Christinebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-24

Fredningsnr.
211741

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Lille høj, 1,6 x 8 m, noget beskåret i sydøst, hvorfra en smal grøft ind mod centrum. I sydøst ses en række fodsten; græsgroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 24A-C). Her er gravet saa meget og tilfört saa mange Steen baade större og mindre samt tilfört Jordfyld, saa det er umuligt at bestemme hvordan det Oprindelige har seet ud, dog lader det til, at her har været 3 Höje, hvoraf A mod Nordvest [sb.nr. 24A] er den höjeste (88'') og bedst bevarede; men dog brudt i Toppen. B [sb.nr.24B] er mere flad og 62'' höj. C [sb.nr. 24C] er mindst af Omfang men 70'' höj. De ere alle 3 lyngklædte tilligemed den omgivende Plads. Krandsstenene kan antagelig ikke paavises bestemt. Dog lader det til at A og B ere Tvillinghöje og bygt samtidig; men at C er mere isoleret. [[1946: 24a: Høj, 9 m br., 1,6 m h., hele den NV.-lige Halvdel nedstyrtet i Grusgrav, hvorfra Fund, se Journ. 239/47. Frigivet 1939.]] [[1946: 24b: Sløjfet.]] [[1946: 24c: Høj, 8 m br., 1,6 m h., noget beskaaret i SØ., hvorfra ogsaa en smal grøft ind mod Centrum. I SØ. en Række Fodsten. F.M. 1939.]]

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 592/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 14.01.15-24 a og 24 c. Jvf. N01 592/39. Diverse korrespondance af juli-august 1939. Ang. lodsejer; Chr. Albers ønske om sløjfning af to høje i forbindelse med grusgravning. Sb. 14-01-15-24 a frigives til sløjfning. Sb. 14.01.15-24 c fredes.

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 592/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 8 m bred, 1,6 m høj, noget beskaaret i SØ, hvorfra en smal Grøft ind mod Centrum*) I SØ ses en Række Fodsten; græsgroet i Ager. 825/46. *) Lovet restaureret af Ejeren 1939, dette er ikke sket! Se 592/39. [[Udbedret 25/10 1947. 239/47]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: 24c: Høj, 8 m br., 1,6 m h., noget beskaaret i SØ., hvorfra ogsaa en smal Grøft ind mod Centrum. I SØ. en Række Fodsten. F.M. 1939.

1946 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smal grøft ind mod højens centrum.

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 825/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Samlesag; Sb. 14.01.15-24 a og 24 c. Jvf. N01 825/46; 237/47. NM C 25946-25952. Undertegnede besøgte i Sept. 1946 Højene Sb. 24a og 24c af Tøstrup for at konstatere, hvorvidt Ejeren overholdt det 1939 indgaaede Forlig, se Journ. 592/39. Sb. 24 c, som var fredet, laa stadig urørt, men Ejeren havde ikke, som lovet, udfyldt den smalle Grøft, der fra SØ-foden fører ind til Centrum. Dette paataltes, og han lovede igen beredvilligt af foretage Udbedringen! Sb. 24 a, som var frigivet, var nu halvt bortgravet i Grusgrav. Da lærer Andersen jo er død, kunde Ejeren let undskylde, at han ikke havde anmeldt de gjorte Fund, som var flg.: 1) I Højtoppen har været en Lerkargrav fra Romertid. Karrene fandtes knust mellem Stenene, der laa uden Orden, saa man maa regne med, at Gravene tidligere er forstyrret (jvnf. Sb.'s Bemærkning om et Hul i Højens Top.). Ikke desto mindre er det altsaa et sikkert Tilfælde af sekundærgrav i Høj fra romersk Jernalder, og Sagen regnedes derfor for saa vigtig, at jeg bad Hmd. Alber overlade Museet Skaarene, hvad han ogsaa villig gjorde, uden at forlange noget Vederlag. 2) En lille Stenkiste uden Oldsager, øjensynlig en Sekundærgrav fra yngre Bronzealder, var fundet S. for Højens Centrum og dens ene Ende saas endnu i Skrænten, hvor den tegnede sig saaledes: [tegning]. 3) En Urne fandtes NV. for Centrum, dækket af en flad Sten. [[Det er denne Urne som Hr. Albers Erklæring af 25/10-1947 gælder. HNC.]]. Den indeholdt brændte Ben, men ingen Oldsager. Urnen, som er fra yngre Bronzealder, opbevares af Hmd. Alber, som meget nødig vil af med den. Den er uornamenteret, beklasket paa Underdelen, med simpel Kant og uden Ører, 32 cm høj, 23 cm bred over Mundingen, 32 cm over Bugen og 11 cm over Bunden. [Tegning]. 4) Af Centralgraven er endnu intet fundet, men Gravningen er heller ikke endnu naaet saa langt. For Tiden graves der ikke i den Side af Grusgraven, saa Hr. Alber lovede villigt at lade Resten af Højen staa, hvis Museet skulde ønske at foretage en Undersøgelse med det første. København, 30/10-46. P. Simonsen.

1947 Museal restaurering
Journal nr.: 239/47; 825/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den lille Beskadigelse på Høj 24c Tøstrup S. blev udbedret d. 25/10-1947. København 4/11-1947 Hans Norling-Christensen

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 239/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, dog ses hverken beskæringen i SØ, grøften i SØ eller fodstenene i SØ. Højen syner højest set fra syd. Bevokset med et par løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)