Maarup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140210-174

Fredningsnr.
221720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/9 1887, købt. Afmærkn.: MS, udbedret. Runddysse, S for foregående (2217-21), 11,50 m i tværmål, har indesluttet et gravkammer af lignende bygningsmåde som hint, men overliggeren er bortført. 8 randsten. NMI: Runddysse som dekl, dog står randstenene ret regelmæssigt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
De to Stene [i runddyssen], der ere 4'6" høje ere de eneste Bærestene, som nu findes paa Pladsen i staaende Stilling. De Stene der ere betegnede med 1. og 2. [på tegning] ere vist nok ogsaa Bærestenene, hvorimod Stenene 3 og 4 [på tegning] menes at være Stk. af Overliggeren. Gangen vender imod Øst. Den nordre Gangsteen er bevaret og er 3'1" høj. Den sydlige Gangsteen er kløvet, og den frakløvede Deel er taget bort. Den smukke lyngklædte Fyld hæver sig 2'11". Krandsstenene hæve sig mod Nord og Vest fra 1-3', men mod Syd ere de meget smaa i Forhold til den øvrige Bygning. Uagtet den er ilde medhandlet, gjør den dog et godt Indtryk ved sine store Steenmasser. Dens Fredning er indbefattet og samtidig med den nærstaaende Dysse Mejekirke [sb. 175] kaldet. [[F.M.]] [[Jfr. jour. 494/44]] Bevoksning: 1980: Græs.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er uden tvivl tale om en A-fredning, men årstallet er ikke anført.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse som Dekl, dog staar Randstenene ret regelmæssigt. [[FM. MS.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse - randstenskæde delvis bevaret af kammeret står de 2 SØ-lige bæresten samt 2 gangsten mod Ø. Den søndre gangsten dog kun halv. 3 megalitter ligger omvæltede ved kammeret (de resterende bæresten) samt et muligt stykke af overliggeren mod S. Ved kammeret og på og udenfor S-siden af højen en del marksten (marksten af ældre dato). *************************************** Genbesigtigelse 13.5.1987: Runddysse med delvis bevaret randstenskæde. I midten rester af et polygonalt kammer med gang i Ø. Af kammeret forefindes de 2 S-lige bæresten (begge noget indskredne), samt 2 N-lige, væltet hhv. udad og ind i kammeret. En femte, noget smal sten i kammeret kan måske være (en rest af) en V-lig bæresten. 2 gangsten, hvoraf den S lige mangler den øverste del. Umiddelbart S for kammeret, lænet op ad en bærestens yderside, står den formodede afvæltede dæksten. På en smal opadvendende, horisontal facet har den 2-3 skåltegn. Den pågældende flade har i hvert fald ikke været horisontal, hvis stenen har ligget som dæksten. Til gengæld mangler stenen skåltegn på sin formodede daværende overside, der ellers er helt plan. Skåltegnene synes således gjort, mens stenen har ligget i sin nuværende position, altså efter kammerets plyndring, der således kan være sket i eller før bronzealderen. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger ved offentlig vej. Bevoksning: 1980: Græs.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i nyberejsningsteksten. FM-sten mod øst. Ødelagt kammer. Bevokset med græs og hyben. Synlig og tilgængelig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)