Bøgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140212-9

Fredningsnr.
221819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bøgehøj", en ikke særlig godt bevaret runddysse.
Undersøgelsehistorie  (11)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mod Sydvest fra Foden til Toppen har den et stort aabent Brud. Mod Nord er den plöjet for nær, saaledes at endog en Deel af den er plöjet bort. Mod Øst og Syd er den plöjet saa nær, at dens Krandsstene sees hist og her. Dens Rester ere lyngklædte. Foruden de smaa Fodstene ved Jorden, lader det til, at der er en Række eller Krands höjere oppe i Fylden; thi mod Vest og Nord sees enkelte store Stene staaende halvvejs oppe paa Höjens Side. Höjen er bygt af store Stene og Muld. I det store Brud fra Sydvest sees den Deel Steen i alle Störrelser, og et forsögt Brud fra Vest har man maatte opgive paa Grund af Stenenes Mængde. Det kan ikke antages, at det store Brud har fulgt Bunden, og da et endnu ældre Topbrud kun er 4' dybt, saa er det rimeligt, at Höjens Bund og Midte er urört endnu. [[Udgravet 1931 v. Neergaard.]] [[FM opsat 1937 (J. Raklev). Se J. Nr. 45/37. (LFM)]] [[Ved sydsiden af højen er fundet brændte ben, trækul og lerkarskår fra tidlig romersk jernalder (formentlig fra brandgrave). Jnr. 981/73.]] Bevoksning: 1980: Græs.

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 541/31; 16/32; 268/33, 266/34; 197/35; 79/36; 45/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 541/31; 16/32; 268/33; 266/34; 197/35; 79/36; 45/37. Sb. 14.02.12-9. Høj med Stengrav ved Drammelstrup, Tirstrup Sogn, Randers Sønder Herred, Randers Amt. I December 1931 besigtigede jeg [C. Neergaard, N01] i Fællig med Lærer S. Andersen, Ryomgaard, en Høj, Bøgehøj kaldet, med Stengrav, beliggende paa Sognefogedens Mark ved Drammelstrup, Tirstrup Sogn, Randers Sønder Herred. Skovrider Thyssen, Ebeltoft, havde gjort opmærksom paa dette Oldtidsmindesmærke og udtalt Ønsket om, at det paa en eller anden Maade maatte blive fredlyst. Lærer Andersen havde ogsaa erfaret om det og beset det. Højen ligger et Stykke udenfor Byen, paa et ret højt Sted i Marken. Der var gravet Jord paa Højen og taget en Del Sten paa den. Ved Gravning i Højen var man kommet til et stort Stenkammer, og dette var ved Gravningen blevet noget forstyrret. Kamret var tillige blevet udgravet helt til Bunds. Som Stengraven nu præsenterede sig, saa det omtrent ud, som angivet i hosstaaende Rids, tegnet ganske hastigt og løst. 5 Sidesten stod paa oprindelig Plads, A er 1 m bred, 1,70 m høj B 1,65 m bred, 1,55 m høj C 1,15 m bred, 1,45 m høj D 0,85 m bred, 1,42 m høj F 1,27 m bred, 1,30 m høj Af de 2 liggende Sten er E 1,58 m lang, 0,80 m bred og G er 1,35 m lang og 1,10 m bred. De 5 staaende Sten er ganske anseelige og smukke og under en temmelig plan og glat Flade ind mod Gravrummet. De fleste er dog mere eller mindre beskadigede i Toppen - dette forklarer Stenenes ret vekslende Højdemaal. I Hjørnerne mellem A og B og mellem B og C er der Tavlværk, af flade Stenfliser. Dækstenene mangler. Kamrets indvendige Bredde er i Nord til Syd ved Midten 2,25 m, i Øst til Vest omtrent ved Midten 1,90 m. Sognefogeden var ved mit Besøg ved Højen syg og sengeliggende. Jeg kunde saaledes ikke ude ved Højen faa fornøden Forklaring om visse Forhold ved den foretagne Gravning og ved selve Kamret. Sognefogeden var villig til Indhegning, men Kamret maa udbedres og Forholdene ved selve Højen istandsættes. Der maa foregaa en Udjævning af Jorden. Da det ... [?] Gravkammer ikke staar midt i Højen, fabledes der om, at der mulig kunde være endnu eet Gravkammer i den. Hos Sognefogeden ... [?] et Bronzesværd, fundet andetsteds paa Ejendommen. C Neergaard Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 20/8; 4/9; 22/9; 25/9; 29/11; 3/12; 6/12; 22/12 1931 og d. 7/1 1932 ml. Skovrider Aksel Thyssen, Ebeltoft og N01. Korrespondance (med sort-hvid foto af højen) af d. 25/6 ml. Formand f. Naturfredningsforeningen for Djursland; Skovrider Aksel Thyssen, Ebeltoft og Gdr. J. Friis, Raamosegaard. Korrespondance af d. 17/8 1931 ml. Formand f. Naturfredningsforeningen for Djursland; Skovrider Aksel Thyssen, Ebeltoft og Martin Bonde, Drammelstrup pr. Tirstrup.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal restaurering
Journal nr.: 45/37
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 45/37. Sb. 14.02.12-9. Restaureringsrapport (med plantegning) for restaurering af Sb. 14.02.12-37. Udført i slutningen af juni 1937 af Jul. S. Raklev, N01. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 25/6; 26/6 1937 ml. Jul. S. Raklev og N01.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bøgehøj", en ikke særlig godt bevaret Runddysse. Jr. 45/37. [[A. MS.]]

1970 Museal besigtigelse
Journal nr.: 126/70
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved sydsiden af højen er fundet brændte ben, trækul og lerkarskår fra tidlig romersk jernalder (formentlig fra brandgrave).

1973 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 981/73
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 981/73 og KHM 126/70. Sb. 14.02.12-9. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget på N01 d. 1/10 1973. Grave, tidlig romersk jernalder. "Bøgehøj". Sb. 14.02.12-9. Anmeldt til KHM d. 1/5 1970 af museumsassistent Elmer Kristensen, KHM. Skår, brændte ben og trækul er iagttaget ved tilfældigt besøg ved sb. nr. 9, "Bøgehøj", Tirstrup sn., Djurs sdr. Disse vidnesbyrd om grave fra romersk jernalder findes ved sydsiden af højen, ca 8 m fra dyssekammeret.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. 6-sidet kammer af kløvede sten - indgang SØ. Overligger mangler indre mål (2,1 x 1 x 1,2 m.). 11 store op til 1,7 m. høje randsten bevaret - 7 i N, 4 i Ø. På N-siden stor dynge marksten. *************************************** Genbesigtigelse 29.4.1987: Megalitrest i form af det NØ-lige hjørne af en Ø/V-orienteret langdysse med 11 ret store randsten, alle stående: i N 8, i Ø 3. Randsten mangler i S og V. Kammeret er polygonalt, sat af 6 helleagtige, flade bæresten og med åbning i S. To af bærestenene, der viser tendens til spaltning, er i ældre tid udspækket med cement, der dog næppe har nogen virkning længere. Restaurering af disse sten bør overvejes, da frostsprængning antagelig ellers vil ske inden for en overskuelig fremtid. På den SØ-ligste randstens inderside ses 12 skåltegn. Stenen er derfor sandsynligvis en dæksten, fejlplaceret i forbindelse med restaurering. Se JGB film 1, opt. 19. På N-siden og Ø-siden beskedne mængder marksten. Ingen påtaleværdige forhold. JGB Bevoksning: 1980: Græs.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, løvtræer bl.a. en hyld i kammeret og et stort træ midt i randstenskæden mod nord. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)