Krumkisten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-101

Fredningsnr.
221749

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Langdysse med randsten og mindst to kamre (højen har muligvis været længere).

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Afmærkn.: MS, udbedret.. Langdysse "Kramkisten" ca. 40 x 15 m, orienteret i N-S, med 2 aflange, ki- steformede kamre, kun det enes dæksten er bevaret, men ligger afvæltet; 24 randsten. NMI: Langdyssen "Kramkisten", noget ødelagt, som dekl.
Undersøgelsehistorie  (9)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Navnene Krumkisten og Kramkisten bruges i Flæng lige som det ogsaa bruges baade om denne og en lignende Langdysse paa den modsatte Side af Vejen lidt mod syd paa Mtr No. 11 af Maarup. Lidt af Dyssens nordligste Deel ligger, som ogsaa Tegningen viser, inde paa Mtr. No. 11 af Maarup. Dyssens Længde er 120' og Breden mod Syd er 24'; men mod Nord er den 32'. Det nordligste Parti A [på tegning] 26' langt er uden Fyld og har en stor høj Kistesætning, hvis østlige Deel tildeels er dækket af en stor Overligger a [på tegning]. Mod Øst synes Kistebygningen at være aaben og mod Vest sees en Deel af dens Endesteen liggende væltet. Den vestlige Grændse for dette Parti dannes af 6 mindre Krandsstene. Det sydlige Parti B [på tegning] har Fyld paa hele Længden og er 6'3" høj samt smukt lyngklædt undtagen hvor de paa Tegningen afsatte Gravninger findes; thi de ere baade lyng og græsklædte. Her ere de synlige Krandsstene betydelig større især i Hjørnerne og for Enderne. Her findes ogsaa et meget smukt Kistekammer; men dets Dybde kan ikke opgives før alle de derværende fremmede Steen ryddes bort. [[FM 1888]] [[Jfr. jour 494/44.]] Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1886 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen "Kramkisten", noget ødelagt, som Dekl. [[FM. MS. 18/6 1888]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forgravet langdysse, 1,8 x 45,0 x 15,0 m., med kammer i midten og N-enden af højen. Midtkammeret kisteformet med 1 sten i N/S og V, indre mål (0,6 x 1,9 m.) orienteret Ø/V. N-kammer med afvæltet dæksten uafklaret. I S-enden af højens topflade gammel tilgroet grøft (7 x 2,5 x 0,6 m.). Midt i højen V for det S-lige kammer stort krater (4 x 4 x 1,2 m.). Under brombær kan iagttages nok 2 kratere i den N-lige del af højen. N-kammeret ligger nær skel og afslutning af høj helt dækket af brombær og marksten. Off. vej 7 m. V for høj - det mellemliggende stykke tilplantet med fyr, birk og lærk. I højens NV-re hjørne højspændingsmast. *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Det N-lige kammer er beliggende helt ude i langdyssens N-lige ende i markskel. Højen har således formodentlig været længere i N. Kammeret er kisteformet og tværstillet, men så ødelagt, at præcise mål ikke kan angives, dog oprindelig ca. 1 x 2 x 2,5 m. I N 2 delvis indskredne bæresten og i S 1 do. in situ. I Ø den afvæltede dæksten (bestemmelig på skåltegn på oversiden), der afslutter kammeret her. Kammeret tildænget med en del marksten, især på N-siden, der dog har ligget der i adskillige årtier. Tilplantning på V-siden (birk, lærk), samt højspændingsmast ses endnu. Tilplantning skønsmæssigt 15 år gammel. JGB. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten, dog er højspændingsmasten og beplantningen vest for højen fjernet. 11 randsten synlige - flere kan gemme sig i det høje græs. FM-sten på toppen. Bevokset med græs og brombærkrat. Beliggende med ager mod nord, græsmark mod øst og vej mod syd. Synlig og tilgængelig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)