Hald Voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130803-121

Fredningsnr.
2109159

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Området ved Hald Sø sydvest for Viborg er ganske enestående. Gletsjerstrømmene mødtes på dette sted under sidste istid, og smeltevandet formede et næsten dramatisk landskab med bakker, skrænter, slugter og en meget dyb sø. På en lille ø i søen ligger i dag ruinerne af et senmiddelalderligt borganlæg, Bispens Hald. Fra anlæggets tårn kan man se områdets to ældste voldsteder: Brattingborg og Niels Bugges Hald. Alle tre voldsteder fremstår klart og tydeligt med borgbanker omgivet af voldgrave. Bispens Hald blev opført i 1528 som det tredje anlæg i rækken. Bygherren var Viborg-bispen Jørgen Friis, som selv havde sin residens her. Under reformationen blev han taget til fange og fængslet i sit eget tårn på Hald. Efterfølgende var borgen sæde for skiftende lensmænd indtil 1660. Borgen blev revet ned i 1703.
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Hald voldsted og ruin (det 3. Hald fra 1529). Den gamle borgplads, ca. 650 m øst for herregården Hald`s nuværende bygninger, er omgivet af jordvolde på 4 sider. Voldene er på de 2 sider (syd og øst) og delvis på den 3. (nord) begrænset af Hald sø. Foruden selve borgterrænet fredlyses også det lave terræn vest for, indtil den smalle hals mellem søen (i syd) og det sumpede terræn (i nord) ca. 80 m vest for borgvoldene. Får og plage må græsse på det fredede areal.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskrivelse af Voldstederne ved Hald. [Sb. 119-121]. C. Betragtes det saakaldte Brattingsborg [Sb.120] for det første Hald. Voldbakken ved Bækkelund [Sb.119] for det andet Hald, har vi det Tredie Hald beliggende øst for de to nævnte paa en Odde lige over for Indre ø Skovens østlige Pynt. Dette Voldsted som ofte urigtigt er Kaldet Bugges Hald er flere Gange beskrevet af Resen, Pontoppidan, i "Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur og Konst" udgivet af Molbech 3die Bind fjerde Hefte Pag 628-31 af Professor Michelsen (1829) senere væsentlig støtte paa sidstnævntes Beskrivelse af Fabricius Trap Sauter og Goldschmidt ("i Hedereisen"). Befæstningen er opført paa en naturlig Holm i Søen og danner en aflang Firkant, hvis Sider ere dyngede op til Volde saaledes at Midten har dannet Borggaarden med de deri værende Bygninger, (se Resens Tegning) hvilke nu alle ere forsvundne. Borggaardens Høide over Søens Overflade er en 6-8'. Dens Bredde i Øst-Vest c 80' og Længde i N-S. c 200 Fod. Voldens Længde i Nord-Syd er c 325' i Øst-Vest c 170'. Inde mod Land, altsaa mod Vest samt for en Del mod Syd og Nord ere Voldene baade højere og tykkere end mod Øst. Den nordre Vold er højst 25 Fod over Vandet, Den vestre Vold er højst 25 Fod over Vandet. Den søndre Vold er højst 21 Fod over Vandet. Den østre Vold er højst 17 Fod over Vandet. I Grunden ere Voldene ind mod Land henimod 100 Fod tykke medens de mod Søsiden kun ere halv saa tykke. Indgangen fra Land til Borggaarden har været i S-Vest, hvor der endnu findes Murlevninger af det paa Resens Tegning angivne Porthus (a-d) [henvisning til tegning]. Paa den vestlige Vold findes Ruiner af et rundt Murstenstaarn c 30 Fod i Diameter samt 21 Fod højt. Paa den sydlige Vold findes Levninger af Murværk opført af utilhugne Granitsten ved (a) og (b). Paa den østlige Vold findes en Forsænkning (e) omtrent paa Midten, hvor der oprindelig maa have været Nedgang til Vandet idet der navnlig i Vandkanten sees Murværk af Granit som tyde paa at her har været en Trappe eller Lignende. I Vandet udenfor denne Nedgang er fundet meget smukt tilhugne Granitsten, hvoraf flere synes at have være anvendte som Vindues eller Dørindfatninger. -Ligeledes er her fundet en romansk Kapital og et Søjleskaft. Foran den vestlige Vold, ind mod Land, skjønnes at have være en c 80 Fod bred Grav foran hvilken atter fandtes en meget lav Vold som nu neppe er kjendelig i det tilgroede Engdrag. Professor Michelsen omtaler at der i 1829 blev udgravet Fundamentet til en Bygning 37 Alen lang og 14 Alen bred i Borggaardens sydlige hjørne ind mod Søen. Dette Fundament var lagt af skjønne tilhugne Granitblokke, der hvilede paa et Underlag af raa Stene.- (Pag 629 i Nordisk Tidsskr 1829 3' Bind).

1930 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 885/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Senmiddelalderlig guldfingerring fundet i 1799 af Ove Høeg Guldberg. [Jvfr. NM2 j.nr. 1580/84].

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2008 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Restaurering af murværk i porthuset

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)