Klokkerholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140510-74

Fredningsnr.
241618

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 38826-51.

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
NM A 35888-90.

Fredningstekst
Tingl.: Fredlyst ved reservation i skødet 1936 Rektangulær stenkiste, sat af gennemgående meget store kampesten, med 6 sten i nord, 2-3 i øst, 6 i syd, 1-2 i vest. Ingen jordhøj. Ydre mål: 2 x 7 m. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 683/31; 2/32; 270/33; 131/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 683/31; 2/32; 270/33; 131/34. Sb. 14.05.10-74 A. NM A 35888-90. Stenalders Mindesmærke ved Vistoft Vistoft Sogn, Mols Herred, Randers Amt. Da jeg ved Decembertide 1931 var paa Djursland, benyttede jeg Lejligheden til sammen med Lærer S. Andersen, Ryomgaard at besigtige et Stenalders Mindesmærke beliggende i Vistoft Sogn paa Mols, tæt op til Vestsiden af den Vej, der fra Vistoft fører til Begstrup og derfra videre til Helgenæs, og tillige tæt op til Nordsiden af en Markvej, der fra Vistoft-Begstrup-Vejen fører i Vest. Stedet eller rettere Mindesmærket var hidtil nærmest blevet betegnet som en Samling Sten, uden arkæologisk Betydning. Paa nogen Afstand seer Stedet virkelig ogsaa ud som en saadan - temmelig uordentlig Samling af større og mindre Sten med omgivende, ganske lav Jordhøjning af ringe Udstrækning. Da Insp. Kjær sammen med fhv. Købmand Just i Knebel færdedes paa denne Del af Mols for et Par Aar og mere siden, i Anledning af Besigtigelsen af Oldtidsmindesmærker til Fredlysning, er de paa deres Vandring komne lige forbi Mindesmærket uden at opdage, hvad Stenene virkelig betød - ifølge Kjærs eget Udsagn. Da Lærer S. Andersen og jeg besigtigede Stedet, var Købmend Just desværre ved Sygdom forhindret i at følge med. Efter Lodsejers (en Statshusmands) Udtalelse havde han besluttet sig til at ryddliggøre Pladsen, da den laa en Del i Vej for Markens Dyrkning. I den Anledning lod han Sten fjerne eller vælte til Side, for at de kunde blive slaaet itu. Ved dette Arbejde stødte man paa ornamenterede Lerkar, i Skaar. Købmand Just i Knebel blev bekendt med Fundet og fik Karskaarene. Nationalmuseet I fik da Underretning om Sagen. ... [Fortsætter]. C Neergaard Lerkarskaarene fra Mindesmærket er efter Anmodning fra Nationalmuseet I indsendte af Købmand Just til dette.

1931 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. J.Nr. 683/1931. [[Herfra A 38826-51]] [[Matr.Nr. 1 h. Præstegårdsjord. En Gravkiste fredlyst ved Reservation i Skøde. FM 1936.]]

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 683/31; 2/32; 270/33; 669/34; 131/34; 54/35; 39/36; 27/37; 11/38; 7/39; 6/40; 6/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 683/31; 2/32; 270/33; 669/34; 131/34; 54/35; 39/36; 27/37; 11/38; 7/39; 6/40; 6/41. Sb. 14.05.10-74 A. NM A 35888-90 og NM A 38826-51. Paa Gdj. Chr. Jensens Ejendom, Vistofte, Matr. Nr. 1h af Vistofte, der er gammel Præstegaardsjord findes en Gravkiste, der er meget overgroet med Tjørn og Ukrudt. Lodsejeren vilde have ryddet den; men det fik Kbm. Just forpurret, og Kisten er fredlyst ved Reservation i Skødet, da Jorden som nævnt er gammel Præstegaardsjord. Det vilde være meget ønskeligt, om Kisten blev ryddet for Tjørn, udgravet og restaureret, naar Raklev en Gang kommer til Mols. Jeg gav den 22. Aug. Lodsejeren en Advarsel mod at røre Mindesmærket, og der sker intet Overgreb nu. Der bør opstilles et MS. og Mindesmærket optages i Sognebeskrivelsen. 14/9-34. HC Broholm

1936 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal udgravning
Journal nr.: 39/36
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 39/36. Sb. 14.05.10-74 A. NM A 38826-51. Som anført i mit Brev til Museet af 27/9 36 vedrørende denne Sag blev Undersøgelsen af Stengraven paa Statshusmand Chr. Jensens Ejendom, matr. no 1h af Vistoft, foretaget d. 24-25/9 36. Udbyttet af den foretagne Undersøgelse har jeg meddelt om i ovennævnte Brev, men hermed følger 2 fotografiske Optagelser, Liste over Trianguleringsmaal og Grundrids af Graven m.m. S.t.Ø for Graven og parallelt med denne blev der anlagt en Maallinie AB; fra A i Ø til B i V. er 10 m. Efter at de ikke jordfaste Sten, som laa oven paa Fylden i Gravens omtrentlige Midte, mærket X-XIV, var indmaalt, blev de lagt uden for Graven i S. De spredtfundne Ravstykker og Lerkarskaar blev indmaalt hver for sig, medens kun Omkredsen af den samlede Dynge af Rav blev indmaalt. Endvidere indmaaltes Gravens Bæresten i N. og den ene som stod paa Plads i S.Ø., samt Indersiden af den Stenpakning, hvorpaa de manglende Bæresten havde staaet og Grænserne for den bevarede Brolægning. Skønt det havde været Hensigten at restaurere Mindesmærket i Forbindelse med Undersøgelsen, undlod jeg dog at foretage en saadan af Hensyn den Tilstand, hvori det forefandtes, idet jeg mente det rettest at forelægge Spørgsmaalet for Lederen af Museets 1 Afd. Dr. Brøndsted, som naar Fotografier og Tegning af Gravkisten forelaa, kunde træffe Afgørelse om, om Mindesmærket burde restaureres og eventuelt i hvor stor en Udstrækning. Jeg mener det forsvarligt at rejse de formentlige Bæresten som ligger ned ved Gravens Sydside og Østende, og som sikkert ligger ved det Sted, hvor de oprindelig har staaet, men iøvrigt ikke tilføre Mindesmærket Sten til Erstatning for manglende, selv om der faa Meter derfra ligger en Del Sten, som oprindelig har tilhørt det, thi efter de Papirer, som der foreligger angaaende Mindesmærkets oprindelige Anlæg, synes der at herske divergerende Meninger. Efter endt Undersøgelse blev Mærkesten opstillet. Jul. S. Raklev [[Under mit Ophold paa Knebel-Egnen i anden Anledning, blev en Del Tjørnekrat om Graven fjærnet og Gravbunden oprenset, d. 20/11 43. Jul. S. Raklev]] Vedlagt sagen: Maal-Liste samt plantegning. 2 stk. sort-hvid fotografier.

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 683/31; 2/32; 270/33; 669/34; 131/34; 54/35; 39/36; 27/37; 11/38; 7/39; 6/40; 6/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N01 683/31; 2/32; 270/33; 669/34; 131/34; 54/35; 39/36; 27/37; 11/38; 7/39; 6/40; 6/41. Sb. 14.05.10-74 A. NM A 35888-90 og NM A 38826-51. Vedlagt sagen: Besigtigelsesrapport af Dec. 1931 fra C. Neergaard, N01. Korrespondance af d. 26/11; 27/11; 29/11 1931 og d. 2/1; 13/1 1932 ml. Købmand Fr. Just, Knebel, og N01. Skøde angaaende Parceller udstykkede fra Præstegaarde. Korrespondance af d. 1/12 1931 ml. Hans Kjær, og N01. Korrespondance af d. 6/12 1931 ml. C. Neergaard, og N01. Notat af d. 14/9 1934 fra H.C. Broholm, N01. Korrespondance af d. 27/9 1936 ml. Jul. S. Raklev, og N01. Ang. udbyttet af udgravningen.

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulær Stenkiste, sat af gennemgaaende meget store Kampesten, med 6 Sten i N, 2 (3) i Ø, 6 i Syd og 1 (2) i V. Ingen Jordhøj. Ydre Maal ca. 2 x 7 m. I Ager. [[FM 1936 MS]]

1946 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra A 38826-51 Bevoksning: 1980: Løvkrat.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrivelse. Mål: 1,0 x 8,0 x 3,0 m. Sten henkastet i N-enden. Bør befries for tjørnekrat og sten (stenene bør fjernes under opsyn, da de blander sig med anlæggets sten). Bevoksning: 1980: Løvkrat.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen sten på selve anlægget. FM-sten lige syd for stenkisten. Stenkisten består af 6 sten mod nord, 1 sten mod øst, 5 sten mod syd og 1 sten mod vest. Fortidsmindet er dækket af brændenælder.

Litteraturhenvisninger  (0)