Lyshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140115-152

Fredningsnr.
211770

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lyshøj", i følge gammel beskrivelse 8,35 x 64 m; heraf er dog vist en del en naturlig banke, så selve højen kun er 30 m i diameter, 6 m høj; flad top med ubetydelige, eftergroede huller (udgravet 1877, fund i Nationalmuseet), til- groede huller sydvest for top og i nordsiden. Tidligere har man set 4 koncen- triske stenkredse, nu skelnes kun 2, en på 18 m's diameter bestående af 83 små sten i den kratfrie del af omkredsen, og en på 15 m's diameter af 52 stør- re sten i den kratfrie del; mange flere sten ses i overfladen; krat- og græs- groet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.01.15-152. Høj. "Lyshøj". Sivested. Undersøgt 1877 af Sophus Müller og E. Schiödte. Hertil: 2 tegninger, 1 plan (A3-format). Besigtigelsesrapport [ikke udgravningsberetning] samt dokumentation (tegninger) af 1877 fra S. Müller og E. Schiödte modtaget på N01. Der omtales ingen fund af oldsager i rapporten. [[2176 kan muligvis henføre til et af NM's jour. nr. istedet for at være et inv. nr.?]]

1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne ualmindelig store Höj er ubrudt; thi de smaa og ubetydelige Huller hist og her have ikke allermindste Indflydelse paa en saadan Höj. Den er noget flad i Toppen og lyngklædt over det hele. Ved dens Fod men 27'' oppe sees en Række af Krandsstene; men her er store mellemrum; thi mange af Stenene ere bortförte, hvilket tydeligt sees af de derværende Gravninger. I en Höjde af 64'' sees atter en Række ligeledes med store Afbrydelser, og her sees tydelige Spor af at Krandsstenene ere udgravede og bortförte. En tredie Række Krandssteen træder endnu tydeligere frem 139'' oppe. Denne Række er 182 Skridt i Omkreds og her tælles 44 Steen; men ligesom i de to forannævnte ere her ogsaa mange Stene borte og nogle udvæltede. Den 4de Kreds er den fuldstændigste og er 120 Skridt i Omkreds og har 66 Steen fra 1 a 2 Alen og sat paa Kant. Hvor Höjen er stejlest især mod Nord sees dens Krandsstene bedst. Hele Höjen er stærkt og tæt afdækket med store Steen og en stor Deel af disse Steen sees. Höjens Fyld er blandet og ved at se om dens Fod, seer man tydeligt, hvor Fylden er taget. Fra denne Kæmpehöj haves en vidtstrakt Udsigt, der i Storhed og Skjönhed söger sin lige i denne Egn. Höjen selv ligger frit paa en höj Slette, der skraaner mod Nord og derfor er Höjen höjere paa den nordre Side end paa nogle af de andre. Til denne Höj knytte flere Sagn. I Fordums Dage brændte her Lys over de Skatte som her findes. Her er begravet en stor og mægtig Konge, derfor har Höjen 9 Rækker af Krandsstene. Fra dens Top kan man see Aarhus Domkirke. De 9 Rækker gjör det öjensynligt at denne Höj er en Kongehöj og ingen andre i hele Landet kan Maale sig med den. Ved at sammenholde disse Sagn med foranstaaende Beskrivelse vil man see, at her er nogen Sandhed tilstede men blandet med Overdrivelser. [[1946: Af den her beskrevne Bakke er dog en Del vist naturlig, saa selve Højen er 30 m br., 6 m høj, flad Top med ubetydelige, eftergroede Huller, tilgroede Huller SV.- for Top og i N-siden. Af Stenkredse skelnes nu kun 2, en oaa 18 m's Diameter, bestaaende af 83 smaa Sten i den kratfri Del af Periferien, en paa 15 m's Diameter af 52 større Sten i samme Del af Omkredsen; mange flere Sten ses i Overfladen. Udgravet 1877 af S. Müller. (Mus.Nr. 2176). F.M. 1946.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946: Af den her beskrevne Bakke er dog en Del vist naturlig, saa selve Højen er 30 m br., 6 m høj, flad Top med ubetydelige, eftergroede Huller, tilgroede Huller SV.- for Top og i N-siden. Af Stenkredse skelnes nu kun 2, en oaa 18 m's Diameter, bestaaende af 83 smaa Sten i den kratfri Del af Periferien, en paa 15 m's Diameter af 52 større Sten i samme Del af Omkredsen; mange flere Sten ses i Overfladen. Udgravet 1877 af S. Müller. (Mus.Nr. 2176). F.M. 1946.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lyshøj", iflg. gl. Beskrivelse 64 m i Diameter, 8,35 m høj; heraf er dog vist en Del en naturlig Banke, saa selve Højen kun er 30 m i Diameter, 6 m høj; fald Top med ubetydelige, eftergroede Huller (udgravet 1877, Fund i Nat.mus.], tilgroede Huller SV for Top og i N-siden. Tidligere har man set 4 koncentriske Stenkredse, nu skelnes kun 2, en paa 18 m's Diameter bestaaende af 83 smaa Sten i den kratfrie Del af Omkredsen, og en paa 15 m's Diameter af 52 større Sten i den kratfrie Del; mange flere Sten ses i Overfladen; krat- og græsgroet. i Ager.

2010 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med store bøgetræer. Sparsomt græsdække på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)