Skive By
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130409-120

Fredningsnr.
180713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skaldynge, Stenalder (dateret 9000 - 3951 f.Kr.)

Skaldynge, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/1 1929. Skive byråd. Afmærkn.: MS,MS 1930, af særlig form, C. Neergaard. Skaldynge i Krabbesholm skov. Deklarationstekst 1929: En køkkenmødding fra stenalderen beliggende i Krabbesholm Skov umiddelbart op til nordsiden af den vej, der fra Skive fører gennem skoven hen til Krabbesholm. Den fredlyste del af Køkkenmøddingen vil i løbet af året 1929 på Nationalmuseets I's foranstaltning blive afmærket med 2 granitsten til angivelse af grænsen i øst og vest for det fredlyste stykke. En nærmere beskrivelse af køkkenmøddingen med angivelse af det fredlyste partis udstrækning vil derefter blive tilført i nærværende deklaration. (Men det skete åbenbart ikke.)
Undersøgelsehistorie  (14)
1872 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den sydlige Udkant af Krabbesholms Skov findes en Kjøkkenmødding.

1889 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bortgravet Stenalders Skaldynge. I en høj Skrænt i Krabbesholm Skovbryn angiver en dyb og bred Indgravning Stedet for den bekendte, nu bortgravede Skaldynge ved Krabbesholm, hvis Opdagelse i 1837 først henledte Opmærksomheden paa disse Kulturlag. Nedenfor Skrænten ligger Engene ved Skive Aa's Udmunding i Limfjorden. Herfra Mus. Nr. 4225-32 (1837): en Hjortetaksøkse, en Mejsel og Pren af Ben, seks Flintflækker, en tyndnakket Flintøkse, en Arbejdsøkse m.m., alt fundet i en Dynge Østersskaller, c. 14 m.l., 0.6 m. tyk, der laa 400 m. fra Limfjorden, 200 m. (?) over dagligt Vande, under et 0.3 m. tykt, træbevokset Muldlag. Indsendt ved Krabbesholms Ejer Proprietær Dalsgaard. Desuden herfra Mus. Nr. 12381, 14227-31, A 11718, A 12593. I 1889 undersøgte Kapt. A.P. Madsen for Randers Museet den tilbageværende rest af Dyngen, et Parti, 7 m l. i N.-S., 2.5 m. br., c. 1m. tykt, liggende c. 3 m. over dagligt Vande (se Beretning i Nationalmuseet). Blandt Udbyttet var fra ældre Stenalder 14 Skive- og 8 Flækkespaltere foruden mange Flækker, Hjortetakker m.m., fra yngre Stenalder en Del ornamenterede Lerkarskaar. Dyngen findes hos Strandgaard.

1929 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1939 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaldynge. Forefindes i den Tilstand som Beretningen lyder. Dog maa bemærkes ader staar 200 m. o dg. Vand der skal staa 2 m men det er 3 m o dg. Vandstand.

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaldynge i Krabbesholm skov. (1 MS sås).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1966 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenalders Skaldynge, hvis Opdagelse i 1837 først henledte Opmærksomheden på disse Kulturlag. Herfra Oldsagerne nr 4225-32, 12381, 14227-31, A 11718, A 12593. I 1889 undersøgte Kapt. A.P. Madsen for Randers-Museet den tilbageværende Rest af Dyngen (se Beretning i Nationalmuseet) [Tidligere Resen sb. 44.]

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: 729
Skive Museum
Undersøgelse af køkkenmøddingen i samarbejde med Moesgård Museum.

2000 Museal prøvegravning
Journal nr.: FHM 4383
Moesgård Museum
Formålet med udgravningen er at få et indtryk af køkkenmøddingens stratigrafi. Der blev gravet 5 prøvehuller og i alle fandtes urørte in situ skallag.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2002 Museal prøvegravning
Journal nr.: 729
Skive Museum
I sommeren 2002 fortsat undersøgelse af køkkenmøddingen i samarbejde med Moesgård Museum.

2002 Museal prøvegravning
Journal nr.: FHM 4383
Moesgård Museum
I sommeren 2002 blev der gravet en grøft tværs gennem dyngen. Køkkenmøddingen markere sig som en hvælvet 80-90 cm tyk aflejring, der stratigrafisk kan opdeles i en række individuelle lag og lagserier. Nedefter hviler skallaget på et sandlag med skaller og kulturlevn – undergrunden er ikke nået. Skallaget består i dets tykkeste del overvejende af østers, men præges i øvrigt af talrige tynde askelag med mange kogesten. Indholdet af kulturlevn er stort: keramik og knogler mens mængden af flint er lille.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Areal i skov markeret med fredningssten - køkkenmøddingen kan ikke umiddelbart ses, men stenen står fint ved skovsti.

Litteraturhenvisninger  (0)