Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130916-17

Fredningsnr.
171031

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/11 1892. Købt Afmærkn.: MS. 1913, oberstl. Lund Galgehøj, 2,5 x 16 m. Græsklædt, i fold. Tilgroede huller i sider. Vindblæst i vestlige top. Ca. 20 m vest for højen en stenkreds, diam. 14 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre, rund Høj; Spor af Gravning i østlige Side. Ved Foden af denne Høj staar tvende 1 ½ Alen høje Stene, sydvest for Højen, den ene omsat med mindre Sten i Jorden, sandsynligvis som de have staaet urørte i Aarhundreder. Disse Stene er muligvis Bautastene. Denne række af Høje fra [sb.] Nr. 10 til 26 er ret mærkelig ved dens Beliggenhed. Den ligger nemlig paa det højeste af en Bakke, der fra Vest til Øst strækker sig gjennem Sognet. Fra Toppen af enkelte af Højene kan Limfjorden sees.

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgehøj, 12 Fod høj, 50 Fod i Diameter. Urørt. Ældre Gravning i Siderne. Ved sydvestre Sides Fod staaer 2 Sten (2 Fod høje og 6-8 Fod fra Højen) fredlyst [[1892]] mod Betaling. I Fredlysningen indgaar 15 [kvadrat] Alen om Stenene, der ikke maa pløjes nærmere end 1 Alen. Omtrent 75 Fod sydvest for Højen ses Rester af en paa fladt Terrain anbragt Kreds af Sten af lignende Dimensioner som de 2 førnævnte. I Midten har der næppe været noget Kammer - der er ikke Spor af saadans ej heller Gravninger, som kunde tyde paa at det var ødelagt. Derimod er der øjensynligt bortgravet Sten i Kredsen. De to ved Højens Fod staaende Sten begge i Linien mellem Højens Midte og Stenkredsens do. I denne Linie har mulig staaet flere Sten, end de to - det kunde nok se ud som der var bortførte enkelte.

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Galgehøj. Græsklædt i Fold. 2,5 x 16 m. Tilgr. Huller i Sider. Vindblæst i veslige Topside, ca. 20 m. Vest for Højen en Stenkreds Dia. 14 m.

1969 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)