Bogens
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-13

Fredningsnr.
241717

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 2350 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Randsten.

Fredningstekst
Ejerlav: Bogenholm, Bogensø by og Toggerbo by. Tingl.: 13/9 1935. Gdr. J. Møller Jensen Diplom Nyt tinglysningsdokument 8/3 1947. Rundhøj, 1,75-2,50 x 20-21 m. I toppen udgravning, hvori en mindre, flad overligger og et par små bæresten af en lille stenkiste. Noget ujævn over- flade. Beklædt med lyng og et par buske, i lille lyngstykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakkeryg ligger en velbevaret, rund Höi, omtrent 50 F. i Tværmaal og 6 F. höi. Ved Foden sees paa flere Steder store Randsten, liggende i flere Lag over hinanden. [[Fredlyst 1935. Jfr. 575/35]] [[FM]] Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1935 Museal besigtigelse
Journal nr.: 575/35
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samlesag; omfatter flere Sb. lokaliteter.] N01 575/35. Sb. 14.05.10; 13-13 A. NM B 12923. 10-9-35 Undertegnede har i Dag sammen med Købmand Just besigtiget Højen Øst for Fuglsø Skov. Det var en smuk Høj, prægtigt beliggende lige ved Stranden. Stedet ses paa vedlagte Kortblad. Højden var 3-4 m, Omkredsen ca. 60 m. I Toppen fandtes en større Udgravning, nu tilgroet, i hvis Midte var Rester af det sammenfaldne Kammer. Ved Højfoden stak 14 Randsten frem gennem Lyngdækket. Underskrevet Deklaration medfølger. Ejeren bør have Diplom. Ærbødigst Mogens Mackeprang Lodsejerens Søn Niels Møller Jensen, som har forpagtet den Jord, hvorpaa Højen ligger, fandt for nogen Tid siden en lille Dobbeltknap af Bronze i en lille, flad Høj beliggende helt ude paa Skrænten indenfor Strandkanten. Afmærket med et Kryds paa Maalebordsbladet. ... [?]. Højen skal have været en Stenkreds paa 3-4 m i Diam. Paa Stedet fandtes endnu under mit Besøg brændte Benstumper og et Lerkarskaar. Disse medtoges ikke. Bronzeknappen, der saavidt jeg kan se, er fra 7. Periode, overlod Møller Jensen til Museet. Jeg foreslaar, at der sendes ham et Par Ord til Tak. Knappen er ret uanselig, men det er dog et dateret og stedbestemt Fund. Jeg bringer selv Knappen med hjem. M. M. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 15/9 1935 ml. Niels Møller Jensen, Bogens pr. Knebel, og N01. Korrespondance af d. 22/7; 25/7 1935 ml. Lærer S. Andersen, Ryomgaard, og N01. Korrespondance af d. 26/7 1935 ml. Købmand Fr. Just, Knebel, og N01.

1935 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rundhøj, 13/4-2½ x 20-21 m. I Toppen Udgravning, hvori en mindre, flad Overligger og et Par smaa Bæresten af en lille Stenkiste. Noget ujævn Overflade. Beklædt med Lyng og et Par Buske i lille Lyngstykke. [[F.M. 13/9 1935]]

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1007/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 1007/56. Sb. 14.05.10-13 Brev af d. 5/9 1956 ml. B. Brorson Christensen og N01. Til Nationalmuseets I. Afdeling: Besigtigelse af en gravhøj, der af ejeren - optiker J.H. Nisted, Aarhus - ønskes restaureret. Højen, der er beliggende ca. 1 km sydvest for Bogens Hoved, nær stranden, vil som antydet af Hr. Nisted (i Brev til museet af 22/8 1956) nemt kunne restaureres. D.v.s hullet i højens top vil kunne udfyldes af én mand paa én dag med jord, der evt. kan skrælles af paa Hr. Nisteds grund. Det kunde dog være et spørgsmaal, om man ikke ved en saadan udfyldning forbedrer mindre end man ødelægger: Højens profil vil, set paa afstand, blive mere harmonisk; men udseendet paa afstand er - efter min Mening - i forvejen ødelagt af en gruppe paa 5-6 sommerhuse (hvoriblandt Hr. Nisteds eget) der er bygget omkring højen ret nær denne paa vest-, nord-, og østsiden og som i høj grad tager synet fra den. Set paa nært hold synes jeg højen er interessantere som den nu ligger: Hullet i toppen, der aabenbart er af gammel dato og i hvis bund man ser rester af en hellekiste, er dækket af fuldstændig samme bevoxning som resten af højen og dens umiddelbare omgivelser, hedelyng, klokkelyng, ... [?], lidt græs, ... [?], lave vilde roser og et par enebærbuske. Højen er altsaa i en ganske stabil tilstand; dækker man den nu med en 0,5 til 0,75 m. tyk kalot af gulligt sand kan det vare mange aar inden man atter i dette langsomt groende plantesamfund naar samme harmoniske udseende. Jeg vil altsaa foreslaa, at man ikke restaurerer, i alt flad paa indeværende tidspunkt. Dersom I. Afdeling alligevel ønsker Restaureringen foretaget skal jeg naturligvis gerne sætte den igang og forestaa den. Jeg er her paa egnen til og med 15. Sept. Ærbødigst, med Hilsener, B. Brorson Christensen. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af d. 5/9 1956 fra B. Brorson Christensen, N01. Korrespondance af d. 22/8; 18/9 1956 ml. Optiker Nisted, Århus, og N01. Korrespondance af d. 23/8 1956 ml. B. Brorson Christensen og N01.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 2,5 x 20,0 x 20,0 m. I toppen gl. nedgravning (3,5 x 2,5 m.). I N-side helt tilgroet udgravning med forbindelse ind til centralhullet. Bevoksning: 1980: Lyng og Nålekrat/-træer.

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
I toppen et hul samt en stor flad sten. Nedgravningen nedad nordsiden er fortsat synlig. I højen rævegrave. Bevokset med græs, gyvler, træer bl.a. eg og enebær. Visse steder står højen uden græsdække. Beliggende i grønt område mellem sommerhuse.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)