Skaarupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-87

Fredningsnr.
221738

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Ejerlav: Skårup mark = Skeldrup Tingl.: 14/1 1889, købt. Runddysse, 12 m i tværmål. I midten et udgravet kammer, 2 m i N-S, 1,50 m bredt, dannet af 4 stående bæresten og 1 liggende. Dækstenen mangler. Til kamret en kort gang mod NØ, med 2 sidesten og 1 tærskelsten. 17 randsten (deraf 4 liggende); kredsens tværmål 8 m. Restaureret 1917, Rosenberg. NMI: Velbevaret runddysse som dekl.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af Krandsstenene [i runddyssen] ere endnu 17 tilbage og de have en Højde af 3-4'. a [på tegning] er et Stykke af Overliggeren. Dyssen er begroet med Torn især mod Vest. Dens Fyld hæver sig tæt udenfor Krandsstenene til 1'4" og er indenfor disse kun 1'8" høj. Derover hæver den største Bæresteen (b [på tegning]) sig 2'6". Her er tilført fremmede Steen. [Tekst til tegning:] Her er enkelte mindre Krandsstene at spore hist og her udenfor i sær mod Nord. De ere medtagne ved Fredningen. [[F.M. 1889]] [[Restaureret, jfr. 563/16.]] Bevoksning: 1980: Løvtræer.

1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal restaurering
Journal nr.: 563/16
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 563/16. Sb. 14.02.10-87. Restauration af den fredlyste Runddysse Matr. Nr. 1a. Skaarupgaard, Nødager Sogn, Randers Sønder Herred. Dyssen, som ligger ca. 50 m øst for Skaarupgaard, ønskedes af Eierne befriet for Bevoksning og saa vidt restaureret som muligt. I September 1917 blev der da ryddet Buskads og rejst 5 Sten i Kredsens Sydside, som antydet på vedstaaende Rids af Dyssen. Et Asketræ paa Høiens Vestside indenfor Stenkredsen blev staaende. Mærkestenen, som stod tæt op mod dette Træ, blev flyttet et Par Meter mod Nord.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Runddysse som Dekl. [[MS. FM 14/1 1889.]]

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Bevoksning: 1980: Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kammeret ser noget ødelagt ud. 16 randsten kan tælles. FM-sten mod vest. Bevokset med en meget stor ask mod SV. Ejer oplyste ved tilsynet, at fortidsmindet har været helt tilgroet, men de har fældet det meste nu.

Litteraturhenvisninger  (0)