Egens
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140505-2

Fredningsnr.
23162

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Langhøj med to dyssekamre. Randsten.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/4 1934, købt. Afmærkn.: MS 1934, Jul. Raklev. Langdysse, 18 x 8 m, 0,5 m høj, med 2 små forstyrrede dyssekamre, hver med 4 bæresten. Dyssen er orienteret i N-S. Af randsten ses 3 i N (væltede), 10 i Ø (tildels væltede), 3 i S (væltede) og 10 i V (alle på plads). Næsten helt bevokset med brombær, tjørn og hyld.
Undersøgelsehistorie  (11)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den höie Flade findes Levninger af et fuldstændig forstyrret Mindesmærke, sandsynligvis fra Stenalderen: nogle större Sten og Dele af en lav Höi, bygget væsentlig af mindre Sten og knust Flint. [[FM 1934.]] [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal restaurering
Journal nr.: 385/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] Sb. 14.05.05; 2-3 og 10. Jvf. N01 385/34. Besigtigelser samt restaureringer af Sb. 14.05.05; 2-3 og 10 udført af Jul. S. Raklev, N01, i dagene d. 30/8 - 3/9 [Sb. 10] og d. 21-29/9 1934 [Sb. 2-3]. Besigtigelses- og restaureringsrapporter samt dokumentation (plantegninger og kort) fra Jul. S. Raklev modtaget på N01 i 1934.

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 385/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 385/34. Sb. 14.05.05; 2-3 og 10. Sammen med Købmand Frederik Just fra Knebel har jeg idag aflagt Besøg paa Gaardejer Johannes Christian Sørensen's Ejendom, Matr. No 10a af Egens, for at besigtige det i Sagen omhandlede Oldtidsmindesmærke, og samtidigt at træffe eventuelle Fredningsforanstaltninger. Mindesmærket viste sig at være en lille Langdysse [Sb. 2], 18 m. l., ca. 8 m. br., og den, af Randsten, omgivne Jordhøjning indtil ½ m. høj. den ligger omtrent midt paa den S.V. Skraaning af Egebjerg, ca. 500 m. V.t.N. for Egens Kirke (ikke som af Dhr. Hangsted og Just angivet N-Ø. for denne). Langdyssens Længderetning er omtrent N-S. Den indeholder Rester af 2 Gravkamre uden Dæksten, omsluttet af ialt 23 synlige, ret anseelige Randsten, hvoraf kun 3-4 staar paa oprindelig Plads, dog noget hældende, Resten ligger væltede, for Størstedelen udad. Kun en enkelt af Randstenene er kløvet i 3-4 Stykker, men disse forefindes. En anden er afskallet, paa den nu opadvendende Side, medens Resten alle er velbevarede. Af de 2 Kamre, som har en indbyrdes Afstand af ca. 4 m. (ligger omtrent lige langt fra Langdyssens Ender), er af hvert Kammer 4 Bæresten bevaret, dog er den ene af disse i det sydlige Kammer kløvet, for faa Dage siden, men alle Stykkerne forefindes. Af vedføjede Rids vil der iøvrigt kunne skønnes om Langdyssen Udseende og Bevaringstilstand. Når Dhr. Hangsted og Just havde antaget Mindesmærket for en Runddysse, med Rester af 3-4 Kamre, ligger det i, at der, inden - og udenfor Randstenene i den sydlige Ende af Mindesmærkets Østside, var tilført store, fra Marken indsamlede, Sten, som man antog hørte med til dette. Der mangler kun 4-5 Randsten i, at Kredsen er sluttet, og muligt vil det vise sig, at enkelte af disse findes jorddækkede. Mindesmærket kan, efter at en Restaurering er foretaget, blive anseeligt og smukt, og det ses fra Landevejen, fra Rønde i N-V. Ejeren mener, at han, af de til Mindesmærket hørende Sten, kan faa 60 m.3 Skærver, der vil indbringe ham ca. 200 Kr., og han vil desuden faa Pladsen fri til Markdrift. Han er dog villig til, heldst uden Fredningsnævnets Mellemkomst, for et Vederlag af 150 Kr. at lade Langdyssen fredlyse, og har givet mig Løfte om kun at kløve de Sten, der ikke vedkommer Mindesmærket, indtil han om nogle Dage modtager Nationalmuseets Votum i Sagen. Ejeren følte sig krænket over, at Museet endnu ikke havde indfriet den Betingelse han havde stillet, da han, uden Vederlag, i 1926, lod fredlyse et Dyssekammer [Sb. 3], beliggende noget vestligere paa Ejendommen, tæt ved offentlig Vej, nemlig snarest at faa dette gjort istand, d.v.s. rejst en Bæresten og lagt Dækstenen paa Plads, men udover, at Mærkesten blev opsat for nogle Aar siden, henligger Dyssen endnu i samme Tilstand. Ved dette Dyssekammer er nu nyanlagt Vej, der fører tæt udenfor dette i Ø., medens Vejen tidligere gik Vest om det. I disse for Landmænd saa trange Tider, er der intet at sige til, om de ikke uden Vederlag vil lade Oldtidsmindesmærker fredlyse, hvorfor jeg finder Ejerens Forlangende, i dette Tilfælde, meget beskedent. Restaureringen vil jo være besværlig, men vil dog sikkert ikke overstige 100 Kr. i Arbejdsløn. Det vil sikkert lønne sig at medbringe Talje, foruden 2 Dunkrafte herfra, medens Træ til Ben vel, mod ringe Vederlag, kan erholdes fra den nærliggende Skov, under Kalø Gods, hvis Henvendelse derom sker til Godsinspektøren forinden. Egnens Folk er i høj Grad stemt for at Mindesmærket bliver fredlyst, ligesom ogsaa forskellige Aviser har beskæftiget sig meget med Sagen. Hvis Nationalmuseet overdrager Sagen til Fredningsnævnet ønsker Købmand Fr. Just ikke at figurere i dette Tilfælde. Samtidig med den eventuelle Restaurering af de 2 Mindsmærker paa Johannes Sørensens Ejendom, vil der sikkert kunde foretages Restaurering af et Dyssekammer [Sb. 10] paa Gaardejer Søren Knudsens Ejendom, Matr. No 15a af Egens, hvorpaa der idag er udfærdiget Fredningsdeklartion, som dog, paa Grund af Ejerens fraværelse, ikke blev underskrevet. Af Dyssens Bæresten er 2 væltede og Dækstenen, som er ret anseelig, ligger nedskreden. Rønde d. 4/4 34. Jul. S. Raklev [Skitsetegning af langdysse. Sb. 2.]

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18 x 8 m, 0,5 m høj, m. 2 smaa forstyrrede Dyssekamre. 4 Bæresten. Dyssen er orienteret i N-S. Af Randsten ses 3 i N (væltede) 10 i Ø (tildels væltede), 3 i S (væltede) og 10 i V (alle paa Plads) Næsten helt bevokset med Brombær, Tjørn og Hyld. [[FM 1934 MS.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1934. [[Jfr. jour 494/44]] Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helt dækket af krat. Bør frilægges. Rundt i kanten af højen store dynger marksten og andet affald. *************************************** Genbesigtigelse 1.11.1981: Retableret med traktor med frontskovl. Herved er foretaget en vis afgravning af terræn S for højen. Har gravet helt til randsten. HRK. *************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: Ingen skader på høj. Bør plejes; vil derved kunne opleves fra off. vej i V. Bundvegetation mangler; erosionsudsat. JGB. Bevoksning: 1980: Løvkrat og Løvtræer.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden marksten og affald. FM-sten mod øst. Omgivet af ialt 26 meget store randsten. Højen er helt groet til med krat. Synlig fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)