Maarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-160

Fredningsnr.
221713

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/6 1888, købt. Et firsidet gravkammer med afvæltet dæksten i en 6 m vid høj; 4 randsten. Noteret d. 8/3 1988: På overliggeren 15-16 skåltegn. (J.G.B.). NMI: Dysse som dekl.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammeret er 2' dybt. Om a [på tegning] er den afvæltede Overligger vil blive undersøgt. Hvad b [på tegning] egentlig er vides ikke. Der er kun 4 Krandsstene synlige. Det lader ikke til, at der mangler nogen, og man maa vel derfor henregne den til Langdysserne, indtil en nøjere Undersøgelse ved Boring eller paa anden Maade har fundet Sted. De fire Stene ligne dem, der ere omtalte under [sb.]No. 158. Der er slet ingen Fyld (ligeledes er det ved [sb.]N 159), og Bærestenenes øverste Kant staa i Flugt med Bakkeskraaningen saaledes, at c [på tegning] staar saameget højere over d [på tegning], som Bakken skraaner mod Aaaen, og e og f [på tegning] er stillet med lige saa skraa Helding som Bakken. Midt mellem disse sidstnævnte Kamre staar en enlig Steen, hvis Spids sees i Jordskorpen. Om den er Dysserne vedkommende vides ikke; men den er indbefattet i Fredningen. [[FM.]] [[Jfr jour 494/44.]] Bevoksning: 1981: Græs.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse som Dekl. [[FM. MS.]]

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ligger i kanten af og nedenfor dalskrænten. Kammer (0,5 x 0,5 x 0,2 m.). M.S. ligger optrukken på grønsvær. *************************************** Genbesigtigelse 21.5.1987: Usædvanlig lille runddysse beliggende på foden af skovklædt tunneldal-skrænt, fra hvilken nederoderet jord næsten har dækket randstenene. Nogen egentlig høj ses (derfor ?) ikke. Der ses 7 randsten spredt over næsten hele omkredsen undtagen i NØ, hvor der er et ca. 2 m. langt mellemrum. Ydre diameter af randstenskæde: 4 x 4 x 0,4 m. Kammeret synes at bestå af 4 bæresten, af hvilke toppene ses. Det er firesidet, næsten kvadratisk, med åbning i det S-lige hjørne. Indre mål: 0,8 x 0,6 m. - med andre ord: Selv om bærestenene hælder noget indad og kammeret følgelig er lidt større i bundniveau, så overstiger kammerets indre mål næppe 1,0 m. på nogen af lederne. Dækstenen ligger delvis nedskredet på kammerets N-lige del. På dens overside er 15-16 tydelige skåltegn. M.S. ligger stadig på jorden umiddelbart Ø for kammeret jvf. JGB film 1/87, opt. 17. Bør genrejses af 5. kt. og anbringes uden for randstenskæden. JGB. Bevoksning: 1981: Græs.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
De 4 bæresten er dækket af blade mm. men lokaliseret vha. stenspyd. Fortidsmindet er delvist dækket af lav bevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)