Knebel

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140507-13

Fredningsnr.
231621

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten.
Fredningstekst

Runddysse, diameter ca. 15 m, med 30 - 32 randsten, næsten alle væltede og delvis overgroede. Lidt forskudt i forhold til midten af stenkredsen. Rester af et firsidet kammer, med 2 sten i S, 1 i N og 1 i V; 1 stor over- ligger henligger kløvet i et større og 2 mindre stykker. Kammerets bredde 1,10 m og bevaret længde 2 m. Ingen jordhøj. Græsbevokset i ager. Naturfredet 1935.
Undersøgelsehistorie

1877 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa lavere Höining, omgiven af Höie Bakker findes en temmelig stærkt beskadiget Gangbygning med omgivende Höi. En Del Randsten, 2-3 Fod store ere endnu bevarede. Höien, bygget af större Sten, Flintskjærver og Jord er omtrent 50 F. i Tværmaal og 4 F. höi; i Höiens sydöstre Side er gravet et stort Hul ind til Sidestenene i Kammeret. Gang mod Øst, dannet af 4 Sidesten og 1 Dæksten. Det lille kantede Kammer dannes af 5 Sidesten og er aabent mod Øst. Overliggeren er 3 Fod tyk; to Stykker ere afsprængte. Kammerets Indre er ikke udgravet, medens en Del af Gangen synes at have været undersögt. Se Pl. 19.A. [[FM 1935 (Naturfredning)]] Bevoksning: 1980: Græs.

1877 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 390/44; 1099/57. Sb. 14.05.07-13. Sb. Nr. 13, Matr. No 6a af Knebel By og Sogn, Mols H. Randers A. Samtidig med Restaureringen af Knebel-Dyssen "Posekær Stenhus" blev der tillige foretaget en Udbedring af det paa Sognefoged Julius Thorup's Ejendom beliggende Oldtidsmindesmærke. Dette var gennem Naturfredningsforeningen fredlyst 1930. Sognefogeden antog, at det var ca. 50 Aar siden Kamret blev ødelagt og Højfylden blev fjærnet. Han mente dog at kunne erindre hvorledes de tilbageværende, væltede Bæresten havde staaet, hvorfor de 2, paa vedlagte Tegning uskraverede Bæresten blev anbragt efter hans Hukommelse. Den formentlige Dæksten, der ligger sprængt i Kamrets umiddelbare Nærhed, forblev urørt. Af de 30 tilbageværende, ikke særlig anseelige, Randsten som kranser Mindesmærket, blev enkelte udvæltede genrejst, ligesom større Skaar i Højomraadet blev udbedret. Ved Pløjning var Randstenene gaaet for nær, men Sognefogeden gav Løfte om, at det i Fremtiden ikke skulde ske mere. Hertil et Fotografi over Mindesmærket set fra S.V. og en Tegning. København 31/3 44. Jul. S. Raklev [[Det bemærkes, at Restaureringen af Kamret er udført forkert, jfr. den gamle Plan over Mindesmærket i Sognebeskrivelse. T. M.]] Vedlagt sagen: 1 stk. plantegning. 1 stk. sort-hvid fotografi.

1944 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 390/44 om restaurering.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, Diameter ca. 15 m, med 30-32 Randsten, næsten alle væltede og delvis overgroede. Lidt forskudt i Forhold til Midten af Stenkredsen Rester af et firsidet Kammer med 2 Sten i S, 1 i N, og 1 i V. 1 stor Overligger henligger kløvet i et større og 2 mindre Stykker. Kammerets Bredde 1,10 m og bevaret Længde 2 m. Ingen Jordhøj. Græsbevokset i Ager. [[FM 1935 Naturfredning, ingen MS]] [[J. 390/44 om restaurering.]] [[J. 1099/57: ejeren anm. om at fjerne pigtråd og marksten.]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM 1935 (Naturfredning) Bevoksning: 1980: Græs.

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1099/57; 390/44. Sb. 14.05.07-13. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 4/9; 11/9 1957 ml. Fredningsnævnet for Randers Amt v. Dommer A.R. Fog og N01. Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Randes amt. D. 27/6 1957. Ang. Sb. 14.05.07-13

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
J. 1099/57: ejeren anm. om at fjerne pigtråd og marksten.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelsen - dog synes kun enkelte randsten væltede. En del store sten er tidligere smidt langs randsten og midt på høj; bør kun fjernes under tilsyn. Bevoksning: 1980: Græs.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt samt bevokset med et par træer omkring den sprængte dæksten. Synlig fra offentlig vej.


Billeder

Herredstegninger