed for, at man i forbindelse med anlægsarbejdet vil kunne forstyrre væsentlige fortidsminder i form af flere overpløjede grave eller vejspor fra oldtiden, som disse højrækker traditionelt følger. Desuden er der erkendt en stenalderboplads lige øst for gården lokalitet nr. 212

Litteraturhenvisninger  (0)