Lykkelund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-7

Fredningsnr.
211735

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, propr. Otto Worm. Langdysse, 24 m af længden er bevaret, NØ-enden sløjfet, 8 m bred; randsten: I SØ 10 (alle står), i SV 5 (3 står), i NV 13 (alle står); 3 kamre: SV-lige nu kun 1 bæresten; midtkammer 5-kantet af 4 bæresten, 1 dæksten og 2 gangsten i S; NØ-lige af 5 bæresten (5-kantet), hvoraf lade- længens mur hviler på den NØ-lige, hvis yderside ses inde i laden, samt en dæksten, der er skredet ned i kammeret; af den forrige ejer, Anthon Daugaard (nu: Søby pr. Hornslet) er flg. foretaget: MS er opgravet, overhugget og henkastet på dyssen; midt på dyssen hvor MS stod, er bygget en stor vand- beholder af cement 1945; over SV-enden er af jord og sten bygget en kreatur- rampe; op ad NV-siden er lagt en stenbunke, og overfladen flyder af marksten, halmdynger m.m.; græsgroet, undtagen i NØ, hvor der er indhegnet en hønsegård. Efter dm. er vandtårnet fjernet og højen gjort i stand 1947.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammerets Indgang har vendt mod Syd. Det sydlige Kammer har vist ikke haft flere end 4 Bæresteen, hvoraf den ene (43'') saa ud til at være trykket lidt ud af sin oprindelige Stilling. Stenen A er Resten af Overliggeren, som nu staar paa Kant og stötter sig op til Bærestenene. Den er meget tynd i Forhold til sin Störrelse; men man saa ogsaa, at den har været tykkere, og at den med 12 Kilehuller er berövet et större eller mindre Stykke. For at klöve den en Gang endnu har man atter hugget 9 Kilehuller paa langs. Ved den punkterede Linie har der ogsaa været prövet med Kilehuller paa tværs. Den er næsten i Firkant, da den er lidt over 3 Al x 59''. Bærestenenes överste Kant i dette Kammer er 61'' over Jordoverfladen. Det östlige Kammer er fyldt med indkastede Smaasten, saa det er utilgængeligt. Dets 3 Bærestene staa frit samt en Deel af Overliggeren ellers udgjör Resten en Deel af Lademuren. Man har gjort sig en Deel Umage for at skaffe Overliggeren bort; men det er kun lykkedes at faa den lidt formindsket og faa den noget sænket ind mellem Bærestenene. Den överste Kant af disse er 64'' over Jordoverfladen. Overliggeren har endnu en stor og anseelig Masse og har flere Kilehuller. [[F.M. 1888. M.S.]] [[1946: NØ-enden sløjfet. Randsten i SØ. 10 (staar), i SV. 5 (3 staar), i NV. 13 (staar). Midtkammer: 5-kantet af 4 Bæresten, 1 Dæksten, 2 Gangsten i S.; NØ-Kammer: 5-kantet af 5 Bæresten, hvoraf Bygningen hviler paa den nordøstlige, og 1 nedskreden Dæksten; SV-Kammer: 1 Bæresten. Oveni Dyssen er bygget et Vandtaarn, desuden Halmstakke og Stenbunker, alt fra 1945. Lidt ældre er en Kreaturrampe, bygget over Dyssens SV-ende. M.S. opgravet og slaaet i stykker.]]

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 m af Længden er bevaret, NØ-enden sløjfet, 8 m bred; Randsten: I SØ 10 (alle staar), i SV 5 (3 staar), i NV 13 (alle staar); 3 Kamre: SV-lige nu kun 1 Bæresten; Midtkammer 5-kantet af 4 Bæresten, 1 Dæksten og 2 Gangsten i S; NØ-lige af 5 Bæresten (5-kantet), hvoraf Ladelængens Mur hviler paa den NØ-lige, hvis Yderside ses inde i Laden, samt en Dæksten, der er skredet ned i Kammeret; af den forrige Ejer, Anthon Daugaard, (nu: Søby pr. Hornslet) er flg. foretaget: MS er opgravet, overhugget og henkastet paa Dyssen; midt paa Dyssen, hvor MS stod, er bygget en stor Vandbeholder af Cement 1945; over SV-enden er af Jord og Sten bygget en Kreaturrampe; op ad NV-siden er lagt en Stenbunke, og Overfladen flyder af Marksten, Halmdynger m.m. 3) ; græsgroet, undtagen i NØ, hvor der er indhegnet en Hønsegaard. 3) Bør forfølges af Rettens Vej! Vandtaarnet lader sig vel ikke flytte. Nuv. Ejer lovede at rydde op i Sten, Halm og Indhegning. Han ønskede Sagen afgjort snarest. [[FM 1888 MS 18/6 J.Nr. 881/46]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: NØ-enden sløjfet. Randsten i SØ. 10 (staar), i SV. 5 (3 staar), i NV. 13 (staar). Midtkammer: 5-kantet af 4 Bæresten, 1 Dæksten, 2 Gangsten i S.; NØ-Kammer: 5-kantet af 5 Bæresten, hvoraf Bygningen hviler paa den nordøstlige, og 1 nedskreden Dæksten; SV-Kammer: 1 Bæresten. Oveni Dyssen er bygget et Vandtaarn, desuden Halmstakke og Stenbunker, alt fra 1945. Lidt ældre er en Kreaturrampe, bygget over Dyssens SV-ende. M.S. opgravet og slaaet i stykker.

1948 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 78/48; 244/47; 881/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 7-8. Jvf. N01 881/46; 244/47; 78/48. Sb. 7-8. Diverse korrespondance, sagsakter samt dokumenter m.v. af 1946-48 ml. N01 og div. myndigheder. Ang. forrige lodsejers overtrædelse af fredningen for Sb. 7-8.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Meget flot langdysse. Randsten: 10 i sydsiden, 6 i vestsiden og 14 i nordsiden. Bevokset med græs og lidt buske mod vest. FM-stenen står lænet op af det midterste kammer (nedgravet).

Litteraturhenvisninger  (0)