Enegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140211-49

Fredningsnr.
221832

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj ca. 21x18 m Omtinglysning igang 1991 ************************* Dysse med 6 bæresten (uden overligger). Kreds af randsten. Ufrem- kommelig på grund af slåen, krat m.m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenen a er Tærskelstenen og næsten ligesaa höj som Bærestenene. Kammerets nuværende Höjde er 4'4''. Fylden er smukt lyngklædt og 3'7'' höj. Af Krandsstene sees formodentlig flere; men for lang Tid siden og indtil de senere Tider er der tilfört en Mængde Markstene, og mange af disse ere stillede opret paa de Steder, hvor Krandsstenene har staaet, saa nu kan det ikke let afgjöres, hvilke, der ere de oprindelige, og hvilke, der ere de tilförte. Om her er en kort Langdysse eller en Runddysse, kan ikke afgjöres. Det sidste er imidlertid det troligste. Den nordre Bæresteen er slaaet i 3 Stk. Der er ikke Spor af Overliggeren. Mange mindre Stene findes indkastede i Kammeret. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb. 14.02.11-49. Dyssekammer paa Balle Mark. Sb. 14.02.11-49. (Hertil en Grundplan). Undersøgt i 1888 af Lieutenant J. Jensen, Grenaa. Besigtigelsesrapport af april 1888 samt -dokumentation (plantegninger) fra J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Paa Tomten af det forstyrrede Kammer fandtes Levninger af to Urner med brændte Ben.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med 6 Bæresten (uden Overligger). Kreds af Randsten. Ufremkommelig paa Grund af Slaaen, Krat m.m.

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gamle markstensdynger hele vejen rundt. Stadig dækket af krat. El-mast små 10 m. fra højen. *************************************** Genbesigtigelse 28.4.1987: Genberejst. Mål påført HRK's skema. Endvidere bør anlægget delvis omfortolkes og -beskrives som følger: Højrest, der gennemskæres N/S af markskel. Den Ø-lige del er opdyrket, den V-lige bevokset med tæt slåenkrat. Omtrent midt på denne del ses resterne af et kammer i form af 2 lave bæresten, der står i en ret vinkel til hinanden og udgør det SV-lige hjørne af et ikke nærmere typebestemmeligt kammer. Langs randen af højrestens V-lige del (d.v.s. det udyrkede område) ses hele vejen rundt talrige store sten, hvoraf dog flere er sprængt og/eller i sekundært leje. Nogle af disse kan være randsten in situ, men ingen er sikkert bestemmelige som sådanne, og de fleste er utvivlsomt deponerede marksten. I markskellet ses således 1 ca. to tons tung sten og 1 noget mindre sten anbragt på højresten under forårssåningen inden for det sidste par uger, med endnu påsiddende jord og mærker efter frontskovlen. Endvidere ses adskillige ældre og nyere smådynger af mindre marksten. Stendeponering synes at være sket løbende gennem adskillige årtier og (næsten) til dato. En el-mast af træ (nr. 81) står 8-10 m. N for højen i markskellet. Som nævnt ses kun 2 bæresten i kammeret. De "manglende" 4 skyldes utvivlsomt fejlfortolkning af sten i sekundært leje. JGB *************************************** Genbesigtigelse 6.4.1988: Markstenene på højranden i V er alle af ikke helt ny dato. Videre påtale undlades, idet de store, nyanbragte marksten er påtalt. JGB Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Kammer kan ikke ses pga. bevoksning. Højen er helt dækket af forskellige træer og krat. Der ses ikke længere en elmast nord for højen.

Litteraturhenvisninger  (0)