Galgebjærg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080103-4

Fredningsnr.
34183

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30-8-1905, gdr. Hans Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1905, Sven Muller Tilstanden var ved besigtigelsen 1953 som nævnt i deklara- tionen fra 1905. Højningen UDEN FOR det i fredningen medind- befattede var i østranden noget nedtrådt af kreaturer. Gl. beskrivelse: Et udgravet dyssekammer på den øverste del af "Galgebjerg", 9' langt i retning nord-syd, 6' bredt og ind- til 4' højt, bestående af 6 bæresten (1 mod nord, 2 mod vest, af hvilke den sydligste hælder indad, og 3 mod øst, af hvilke den midterste hælder stærkt indad), samt en stor, flad overligger. Indgang fra syd. Dyssen ligger midt i res- ten af en større høj, på hver side ses talrige større sten, dels randsten, dels senere tilførte sten. Heraf er 6' jord uden om dyssekammeret medindbefattet; i denne jord ses ud for dyssens østside 2, ud for sydsiden 4 og ud for vestsiden 1 sten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1867 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 721/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den øverste Del af "Galgebjærg" er en nu frit staaende Dysse, omgiven af en lav Højning, som end ikke har sin oprindelige Form. Højningen er rundagtig, 157' i Omkreds, bevoxet med Græs og opfyldt med en Mængde, i de senere Aar tilførte, større og mindre Sten. Dyssen bestaar af 2 Sidestene i V., 2 i Ø., af hvilke den ene til Dels er falden ind under Overliggeren, 1 lille Endesten i N., 1 lille halvt omfalden Endesten i S.V., og 1 paa de 2 vestre, den nordre og den ene af de østre Vægstene hvilende Overligger, der er 9' 4" lang, 5'-7' bred; mod Syd er Kammeret aabent, men har rimeligvis til Dels været dækket af en nu i Kammeret indfalden Sten. Kammerets Bund er opfyldt af Smaasten. Her vides ikke at være fundet Ben eller Redskaber. - For omtr. 50 Aar siden [ca. 1834] var Dyssen omgiven af en Jordhøj, saa at kun Overliggeren var synlig, og uden om Højen var en rund Kreds af Sten, hvoraf enkelte endnu findes (Det er formodentlig denne Dysse der sigtes til, naar der i Præsteindberetning af 1809 tales om "et stort Alter" paa Dalby Mark, og den er vel den ene af de "to store Stenhobe", som nævnes i Præsteindberetning af 1623, medens den anden nu ikke har kunnet paavises, lige saa lidt som de sammesteds omtalte Stene med Fordybninger som "fem ikke ret dybe Huller, ligesom af fem Fingre"). (Tegning af Mejborg i ant. Top. Arkiv).

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 721/97
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ønske om fredning af dyssen. Den har tidligere været jordomgivet, men jorden er nu afgravet af ejerens fader. På dyssen brændes hvert år St.Hans bål.

1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Deklaration, tingl. 30/8 1905. Udgravet dyssekammer på den øverste del af Galgebjerg, 9' 1. n-s, 6' br. og indtil 4' højt, bestående af 6 bæresten (1 mod n., 2 mod vest, af hvilke den sydligste hælder indad, og 3 mod ø., af hvilke den midterste hælder stærkt indad), samt en stor, flad overligger. Indgang fra s. Dyssen ligger midt i resten af en større høj, på hver side ses talrige større sten, dels randsten, dels senere tilførte sten. Heraf er 6' jord uden om dyssekamret medindbefattet; i denne jord ses uden for dyssens østside 2, ud for sydsiden 4 og ud for vestsiden 1 sten. Tilstanden var ved besigtigelsen 3/11 1953 som ovenfor. Højningen uden for det i fredningen medindbefattede var i østranden noget nedtrådt af kreaturer.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)