Skaarupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140203-37

Fredningsnr.
231727

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1921 - 1921 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (9)
1965 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 740/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forb. med besøg på NM I d. 1/12 1965 af lensbaronesse Rosenkrantz, Rosenholm, Hornslet, anmeldes en uregistreret gravhøj på Skårupgård.

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 2060/66
Nationalmuseet
Jvf. NM's Fredningsafdeling F. 2060/66.

1966 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 515/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagen overdraget til NM's fredningsafdeling.

1967 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skaarupgaard. Megalithmindesmærk. J.Nr. 583/67. [[(nærmere Beskrivelse senere!)]]

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 583/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
ad 583/67 15/4 - 67 besigtigede jeg den af G. Kunwald efter Besigtigelse 18/1 - 67 beskrevne Høj ved Skaarupgaard i Feldballe.- Jeg kan i det hele tilslutte mig Kunwalds Redegørelse. Følgende supplerende Bemærkninger kan dog gøres. De to Sten, der ligger lige op til "den falske Dysse" [formentlig et genforeningsmærke rejst af en privatmand i 1921 hvor sten fra den oprindelige dysse er blevet anvendt, jvf. Trap 1927, pag. 654], syd for denne, ligger i Vinkel og er muligt et Hjørne af et iøvrigt bortfjernet Kammer. De to store Sten 5-6 mtr. øst for "Dyssen", ligger i o. ret Vinkel og er muligt (omend noget mere tvivlsomt) ligeledes Rester af et Stenkammer.- At der faktisk er Tale om et Fortidsminde, synes af flere Grunde at være klart; saaledes er det ganske usandsynligt, at Grav A skulde være af nyere Dato - det er temmelig sikkert et originalt Dyssekammer, ligeledes er der næppe Tvivl om, at Grav B er Rester af et Kammer. Endvidere synes det klart, at der over hele Højen (Højningen) findes en Mængde Sten, i et Lag paa 0,5 - 1,0 mtr, over Undergrundens Sand; disse Sten synes kun at gaa lidt ned i Undergrunden. Efter mit Skøn er den lille Højning under "den falske Dysse" ikke af nyere Dato - den hænger snarere sammen med de foran nævnte to Sten af et sandsynligt men delvis fjernet Kammer. Yderligere findes der i Nord- og Østsiden af Højen flere meget store Sten, tildels paa Linie og paa Højkant, og i hvert Fald nogle af disse Sten synes at gaa lidt ned i Jorden - det k a n være Randsten. Det er ganske usandsynligt, at den betydelige Mængde Jord og Sten, der udgør Højen, er sanket sammen i nyere Tid, hvilket derimod er Tilfældet med de store Bunker af større og mindre Sten, der ligger langs Højens Sider i N, Ø og tildels V. - Det bemærkes, at Rigsantikvaren - der har besøgt Stedet - er enig med Kunwald og Undertegnede i at betragte Højen som et Megalithmindesmærke, ligesom Glob er enig med mig i. hvad der skal gøres paa Stedet:"den falske Dysse" maa væk, det store Hul inde paa Højen maa fyldes op, Arealet renses for løse Sten, Skrammel og væltede Træer, en ikke uvæsentlig Hugst maa finde Sted navnlig af Hyld og andre Buske, det store Brud i Vestsiden maa fyldes op, og Bunkerne af løse Sten maa væk. En hel Del af disse Sten kan bruges til Opfyldning, Resten maa køres væk, og der maa tilføres en Del Jord. Ved Bortfjernelsen af Rydningsbunkerne maa det undersøges, om der under Bunkerne findes Randsten. - En egentlig arkæologisk Undersøgelse af Mindesmærket maa vente. ... [Fortsætter]. NM I, 21/6 - 67 C. L. Vebæk P. S. Til denne Rapport vedlægges 4 Stk. Fotoplancher [[se akt 8-11]] (m. 2 Billeder paa hver) Endvidere vedlagt N01 583/67 korrespondance af d. 29/6; 29/7; 1967 ml. N01 og lensbaronesse Rosenkrantz. Ang. restaurering af Sb. 14.02.03-37.

1967 Museal besigtigelse
Journal nr.: 583/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 583/67 og F. 2060/66. Besigtigelsesrapport for besigtigelse udført d. 18/1 1967 af Georg Kunwald, Nationalmuseets Fredningsafdeling - Fredningskontoret i Jylland. Det findes - ifg. G. Kunwald - overvejende sandsynligt at der er tale om et fortidsminde, hvorfor en arkæologisk undersøgelse bør finde sted. Endvidere korrespondance af d. 4/3; 4/4 1967 ml. N01 og NM's Fredningsafdeling - Fredningskontoret i Jylland.

1969 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 439/69; 463/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvf. N01 439/69; 463/68. Korrespondance af 1968-69 ang. restaurering samt undersøglelse af Sb. 14.02.03-37.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Hele højen er tæt bevokset med krat og træer. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)