Tørslevstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140610-40

Fredningsnr.
181268

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (8)
Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 - 401 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/11 1878. Købt Afmærkn.: MS 1892, som savnedes 1920, ny MS opsat 1924 "Tørslevstenen". Dyssekammer. Kammeret synes at være polygonalt, men er lidt forstyrret, bl.a. sandsynligvis ved enkelte, tilførte, større marksten. 3 af bærestenene er store (på disse hviler overliggeren), resten - vistnok 4 - er lave, således at hele kammerets sydvestside er åben. Kammerets indre omfang er ca. 0,80 x 1,25 m. (Bredden har rimeligvis oprindelig været noget større, men er mindsket ved, at de mindre sidesten er væltet indad.) Dækstenen ( 2,10 x 2,45 m, tykkelse 0,65 m) er på oversiden oversået med skåltegn, nogle meget store, flere langstrakte (således to gange tre langstrakte ved siden af hin- anden). Omkring kammeret en overpløjet jordhøjning. V. Tørslev, matr.nr. 7a: "Tørslevstenen", i skel til matr.nr. 7m af V. Tørslev.
Undersøgelsehistorie  (14)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Dysses Kammer er et fredet Mindesmærke. Kammeret bestaar af 5 Bæresteen og en Overligger. De to Sidesteen mod Nord og Bagstenen staa i oprindelig og opret Stilling, derimod ere de to Sidesteen mod Syd væltede indad, og derved er Overliggeren skubbet mod Nord ud over de staaende Bærestene. Kammerets Længde er 7' og Breden er 4'6''. Bærestenene ere 5' høje. Fylden er borte og Krandstenene ligesaa paa to nær, dog synes Dyssen at være en Runddysse. Overliggeren har en Mængde skaalformede Fordybninger og indhugne langagtige Mærker navnlig ovenpaa og paa den Kant, der vender mod Nord (a). Overliggeren er noget tynd i Forhold til Omfanget, som er 6' bred og 7' lang. Fordybningerne ere fra ½-1'' dybe og fra 3/4 - 2½'' i Gjennemsnit eller 3 - 3½' lange.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tørslevstenen. Dyssekammer i markskel. Kammeret synes at være polygonalt, men er lidt forstyrret, bl.a. sandsynligvis ved enkelte, tilførte større marksten. Tre af bærestenene er store (paa disse hviler overliggeren), resten - vistnok fire - er lave saaledes, at hele kammerets SV-side er aaben. Kammerets indre omfang er ca. 0,80 x 1,25 m. (Bredden har rimeligvis oprindelig været noget større, men er mindsket ved, at de mindre sidesten er væltet indad). Dækstenen (2,10 x 2,45 m, tykkelse 0,65) er paa oversiden oversaaet med skaaltegn, nogle meget store, flere langstrakte (saaledes to gange tre langstrakte ved siden af hinanden). Omkring kammeret en overpløjet jordhøjning. FM 13/11 1878.

1948 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[[FM1878]]

1982 Museal udgravning
Journal nr.: 308/82
Kulturhistorisk Museum Randers

1982 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 308/82
Kulturhistorisk Museum Randers

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.422/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5030/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af stenlægninger og brandgrave, yngre bronzealder.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 5030/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 308/82
Kulturhistorisk Museum Randers
De kunne konstateres at gravpladsen aldrig har været dækket af en høj, men har ligget frit i hele anvendelsesperioden. Et ca. 10 cm tykt flyvesandslag har herefter dækket objektet. Gravpladsen er anlagt i yngre bronzealder og bliver opgivet i tidlig førromersk jernalder. Der blev påvist en cirkulær brolægning, 1 jordfæstegrav, 5 brandgrave samt 4 ubestemmelige stensætninger og et stolpehul.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tørslevstenen". Magalitrest i NV-SØ gående agerskel af ca 3 m. bredde med græs og adskellige rydningssten fra omliggende marker. Af tidl. beskrevne sten i dyssekammeret ses nu kun de 3 store bæresten samt dækstenen. Kammeret er næsten helt opfyld af marksten som i skellinien nær kammeret. Ellers som beskrevet med mere end 150 skåltegn, - heraf de 2 omtalte langovale serier á 3 på stenens overside nær Ø-lige kant. På stenens østkant ses flere tilsvarende, men enkeltstående mellem alm. skåltegn. Henholdvis 1 og 2,5 m NV for kammeret står en granit M.S. og et geodætisk fixpunkt. Sekundære marksten i og omkring kammeret bør fjernes ved pleje, og dækstenens skåltegn evt. opmales i forbindelse med skiltning/off.adgang til fortidsmindet. Ejer af marken Syd for " Tørslevstenen", se 1812: 69 stillede sig ved samtale d.20.11.1991 i forbind4else med besigtigelse af højen 1812:69 - 71, meget positiv for pleje af dyssekammeret. Ejer oplyste at der ikke længere henlægges marksten i skellinien, og at mange mennesker besøgte stedet. Evt. trampesti og skiltning ved dyssen bifaldes af ejer. ** Seværdighedsforklaring ** Flot landskablig placering øst for Gelnstrup Sø og seværdig med de mange skåltegn.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)