Horstved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-111

Fredningsnr.
221739

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fyrrebevokset høj med lille topbrud, 1,4 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen er smuk lyngklædt og har et lille Topbrud, som paa Grund af dets Ubetydelighed ingen Betydning kan have. Stenen a [på tegning] i Topbrudet lader til at være stor og gaa dybt ned i Højen. Højens Fod er brudt mod Vest og mod Øst. Det synes som om her er flere Krandse af Steen eller at Højen er afdækket. Omtrent 2' nede paa Højens Side sees saaledes en Krands af langagtige Stene stillede paa Kant. Højens Sider mod Syd Sydvest og Vest falde sammen med en Bakkekams Afsænkning mod Syd. Øst for Højen og ikke uden Forbindelse med denne staar i en Afstand af 12' en større Steen i halvliggende Stilling, hvilket vistnok hidrører fra, at den er pløjet for nær, da det lader til at Stenen her har staaet ret op. I den Smule Forhøjning der forbinder den med Højen sees ogsaa en Steen. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fyrrebevokset Høj med lille Topbrud, 1,4 m høj, 18 m bred.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Totalt skamferet høj, 1,8 x 8,0 x 8,0 m. Højen her i efteråret stærkt afpløjet med meterhøje kanter. Halm smidt og afbrændt på højen. Så sent som for et par dage siden har ejeren til en nabo oplyst, at han nu skulle til at fjerne den resterende del. ********************************************* Genbesigtigelse 20.5.1987: Højen fremstår som en horst-agtig højrest med mere end meterhøje afgravningsbrinker hele omkredsen rundt. Brinkerne, der for størstepartens vedkommende er helt, eller næsten helt, uden vegetationsdække, er på V-siden udsat for stærk vinderosion. Her er så meget af den helt lette sandjordshøjfyld bortføget, at nogle kvadratmeterstore flager af topfladens græstørv er undermineret og væltet ned ad højsiden. På toppen er plantet 6-7 bjergfyr (!), skønsmæssigt for 5-6 år siden. Hvis en retablering har været forsøgt som følge af politisag F53-1570, er den udført så dårligt og uholdbart, at resultatet ud fra enhver synsvinkel (antikvarisk, juridisk, æstetisk) er helt uacceptabelt. JGB film 1/1987, opt. 30-32. I Ø-siden rævegrave. JGB *********************************************** 7.4.1988: Delvis retableret, jvf. brev af 27.12.1987 fra ejer, der meddeler, at højen nu er genopbygget med grus, men at muldoplægning endnu mangler. Højprofilen fundet rimeligt pæn, endnu med en rævegrav i V-siden. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Meget udflydende høj. Rævegrave i højen. Halm, vinderosion og meterhøje kanter ikke synlige mere. Bevokset med fyrretræer på toppen.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)