Skovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140207-4

Fredningsnr.
231811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse med vid udsigt. 4 bæresten uden overligger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne smukke Dysse ligger højt paa en Bakkeflade og er synlig i en vid Omkreds i Sønder og Mols Herreder ligesom den ogsaa sees milevidt ud i Kattegattet. De fleste Aftener kan man her see Sejrøes Fyr, og med klar Eftermiddagsluft kan man see Sjællands Odde. Dyssens Krandsstene ere middelstore og staa lidt oppe i Fylden; men de sees kun utydeligt i det høje Græs, hvormed Dyssens steenrige Fyld er klædt. Fylden har en Højde af 6'8". Derover hæve Bærestenene sig 1'8", saa Bærestenenes Højde maa antages at være over 8'. Gangen vender mod Øst. Tærskelstenen sees ikke, da Kammeret er fyldt med større og mindre Marksteen til en Højde af 4' under Bærestenenes øverste Flade. Gangstene sees ikke, da de formodentlig ere skjulte under Fylden. At de ere tilstede i Række synes at fremgaa af Krandsstenenes Stilling mod Øst. Overliggeren er borte, og et Sagn, som omtaler 2 Overliggere, er meget upaalideligt. Den ene af Bærestenene er brudt af. Dette anseelige Mindesmærke trænger højligen til at blive sat i en anstændig Stand. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med vid Udsigt. 4 Bæresten uden Overligger.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Stenovnen". Marksten af ældre dato (krat hen over stenene) hele vejen rundt om højen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 4 bæresten. Højen omkring kammeret er umulig at opmåle pga. bevoksning. Enkelte randsten ses. Meget tæt tilgroet med træer og krat især mod vest og syd. Desuden et træ i kammeret.

Litteraturhenvisninger  (0)