Mejlgaard
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140107-88

Fredningsnr.
191732

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Skelet, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skaldynge, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
NM A 8675-8735.

Enkeltfund, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
NM A 31268-76.

Dyreben, Stenalder (dateret 5400 - 3951 f.Kr.)
NM A 8675-8735.

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/6 1896, hofjægerm. N.J.C. Iuel Afmærkn.: 8 MS 1896 Køkkenmødding, ca. 130 x 40 m.
Undersøgelsehistorie  (20)
1851 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1861 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev af d. 20/3 1877 fra Lærer Strohberg modtaget på N01. Ang. fund af skelet i køkkemnøddingen ved Mejlgaard. Skeletdele indsendtes til N01. D. 4/8 1877 svar fra Herbst, NM, hvoraf fremgik at NM ikke anså fundet for vigtigt i videnskabelig henseende. Idet skelettet, udfra de meddelte fundomstændigheder, ikke med sikkerhed kunne fastslås at stamme fra samme periode som køkkenmøddingen.

1880 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Sortaa, især langs dens vestlige Bred, findes Kjærjord med Havsand under, saa det tyder paa, at Havet engang har gaaet her op med en lavvandet Vig, paa hvis østlige og flade Strand Datidens Folk have havt Lejrplads i Fisketiden, hvorved den bekjendte Affaldsdynge er opstaaet. [[F.M. 1896. 8 M.S.]] [[Fredet 400x120'.]] [[1946: Uforandret.]] [[Mindre gravning 1959. 959/59.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af Kjøkkenmøddingen ved Mejlgaard i 1888. Undersøgt i 1888 af Kaptajn A.P. Madsen. Herfra NM A 8675-735. Udgravningsberetning samt -dokumentation (akvaral-, plan- og profiltegning samt kort) fra A.P. Madsen modtaget på N01 d. 18/10 1888. Ved velvillig Imødekommenhed af Hr Godseier, Lieutenant Juul til Meilgaard, foretoges i Juli Maaned d.A. i Forening med den historiske Samling i Randers en Undersøgelse af den bekjendte store Kjøkkenmødding ved Meilgaard. I Undersøgelsen deeltog Hr Doctor phil J Petersen og for Randers Samlingen, Hr Lærer Andersen. Hr Dr J Petersen vil for Skaldyrenes Vedkommende afgive særlig Beretning. Det indsamlede betydelige Materiale af Levninger af Hvirveldyr vil jo paa Museets Foranstaltning, blive undersøgt og bestemt af Dr Hr Cand.mag H og O. Winge, fra hvem der vel altsaa vil indgaa Beretning. Som bekjendt ligger denne store Maaltidsplads, en lille ...[?] nord for Meilgaard og 1600 Alen syd for Kattegat, midt i en stor Skov "Nederskov" eller "...[?]skov". En større aaben Plads, er nu tilstede i den nordlige Deel af Dyngen, fremkommen deels ved at der længere tilbage er tagen Veifyld og deels ved flere forskjellige Undersøgelser, saaledes Worsaae 1851, Sehested 1880, med flere. ... [Fortsætter]. Sagen vedlagt: Indberetning over de fundne Bløddyr ved udgravningen i Meilgaards Køkkenmødding i 1888 fra C.G.J. Petersen modtaget på N01 d. 23/9 1888. Fortegnelse over Pattedyr-Knogler fra Køkkenmøddinger, indsamlede 1888 fra H. Winge og O. Winge modtaget på N01 d.4/11 1888.

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1916 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 597/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 597/16. Udkast til manuskript "Om Tiden, det har taget at opdynge Mejlgaarddyngen" fra cand.mag. August Krogh, Univ. dyrefysiolog. Lab., m. 3 Ark Ms. Papirene blev modtaget N01 fra Will. Sørensens Efterladenskaber. Indeholder beretning om udtagelse af prøver fra Mejlgaard-køkkenmøddingen samt artsbestemmelser af skaller og knoglemateriale.

1921 Museal udgravning
Journal nr.: 688/21; 37/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 688/21; 37/21. Sb. 14.01.07-88. NM A 31268-76. Beretning om en mindre Gravning i den fredlyste Skaldynge ved Meilgaard. Nederskoven Parcel 59, Glæsborg Sogn, Randers Nørre Herred, Randers Amt. Undersøgt i 1921. Herfra NM A 31268-76. Udgravningsberetning samt -dokumentation modtaget på N01 fra Thomas Thomsen, N01. Dr Johannes C.G. Petersen havde til et videnskabeligt Arbejde ønsket en Optælling af Østersskaller i 3 [kubik] Fod i den fredlyste Skaldynge ved Mejlgaard. Paa Museets Vegne mødte undertegnede [Insp. Th. Thomsen, N01] den 22 Febr 1921 for at anvise Stedet og overvære Arbejdet og Optællingen, der foretoges af Skovfoged Fog paa Dr Petersens Vegne. I den store Udgravnings Sydside (jfr A.P. Madsens Beretning af 1888) oprensedes en Væg. ... [Fortsætter]. Sagen er desuden vedlagt korrespondance af Feb. 1921 ml. Dr. C.G.J. Petersen og N01 ang. forespørgsel samt tilladelse til arbejdet. Endvidere kopi af Instrux fra Dr. C.G.J. Petersen ang. arbejdets udførelse. Jvf. N01 688/21; 37/21.

1921 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[NM A 31268-76:] Oldsager fra Affaldsdyngen ved Meilgaard, Randers A. Udbytte af Undersøgelse for Nationalmuseet ved Insp. Th. Thomsen, fra hvem Beretning. Korrespondance med Dr. phil C.G.Johs. Petersen, Biologisk Station fra hvem Instrux om Optagelse og Optælling af Østersskaller. Journ. No. 37/21. ... [Fortsætter]. 31268-76 er f. i den fredlyste Skaldynge ved Meilgaard. Nederskoven Parcel 59. Glæsborg S. Randers Nørre Herred. I den store Udgravnings Sydside oprensedes en Væg, her undersøgtes mellem 2 Træstød 3 Kubikfod. I den nederste fandtes 31268. Om andre Enkeltheder se Beretningen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Køkkenmødding, ca. 130 x 40 m. [[FM. 22/6 1896[.] 8 MS]]

1950 Museal udgravning
Kulturhistorisk Museum Randers

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre gravning 1959.

1959 Museal udgravning
Moesgård Museum

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 959/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 959/59. Sb. 14.01.07-88. D. 23/7 1959: Forespørgsel fra Forhistorisk Museum, Århus, om tilladelse til gravning i Mejlgård-dyngen. Tilladelse givet d. 24/7 1959 v. Th. Mathiassen, N01. Sagen endvidere vedlagt avisudklip af d. 22/8 og 31/8 1959 fra hhv. Djursland og Århuus Stiftstidende, ang. FHM's udgravning i Mejlgård-køkkenmøddingen. Endvidere et avisudklip af d. 2/4 1980 fra Djursland hvor Mejlgård-køkkenmøddingen også nævnes.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Foruden den gamle, store undersøgelsestomt er der indenfor de senere år lavet en grøft i såvel den V-lige som Ø-lige del - disse er ej fuldt retablerede (står med en dybde af op til 0,4 m.). Der står ikke opført noget om tilladelse til gravning! Bør påtales overfor udgravningslederen. ** Seværdighedsforklaring ** Lokalitetens videnskabshistoriske betydning og dyngens imponerende udstrækning i forening med de smukke omgivelser. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Søren H. Andersen vedkender sig ansvar for den nyere gravning. Han foreslår påkøring af nogle læs jord - især på brinken af gamle gravning. Han vil gerne være behjælpelig med dette og vil sende kopier af graverapporter. *************************************** 2.10.86: De ovennævnte, recente udgravningsfelter er nu næsten usynlige. Derimod taltes 25-30 mere eller mindre friske udgravningshuller spredt overalt på skaldyngen, dvs. huller af indtil 0,6 m.'s dybde, i de fleste tilfælde ført horisontalt ind i brinker og skrænter i dyngen og med visuelt meget dominerende, foranliggende dynger af opgravede skaller. Retablering bør ske ved påkøring af muld efter tilkastning af de mange småhuller, som ellers "opfordrer" til videre gravning. JGB *************************************** Sept. 1987: N.A. Boas, Grenå Museum, oplyser sept. 1987, at Chr. Juel, Meilgård, over for ham har tilkendegivet, at man i sommeren 1987 har antruffet mindst 30 tyske turister i gang med rovgravning og bortvist samme med samt deres bæreposer fulde af fund. Der er et akut og påtrængende behov for: 1) retablering 2) skiltning på dansk og tysk; såvel oplysende om køkkenmøddingen, som om Naturfredningslovens bestemmelser vedr. forstyrrelse af fredet fortidsminde. JGB *************************************** 30.10.1987: Genbesigtiget sammen med leder af og medarbejdere ved Amtsfredningskontoret. Der var enighed om det påtrængende nødvendige i at få retableret skaderne inden turistsæsonen 1988 og på en sådan måde, at skallagene intetsteds er blottede. Amtsfredningskontoret er villige til at levere teknik og mandskab samt søge at fremskaffe egnet tildækning (muld), forudsat at Kulturhistorisk Kontor vil stille en medarbejder til rådighed til at forestå retableringen, og at skiltning som ovenfor angivet kan være opsat før turistsæsonen 1988. JGB *************************************** 9.11.87: Forelagt på sagsbehandlermøde i 10. kt. Accept af, at amtet foretager retablering under overvågning af en medarbejder fra kontoret. Cath tager kontakt med amtet vedr. udarbejdelse og opsætning af skilte. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Orienteret nord-syd. Mindesten (FM-sten) opsat langs kanten. Bevokset med ældre bøgetræer - heraf mindste et som er ved at vælte. Sparsomt græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)