Faldborg kirketomt
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130715-5

Fredningsnr.
211030

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 - 1939 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Faldborg kirketomt Kirketomten viser sig i terrænet som en svag hævning, der er oversået med tegl- og mørtelbrokker samt granitafslag. Højningen måler ca. 20 x 30 m, idet dens konturer dog er udflydende. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, i- det der dog ikke må anvendes jordbundsløsnere eller fore- tages nogen form for dyb jordbearbejdning. Ca 10 m nord for kirketomten er der ved landevejen rejst et mindesmærke for kirken.
Undersøgelsehistorie  (8)
1655 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Faldborg kirke blev 1655 på grund af brøstfældighed brudt ned af Anders Bille, der skal have benyttet noget af materialet til ladegården på Vindum Overgård og vistnok også til våbenhuset i Vindum kirke. Den forsvundne kirke var en romansk granitkvaderbygning med senmiddelalderlig vesttårn af munkesten. Endnu ved 1870 sås grundstenene, noget af muren og af kirkegårdsdiget. På tomten er 1934 rejst et mindesmærke i form af underdelen af en romansk apsis.

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af den forlængst nedlagte Faldborg Kirke. Paa Stedet ses nu kun en Del Murkalk, samt Stumper af Munkesten og Tegl.

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kirketomten viser sig i terrænet som en svag hævning, der er oversået med tegl- og mørtelbrokker samt granitafslag. Højningen måler ca. 20 x 30 m, idet dens konturer dog er udflydende. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, idet der dog ikke må anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen form for dyb jordbearbejdning. Ca 10 m nord for kirketomten er der ved landevejen rejst et mindesmærke for kirken.

1991 Museal prøvegravning
Viborg Museum
Ved en prøvegravning blev kirkegårdens udbredelse mod øst, syd og vest klarlagt. Desuden blev der flere steder stødt på selve kirken i form af fundaments-grøfter, hvor stenene er fjernet.

1994 Museal udgravning
Viborg Museum
Ved en udgravning af et areal på ca. 600 m2 blev der undersøgt hele eller dele af 311 grave. Der er kun registreret hele eller dele af 88 skeletter og generelt var de dårligt bevaret. Der blev kun fundet få gravgaver bestående af perler fra rosenkrans samt tre sølvmønter. Hertil kan føjes jernsøm og beslag fra kisterne. Et udgravede areal skønnes at svare til 22% af det samlede kirkegårdsareal, og er kirkegårdens østligste del.

1994 Museal prøvegravning
Viborg Museum
Ved en prøvegravning lidt længere mod øst end den tidligere foretagne, blev kirkegårdens østlige og sydlige udbredelse klarlagt.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Granitrester etc. af en kirketomt ligger som en forhøjning på et område af ca. 20 x 30 m.

2010 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 1, Viborg Amt
1962