Horstved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-121

Fredningsnr.
221755

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 3301 f.Kr.)

Fredningstekst
Ret ødelagt langdysse. De store, svære sten er muligvis for en del flyttet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Gravningen er fundet Bandelokker af Guld, men Meddeleren, som rigtignok den Gang var tilstede, veed ikke det bestemte Sted, ligesom han heller ikke kan give Oplysning om de nærmere Omstændigheder eller Fundets Omgivelser. Han mener at Fundet blev indsendt enten til Aarhus eller til Randers. Naar man seer hen til Formen og til de to Stene a og b [på tegning], saa maa man regne Mindesmærket (uagtet Guldfundet) for at være en Langdysse. Retningen er Øst til Vest og Længden mellem de afrundede Ender er 98'. Breden 30'. Krandsstenene ere middelstore mod Nord, men som sædvanlig lidt større mod Vestenden. Mod Sydsiden ere de enten kløvede eller dækkede af Marksteen og Flækker og ligesaa mod Østranden. Stenen a [på tegning] er 5' over Jordfladen. Stenen b [på tegning] er 8'6" over Jordoverfladen eller 3'4" over den smukt afrundede og lyngklædte 5'2" høje Fyld. Gravningen er omtrent i Flugt med Bunden. Stedet har intet særligt Navn. Steenhuggerne har altid søgt hertil og saaledes ogsaa nu; thi de ere i disse Dage i fuld Arbejde med at ødelægge de smukkeste og de bedste Steen. Marken der omkring er flad og rig paa store Steen. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret ødelagt Langdysse. De store svære Sten er muligvis for en Del flyttet.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fordums afpløjet høj. Kreaturskadet i topfladen. Store mængder marksten af vekslende alder (også nye) samt et par fliser samt cementrør. Spredt over højen mosgroede kampesten - jordfaste. En dysse erkendes ikke. *********************************************** 1982: Ejer lovede at fjerne sten og holde større pløjeafstand. HRK *********************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Nu kun i S-enden en dynge gamle marksten. Ellers intet kritisabelt at bemærke. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med mange løvtræer og buske.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)