Vejerslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130512-69

Fredningsnr.
221158

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (5)
1929 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den omtrentlige Plads for en nu helt forsvundet Skibssætning, formentlig fra Vikingetid. Denne Skibssætning omtales i Danske Atlas, i Samlinger til jysk Hist. og Top. (VI 296), i Lærer Strandggaards Beskrivelse af Houlbjerg Herred (fra 1885), ]og[ i en haandskreven, med Tegning forsynet Beretning om forskellige antikvariske Mindesmærker i Houlbjerg Herred (uden Dato og Forfatternavn) og endelig i et Brev af 6/4 1896 fra Lærer Nissen (Ramten); de 3 sidste Dokumenter er i Nationalmuseets Arkiv. Det fremgaar af disse Kilder, at der omtrent paa dette Sted har staaet en spidsoval, skibsformet Stensætning, ca. 90 m. lang, ca. 14 m. bred sat af ialt 26 ca. to Meter høje Sten, nemlig 12 i hver Side samt for hver Ende (Stævn) 1 Sten paa en lav Høj. Denne Skibssætning sløjfedes i to Omgange, først halvt i 1743, da en Del af Stenene toges til Afmærkning af "Kongens Vildtbane", derefter helt ca. 100 Aar senere, da Resten af Stenene sloges itu og sattes ud i Gudenaaen. Hvad angaar den stedlige Fixering af dette Mindesmærke, siges der i Kilderne, at det har ligget ca. 150 Alen fra Gudenaaen, NØ for Kongens Bro, ved de de 2 Høje, der her har [sb.]Nr. 70-71. Skibssætningens Længderetning er intetsteds angivet; den er paa Maalebordsbladet her vilkaarlig lagt N-S. Lærer Nissens Oplysning om, at Stenene har staaet paa en 3 Al. høj Høj, ca. 20 Al. lang i Ø-V (jfr. Højen her nedf. [sb.]Nr. 72) er næppe at lide paa overfor den ældre anonyme Beskrivelses derimod stridende, nøjagtige Angivelser (se dens Tegning). Det er ikke usansynligt, at den under Thorsø Sogns Beskrivelse [sb.]Nr. 22a omtalte "Vildtbanesten" med Aarstallet 1743 indbygget, er taget i det Aar fra Skibssætningen i Vejerslev.

1939 Privat udgravning
Museum Østjylland

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 691C
Viborg Museum
I forbindelse med indlevering af andre fund tilkendegav Ole Videbæk Ladegård flg.: "Den af Levin aftegnede skibssætning, har jeg nede i det område fundet to kæmpesten hvor der var kløvemærker på den ene af dem. (Den første jeg fandt var 1m. lang og 50cm. bred den anden 84cm. lang og 60cm. bred). Der var lige som en svag højning på langs i skoven."

2013 Museal prøvegravning
Journal nr.: FHM 5484
Moesgård Museum
Prøveudgravning i et forsøg på at lokalisere den sløjfede skibssætning. Udgangspunktet var en kløvet sten syd for en gravhøj. stenen formodes at være en rest af skibssætningen. Ved undersøgelsen blev der påvist diffuse fyldskifter, som kan være spor efter skibssætningen. Desuden blev der fundet brudstykker af større sten, som viser, at der på stedet er foregået tilhugning af sten.

2016 Museal udgravning
Journal nr.: FHM 5484
Moesgård Museum
Afventer data

Litteraturhenvisninger  (0)