Grovlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140204-4

Fredningsnr.
23184

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse med to kamre, det ene noget beskadiget (4 bæresten), det andet har 6 bæresten og overligger. Få randsten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssens Retning er fra SO til NV. Dens østlige Parti indtil dens østlige Kammer er bortført; men da der fra den vestlige Krandssteen for Enden til det vestlige Kammers Midte er 24' og det samme Maal findes mellem Kamrene og desuden det bortførte Stykke efter Jordens Udseende at dømme synes ogsaa at have været 24', saa ansættes dens Længde til 72'. Dens Brede kan ikke bestemmes nøjagtigt, da Fylden er meget høj og Krandsstenene, der efter al Sandsynlighed ikke sees uden de ere udvæltede, sidde inde i Fylden. ](Gangaabningen vender)[ Det vestlige Kammer bestaar af 5 Bærestene og en Overligger, der er 5' tyk. Gangaabningen vender mod Sydsydøst og er 1'8" vid. Kammeret er fyldt paa c 2' nær op mod Overliggeren, og det synes urørt; men man kan ikke komme derind uden ved Hjælp af Spade, da Overliggeren har en sænket og fremspringende Snude. Bærestenene have en Højde af 7', og fra Kammerets Tærskel til Bagvæg er der 5'. Det østlige Kammer har kun 4 Bærestene i en noget forrykket Stilling, og her er ingen Overligger. Bærestenene her ere kun 5 høje, og Kammerets Fyld er forstyrret; men formodentlig ikke undersøgt. Fylden er ligesom Marken deromkring fyldt med Steen. Den Krandssteen, der staar ene paa Vestenden, er 5' høj. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med to Kamre, det ene noget beskadiget (4 Bæresten), det andet har 6 Bæresten og Overligger. Faa Randsten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tæt krat. ********************************************* Genbesigtigelse 7.10.1987: Genberejst for måltagning og mere udførlige oplysninger. Langdysse nu afpløjet til nærmest ellipsoid eller dråbe- formet grundplan, vistnok orienteret NNV/SSØ. Næsten helt dækket af tæt tornekrat. Det ene kammer ses ca. midt i højen, polygonalt, bestående af 5 bæresten. En lodretstående sten midt i kammeret er formentlig en afvæltet dæksten. Det andet kammer kunne ikke lokaliseres med sikkerhed, men befinder sig sandsynligvis i højens S-lige del, hvor jeg under meterhøjt, tæt brombærkrat mente at kunne erkende en krateragtig fordybning. Højens bundvegetation er tildels bortskygget, med deraf følgende risiko for erosionsskader. Anlægget bør derfor plejes. Herefter kan en mere grundig og pålidelig registrering foretages. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tæt bevokset med træer og især krat. Fra nord er det muligt at komme op på højen og her kan der skimtes et kammer. Det andet kammer er skjult af bevoksningen. Beliggende i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)