Kejlstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140203-35

Fredningsnr.
231722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af runddysse, jordhøj 1,80 (fra Ø) - 0,95 m (fra V) x 15 m (Ø-V) - 10 m (N-S). Ca 1/3 mod S bortgravet. Midt på højen ligger den formodede over- ligger (2,10 x 1,50 x 0.80 m) og rundt om denne findes (mod SV, VNV, NNØ, ØNØ og SØ) fem store, delvis jorddækkede sten, antagelig bæresten, evt. gangsten, af hvilke en enkelt (mod ØNØ) tildels ligger under overliggeren. Jordhøjen græsklædt, i ager. - På højen, NØ for stenene, Geodætisk Insti- tuts kotepunktmærke: 97-04-006.
Undersøgelsehistorie  (13)
1967 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 50/67
Kulturhistorisk Museum Randers

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 589/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ad 589/67 14/4 - 67 aflagde jeg besøg hos Grd. Rudolf Knudsen, Kejlstrup pr. Feldballe, for at besigtige den af Ingeniør S. Gregersen, Skamlebæk, til NM I i Brev af 12/3 - 67 indberettede Dysse. [[(Sb. 35 Feldballe S. Djurs Sønder H. Randers A.)]] Paa et meget højt punkt S Ø for Kejlstrup ligger, paa dyrket Mark, en ikke registreret forstyrret Megalithgrav - om Dyssekammer eller Jættestue er vanskeligt at udtale sig med Sikkerhed, men det første er det mest sandsynlige. Graven er omgivet af en lav, noget uregelmæssig, græsklædt Højning, 14 -15 mtr. i Ø - V, 8 - 8,5 mtr. i N - S. I og paa Højningen ses, o. ved dens Midte, 8 tildels meget store Sten, alle paa nær een mer eller mindre skjult af Højningen. Den eneste Sten, der er helt fri, ligger tildels ind over 2 af de andre Sten; denne Sten - der formentlig er en Overligger - maaler 2 x 1,5 x 0,7 mtr.. Umiddelbart S V for den her beskrevne Sten ligger en anden meget stor Sten, hvoraf det meste er fri; dens Maal er 1,7 x 1,3 x 0,8 mtr. Ca 1 mtr. vest for den formentlige Overligger ses en stor Sten stikke lidt op over Højningen; den maaler ca 1,6 x 1,5 mtr.. Flere Sten kan med sikkerhed mærkes under Grønsværen. - Ca 1 mtr. N Ø for Stenene staar paa Højen en GI Cementblok, forsynet med Metalplade, med Krone og Betegnelsen: Geodætisk Institut. Fredet Punkt. 97 - 04 - 006. Selv om Mindesmærket er temmelig forstyrret, maa det dog - ikke mindst efter sin Beliggenhed - betegnes som fredningsværdigt. Ejeren oplyste, at det Jordstykke, hvorpaa Megalithgraven ligger, har Matr. Nr. 4 c af Kejlstrup By. Videre meddelte Grd. Knudsen, at han et halvt Hundrede mtr. øst for det formentlige Dyssekammer er stødt på flere store Sten i Plovdybde; disse sten er til stor Hinder for Markarbejdet. Endvidere, at der kun 3-4 mtr syd for Megalithgraven ligger en meget stor Sten lige under Jordoverfladen. Da det ikke kan udelukkes, at det drejer sig om Oldstidsminder, bør der snarest belejligt og helst nu i Efteraaret, efter Høst, foretages en Gravning paa Stedet for at fastslaa, hvad det drejer sig om. hvis det er fredningsværdige Oldtidsminder, vil det være mest hensigtsmæssigt at fredningsbehandle dem sammen med det ovenfor beskrevne Megalithmindesmærke, hvorfor en endelig Fredningsbeskrivelse, og Tinglysning af Fredningen bør vente. - jeg tager gerne selv denne Undersøgelse paa mit Program i Efteraaret. NM I, 23/6 - 67 C. L. Vebæk P. S. Til denne Rapport vedlægges 2 Stk. Fotoplancher [[Se akt 3 og 4.]] (med 2 Billeder paa hver)

1967 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 589/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 589/67. Brev af d. 12/3 1967 fra Søren Gregersen, Skamlebæk radio, Fårevejle, modtaget på N01. Desuden målebordsblad M 2317 med fundstedet afmærket. Til Nationalmuseet, 1 afdeling. Vedrører fund af lerkarskår m.v. ved Kejlstrup pr. Feldballe, Djursland. ... [Fortsætter. Forangående omhandler N01 590/67. Sb. 14.02.03-36.]. Den omtalte dysse er antagelig en runddysse, randstenene er ikke synlige. Dyssens sidesten er væltede og dækstenen skredet ned mellem dem. Det forlyder at der i de seneste år har været gjort forsøg på at fjerne dels stenene i dyssen og dels nogle store jorddækkede sten i pløjejorden udenom dyssen. Dyssestenene ligger på en græsklædt forhøjning inde i en pløjemark. På højen med dyssen står en sten fra geodætisk institut, den har indskriften 97-04-006. ... [Fortsætter].

1967 Privat besigtigelse
Journal nr.: 589/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 2384/68
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1968 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 589/67; 539/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 589/67; 539/68. Div. korrespondance af 1967-68. Ang. fredning af Sb. 14.02.03-35.

1968 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kejlstrup: dyssekammer. 589/67. [[Fredet j.nr. F. 2384/68]]

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 1845/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af runddysse. Jordhøj, 1,80 m (fra Ø)-0,95 m (fra V) x 15 m (Ø-V)-10 m (N-S). Ca. 1/3 mod S bortgravet. Midt på højen ligger den formodede overligger (2,10 x 1,50 x 0,80 m) og rundt om denne findes (mod SV, VNV, NNØ, ØNØ og SØ) fem store, delvis jorddækkede sten, antageligt bæresten, evt. gangsten, af hvilke en enkelt (mod ØNØ) tildels ligger under overliggeren. Jordhøjen græsklædt, i ager. På højen, NØ for stenene, Geodætisk Instituts kotepunktmærke: 97-04-006, [F 1845/68 om fredningen.]

1968 Museal prøvegravning
Journal nr.: 539/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ad 539/68 25/3 - 68 foretog jeg en Undersøgelse paa Grd. Rudolf Knudsens Ejendom i Kejlstrup for at faa konstateret, hvorvidt de Sten, Gaardejeren ved Pløjning var stødt paa, var naturligt lejrede Sten, eller om det drejede sig om Oldtidsgrave. Der var Tale om to Lokaliteter. Umiddelbart op til Megalithmindesmærket (Dyssekammeret) Sb. 35, 4 - 6 mtr. syd herfor, var gaardejeren pløjet paa flere store Sten, der stak lige op i Markfladen. Der afdækkedes 3 meget store Sten, liggende paa Række. [[Se planche 3]] Stenene maalte henholdsvis 1,50 x 0,90 x 0,50, 1,70 x 1,30 x 0,80 og 1,70 x 1,00 x 0,70 mtr. Stenene gik dybt ned i Undergrundssandet, og det kunde med Sikkerhed konstateres, at det var naturligt lejrede Sten, der ikke har noget med det nærliggende Megalithmindesmærke at gøre. 80 - 90 mtr. længere mod Øst, paa lavere Terræn, var Gaardejeren stødt paa Sten over et Område af ca 8 x 5 mtr.. Her afdækkedes 5 store Sten, af samme Karakter som de ovennævnte 3, og en Mængde mindre, i forskelligt Niveau. Det kunde med Sikkerhed fastslaaes at være en Morænedannelse. - Efter Aftale med Ejeren blev udgravningen ikke tilkastet, da han ønskede at bortsprænge Stenene. sagen kan derefter betragtes som afsluttet for NM I, hvorefter Sagen kan overgaa til Fredningsafdelingen, idet Megalithmindesmærket maa tinglyses som fredet og Fredningsdokument tilstilles Ejeren. [[(Se akt. 5)]] NM I, 3/7 - 68 C. L. Vebæk

1971 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 539/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 539/68. Korrespondance af d. 11/3; 23/3 1971 ml. N01 og KHM (jvf. KHM 50/67) samt ml. N01 og RFF af d. 19/3 1971. Ang. fredning af Sb. 14.02.03-35.

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Mål: 1,8 x 15,0 x 10,0 m. Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)