Egens
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140505-10

Fredningsnr.
23163

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/4 1934, gdr. Søren Knudsen. Afmærkn.: MS 1934, Jul. Raklev. 5-sidet dyssekammer med lille gang i S; største udstrækning af kammeret ca. 1,5 m. Stor, svær overligger. Selve højen - hvori mange mindre sten - ca. 6 - 8 x 0,4 - 0,5 m.
Undersøgelsehistorie  (13)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en udstrakt, lavere Bakke findes en stærkt beskadiget, lille Gangbygning, omgiven af en omtr. 2 Fod höi Höining af Sten og Jord. Gangen med Retning: Sydsydvest-Nordnordöst dannes af 3 Sten. I Kammeret sees 5 Sidesten, som rage 2-3 F. op over den omgivende Höi; de 3 staar opreist, de 2 ere faldne indad. Dækstenen er væltet fra sin Plads; paa dens Overflade sees en Mængde smaa Fordybninger, somer sikkert ere naturlige. Kun tre större, flade Fordybninger nær den ene Ende af Stenen ligner de sædvanlige "skaalformige Fordybninger" og kunne maaske antages for dannede af Menneske-Haand. Gravens Indre er tildels urört. [[Fredlyst 1934, D9. Journ. 385/34.]] [[Se Pl. III-IIIa]] [[Jfr. jour nr. 494/44]] Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal besigtigelse
Journal nr.: 419/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 419/34. Sb. 14.05.05-10. [[Sgbeskr. Nr. 10. Dkl. 9/34]] Under mit Ophold paa Mols d. 4/4 1934, optog jeg bl.a. Beskrivelse af et Dyssekammer med omsluttende Jordhøj, beliggende paa Gaardejer Søren Knudsens Ejendom, Matr. No. 15a af Egens. Fredningsdeklartion over Mindesmærket blev opsat, men, paa Grund af Ejerens Fraværelse, ikke underskrevet. Hans Søn gav mig Løfte om, at Faderen snarest vilde give Deklartionen sin og Hustruens Underskrift og derefter give den til Købmand Fr. Just i Knebel til Viderebesørgelse til Nationalmuseet. Dyssekamret ligger ca. 200 m. S. for Egens Skole, paa et Bakkehæld. Kamret er sat af 5 Bæresten, nemlig 2 i V., 2 i Øst, der er væltede, og 1 i N. Indgangen i Syd er flankeret af 2 Langsten, een for hver Side med en indbyrdes Afstand af ca. 1 m. Den ret anseelige Dæksen ligger ned skreden over Langstenene. Den omgivne Jordhøj har et Tværmaal i N-S. af 8 m., i Ø-V. af 6 m., og Højden ca 0,80 m. Kamret har en indvendig Diameter af 1,25-1,50 m. I Kamret staar en gl. Hyldebusk, som ved Dyssekamrets Restaurering, bør fjærnes. I Fredlysningen er indbefattet 1,50 m Jord, uden for de til Mindesmærket hørende Sten, da der ellers er Fare for at disse gaaes fornær med Ploven. For at lægge Dækstenen paa Plads maa der anvendes Kran, da den maaler 2,25x2,00x1,00 m. København d. 7/4 34 Jul. S. Raklev NB! Der er givet Ejeren Løfte om at Mindesmærket snarest vil blive restaureret, samt Diplom. [Skitsetegning af højen.]

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 385/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 385/34. Sb. 14.05.05; 2-3 og 10. Sammen med Købmand Frederik Just fra Knebel har jeg idag aflagt Besøg paa Gaardejer Johannes Christian Sørensen's Ejendom, Matr. No 10a af Egens, for at besigtige det i Sagen omhandlede Oldtidsmindesmærke, og samtidigt at træffe eventuelle Fredningsforanstaltninger. Mindesmærket viste sig at være en lille Langdysse [Sb. 2], 18 m. l., ca. 8 m. br., og den, af Randsten, omgivne Jordhøjning indtil ½ m. høj. den ligger omtrent midt paa den S.V. Skraaning af Egebjerg, ca. 500 m. V.t.N. for Egens Kirke (ikke som af Dhr. Hangsted og Just angivet N-Ø. for denne). Langdyssens Længderetning er omtrent N-S. Den indeholder Rester af 2 Gravkamre uden Dæksten, omsluttet af ialt 23 synlige, ret anseelige Randsten, hvoraf kun 3-4 staar paa oprindelig Plads, dog noget hældende, Resten ligger væltede, for Størstedelen udad. Kun en enkelt af Randstenene er kløvet i 3-4 Stykker, men disse forefindes. En anden er afskallet, paa den nu opadvendende Side, medens Resten alle er velbevarede. Af de 2 Kamre, som har en indbyrdes Afstand af ca. 4 m. (ligger omtrent lige langt fra Langdyssens Ender), er af hvert Kammer 4 Bæresten bevaret, dog er den ene af disse i det sydlige Kammer kløvet, for faa Dage siden, men alle Stykkerne forefindes. Af vedføjede Rids vil der iøvrigt kunne skønnes om Langdyssen Udseende og Bevaringstilstand. Når Dhr. Hangsted og Just havde antaget Mindesmærket for en Runddysse, med Rester af 3-4 Kamre, ligger det i, at der, inden - og udenfor Randstenene i den sydlige Ende af Mindesmærkets Østside, var tilført store, fra Marken indsamlede, Sten, som man antog hørte med til dette. Der mangler kun 4-5 Randsten i, at Kredsen er sluttet, og muligt vil det vise sig, at enkelte af disse findes jorddækkede. Mindesmærket kan, efter at en Restaurering er foretaget, blive anseeligt og smukt, og det ses fra Landevejen, fra Rønde i N-V. Ejeren mener, at han, af de til Mindesmærket hørende Sten, kan faa 60 m.3 Skærver, der vil indbringe ham ca. 200 Kr., og han vil desuden faa Pladsen fri til Markdrift. Han er dog villig til, heldst uden Fredningsnævnets Mellemkomst, for et Vederlag af 150 Kr. at lade Langdyssen fredlyse, og har givet mig Løfte om kun at kløve de Sten, der ikke vedkommer Mindesmærket, indtil han om nogle Dage modtager Nationalmuseets Votum i Sagen. Ejeren følte sig krænket over, at Museet endnu ikke havde indfriet den Betingelse han havde stillet, da han, uden Vederlag, i 1926, lod fredlyse et Dyssekammer [Sb. 3], beliggende noget vestligere paa Ejendommen, tæt ved offentlig Vej, nemlig snarest at faa dette gjort istand, d.v.s. rejst en Bæresten og lagt Dækstenen paa Plads, men udover, at Mærkesten blev opsat for nogle Aar siden, henligger Dyssen endnu i samme Tilstand. Ved dette Dyssekammer er nu nyanlagt Vej, der fører tæt udenfor dette i Ø., medens Vejen tidligere gik Vest om det. I disse for Landmænd saa trange Tider, er der intet at sige til, om de ikke uden Vederlag vil lade Oldtidsmindesmærker fredlyse, hvorfor jeg finder Ejerens Forlangende, i dette Tilfælde, meget beskedent. Restaureringen vil jo være besværlig, men vil dog sikkert ikke overstige 100 Kr. i Arbejdsløn. Det vil sikkert lønne sig at medbringe Talje, foruden 2 Dunkrafte herfra, medens Træ til Ben vel, mod ringe Vederlag, kan erholdes fra den nærliggende Skov, under Kalø Gods, hvis Henvendelse derom sker til Godsinspektøren forinden. Egnens Folk er i høj Grad stemt for at Mindesmærket bliver fredlyst, ligesom ogsaa forskellige Aviser har beskæftiget sig meget med Sagen. Hvis Nationalmuseet overdrager Sagen til Fredningsnævnet ønsker Købmand Fr. Just ikke at figurere i dette Tilfælde. Samtidig med den eventuelle Restaurering af de 2 Mindsmærker paa Johannes Sørensens Ejendom, vil der sikkert kunde foretages Restaurering af et Dyssekammer [Sb. 10] paa Gaardejer Søren Knudsens Ejendom, Matr. No 15a af Egens, hvorpaa der idag er udfærdiget Fredningsdeklartion, som dog, paa Grund af Ejerens fraværelse, ikke blev underskrevet. Af Dyssens Bæresten er 2 væltede og Dækstenen, som er ret anseelig, ligger nedskreden. Rønde d. 4/4 34. Jul. S. Raklev [Skitsetegning af langdysse. Sb. 2.]

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1934 Museal restaurering
Journal nr.: 385/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 385/34. Sb. 14.05.05; 2-3 og 10. Besigtigelser samt restaureringer af Sb. 14.05.05; 2-3 og 10 udført af Jul. S. Raklev, N01, i dagene d. 30/8 - 3/9 [Sb. 10] og d. 21-29/9 1934 [Sb. 2-3]. Besigtigelses- og restaureringsrapporter samt dokumentation (plantegninger og kort) fra Jul. S. Raklev modtaget på N01 i 1934.

1944 Privat besigtigelse
Journal nr.: 494/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et mindre hæfte med optegnelser, kort og fotografier omhandlende "En Undersøgelse af vore Stendyssers Bevaringstilstand omkring Kalvø Vig". Hæftet indeholder optegnelser og billeder af adskillige gravhøje i nærheden af Kalvø Vig. Hæftet er forfattet af N. J. Israelsen efter en cykeltur i sommeren 1943. I begyndelsen af juli 1944 indsendtes det af forfatteren til konservator Jul. S. Raklev, hvorefter hæftet blev afgivet til Nationalmuseet I.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jfr. jour nr. 494/44. Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Femsidet Dyssekammer, med lille Gang i Syd; st. Udstrækning af Kammeret indvendig ca. 1,5 m. Stor, svær Overligger. Selve Højen - hvori mange mindre Sten - ca. 6-8 x 0,4-0,5 m. [[FM 1934 MS.]]

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen. Mål: 2,0 x 8,0 x 6,0 m. Bør frilægges. Ved NV-siden en stor dynge marksten, der antages at dække M.S. *************************************** Genbesigtigelse 1.11.1981: Stendynge mod NV fjernet med maskiner (gummiged). For at få stenene op på skovlen tager man normalt lidt af den underliggende jord med; det har man også gjort her. Resultat: Højen er nu skamferet mod N og V. Det er faktisk værre end stendyngen. HRK. *************************************** Genbesigtigelse 6.5.1987: Afsætningen kontrolleret og fundet korrekt. En vis pleje i form af nedskæring af (rosen-) krattet på højens N-lige halvdel er iværksat, formentlig af ejer. På den således blotlagte højflade ses marksten i jævn spredning, dog vist alle af ældre dato. Den af HRK på skema af 1.11.1981 omtalte "skamfering" af højens N- og V-sider ses nu ikke længere. Derimod synes M.S. forsvundet. JGB. Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Gamle skader mod NV er groet til. FM-sten mod SV. 2 gangsten. Der er indsat små sten mellem bæresten og dæksten (5 ialt). Bevokset med en del krat. Højen er frahegnet. Beliggende i ager/græsmark. Offentlig adgang via sti mellem de to marker.

Litteraturhenvisninger  (0)